Vil ikke kjøpe montessoriskolen

Et knapt flertall i formannskapet sier nei til at kommunen skal kjøpe skolebygningene på Vik, etter at Flatanger montessoriskole ble nedlagt i sommer.


Rådmannen hadde innstilt på at Flatanger kommune skulle benytte sin forkjøpsrett, og overta montessoriskolen sin seksjon og eiendom til maks 400.000 kroner.

Arne Skorstad (H) ønsker ikke at kommunen skal kjøpe montessoriskolen på Vik.

I formannskapets møte tirsdag fremmet Arne Skorstad (H) et forslag om at Flatanger kommune ikke skal benytte sin forskjøpsrett.

Ved avstemninga fikk Skorstad tre stemmer, mens to stemmer ble avgitt for rådmannens innstilling.

Dermed er innstillinga overfor kommunestyret, at kommunen ikke skal kjøpe skolebygningene.

Kommunal forkjøpsrett
Da kommunen solgte skolebygningene på Vik til montessoriskolen i 2005, ble det tatt forbehold om forkjøpsrett ved et eventuelt salg.

Avviklingsstyret ved Flatanger Montessori SA har henvendt seg til kommunen med spørsmål om kjøp av bygningene og eiendommen. Hvis salg ikke blir realisert, ville skolen ha en underdekning på 350.000-400.000 kroner i forbindelse med avviklinga.

Rådmann Rune Strøm viser i sitt saksframlegg til at kommunen deltok på et grendelagsmøte på Vik 31. mai i år. Her kom det fram sterke signaler om at bygningene og eiendommen burde sikres til formål som var til størst mulig gagn for grend og kommune.

Det ble lagt fram forretningsideer til framtidig bruk av eiendommen.

- Spørsmålet kom da opp om kommunen i en overgangsperiode kunne gå inn som eier, med formål å sikre eiendomsmassen inntil eventuell annen samfunnsmessig ønsket aktivitet kunne etableres med utgangspunkt i eiendommen, skriver rådmannen.

Rådmann Rune Strøm gikk inn for at kommunen skal kjøpe montessoriskolen på Vik.

Møtet konkluderte med at kommunen og avviklingsstyret burde ha et eget møte, og det ble holdt 13. juni. Der deltok ordfører, rådmann og teknisk sjef fra kommunens side. Under veis ble formannskapet informert, og det ble derfra gitt signaler om at under gitte forutsetninger, kunne kommunalt kjøp være aktuelt, ifølge rådmannens saksframlegg.
- Størst fordeler ved kjøp
Rådmannen har veid fordeler og ulemper ved kommunalt kjøp opp mot hverandre, og konkluderte med at det er størst fordeler ved et kjøp. Blant fordelene nevnes at det vil gi ro og mulighet for initiativtakere med forretningsideer, til å få utarbeide og konkretisere sine ideer. Kommunalt kjøp vil også bidra til å sikre en ønsket samfunnsutvikling for grend og kommune.

På den andre siden vil kommunen pådra seg kostnader knyttet til kjøp og drift, og usikkerhet i forhold til framtidig salg.

I rådmannens forslag til vedtak het det t kommunen bentyter sin forkjøpsrett, innenfor en kostnadsramme på maks. 400.000 kroner. Men kommunen har ikke som formål å sitte som langsiktig eier. Hvis det ikke innen to år melder seg potensielle kjøpere som ønsker å benytte eiendommen til samfunnsgagnlig formål, kan hele eller deler av eiendommen legges ut på salg i det frie marked.

Formannskapets flertall landet altså på at det ikke vil at kommunen skal kjøpe eiendommen. Saken avgjøres i kommunestyremøtet 13. september.