Statland ungdomsskole må bestå

DEBATT: Hva er viktigere enn barnas velferd og framtid?  spør Svein Lervik fra Tøtdal etter at kommunedirektøren i Namsos har foreslått å legge ned ungdomstrinnet på Statland.


Vår familie flyttet til Tøtdal i 2008. Siden da har foreldre, lærere og ikke minst elever, nesten hvert høst fått melk og kaffe i halsen ved å åpne morgenavisa som presenterer kommunens (tidligere Namdalseid, nå Namsos) budsjettforslag. Enkelte år har nedleggelsen av skolen vært framsideoppslag. Det skaper usikkerhet å stadig lese slikt!

Den tiden jeg selv hadde elev på skolen, skrev jeg et leserinnlegg og sendte til avisa. Nå er tiden moden til å justere litt på innholdet og sende inn på nytt:

Jeg er blant de heldige som bor i postens distrikt 7777, Nord-Statland.

Området strekker seg fra Sitter i Flatanger, gjennom Statland, og til Tøtdal/Buvik i Namsos kommune.

Statland er "annerledeslandet"
I sin tid brukte utbyggerne av Statland Brygge uttrykket «annerledeslandet» ved markedsføringen av Nord-Statland. Det klinger fortsatt godt!

Vi har både butikk, kirke, bensinstasjon, basseng, barnehage, skole, etc... Kort sagt – alt en familie behøver for å leve det gode liv!

Idrettslag, 4H og andre lag og foreninger samler barn og voksne i et rikt tilbud av aktiviteter. Som et eksempel har svømmegruppa på Statland fortsatt landets beste oppslutning, ca. 100%!

Et par store arbeidsplasser (Kristensen Transport og Statland Settefisk), samt flere mindre virksomheter, ligger i området. I tillegg er det hver morgen og kveld nærmest rushtid av folk som pendler til jobb andre steder. Atter andre er fjernpendlere og er borte i lengre perioder i strekk. Men felles for alle er et sterkt ønske om å bo i «annerledeslandet» 7777 Nord-Statland!

En viktig grunn til dette ønsket, er oppvekstvilkårene for barna. Vissheten om å ha en komplett grunnskole er av stor betydning. Det er derfor med forferdelse jeg registrerer at kommunenes administrative ledelse nok en gang foreslår at ungdomstrinnet på Statland skal legges ned og barna/ungdommene skal bli dagpendlere.
Konklusjon: Ungdomsskolen skal bestå
I saksframlegget fra administrasjonen heter det: «… Det har blant annet vært to bredt anlagte prosesser i 2012 og 2014, med bred involvering og høringsprosesser … … Det ble i begge rundene gjennomført høringer og svært omfattende utredninger ...» Da bør det vel også vektlegges at det begge gangene ble konkludert med at ungdomsskolen på Statland skal bestå!

De aller fleste elevene på Statland gleder seg hver dag til å gå på skolen. Flere ganger har det blitt uro og usikkerhet rundt frokostbordene når man leser i avisa at kommuneledelsen hevder det er dårlig miljø på skolen. I saksfremlegget heter det at: « … Fra administrativt hold ser vi også et uforholdsmessig stort antall elevmiljøsaker …» Her vil jeg peke på at sammenlignet med større skoler, vil antall på 1 og 2 av elevtallet på Statland Skole bli uforholdsmessig stort.

På alle skoler og til alle tider kan det skje at enkelte elever av varierende årsaker ikke finner seg til rette. Det er også verd å merke seg at med så små forhold som på Statlandskolen, vil mulige utfordringer bli fanget tidlig opp. Dette gir større mulighet for å tidlig kunne sette inn riktige tiltak. Hvert år går elever ut av skolen og nye kommer til. Husk derfor på at elevundersøkelser og andre rapporter må betraktes som ferskvare.

Videre leser vi i saksframlegget: «…Et annet vesentlig punkt er at undervisning på et ungdomstrinn i tiltagende grad setter strenge krav til kompetanse, fagsammensetning hos ansatte og tilbudsstruktur på fagsiden. Og selv om man kan finne løsninger på mindre enheter, er det hevet over tvil at disse løsningene ikke er preget av fleksibilitet, har mindre bredde enn sammenlignende skoler i kommunen og er sterkt avhengig av enkeltlæreres tilstedeværelse…»

Den siste tiden med Coronarestriksjoner har en gang for alle vist at også undervisning kan foregå på andre måter enn man er vant til. Alle elevene har i perioder fått all undervisning hjemme via skjerm og nett. Spanskundervisningen på Statland U-skole utføres i dag fra Jøa av lærer via storskjerm. Det funker utmerket! Og om det i perioder skulle være behov for annen fagkompetanse enn det som finnes på Statland skole, vil den beste løsningen være at lærerne pendler imellom, og ikke elevene. De dyktige lærerne på Statlandskolen har de senere årene brukt mye tid og energi på videreutdanning for å kunne gi elevene et godt faglig tilbud i alle fag. Faglærere fra Statland har også kjørt til andre skoler for å gi undervisning.
Mange timer  buss
Om nedleggelsen av Statland Ungdomsskole blir en realitet, vil dette for en del av elevene utgjøre om lag 3 timer reisetid hver skoledag. Vi må ikke glemme at mange av barna for å rekke bussen, må gå hjemmefra 20-30 minutter før bussen kjører fra holdeplassen.

Det er 190 skoledager i et år. I tillegg er det i løpet av et skoleår ca 10 foreldremøter, avslutninger, hyggekvelder etc. Det vil si 200 turer til og fra skolen i løpet av et vanlig skoleår.

Dette gir mange timer i buss. De som kommer verst ut vil i løpet av et skoleår tilbringe opp til 600 timer i på reise til og fra skolen. Et normalt årsverk for en fulltidsansatt voksen er ca. 1800 timer. Det vil si at enkelte skoleelever bruker like mye tid på skoleveien i ungdomsskoletida som det en voksen med full jobb er på arbeid et helt år!

Hva ville man sagt om for eksempel barn/elever fra Bangsund skulle busses til Lauvsnes ungdomsskole hver dag? Eller om barna fra Namdalseid sentrum tok skolebuss til Verrastranda eller Skage hver morgen? Og så måtte man kanskje en snartur tilbake om ettermiddagen på foreldremøte eller en annen samling. Det er akkurat en slik situasjon det nå legges opp til for enkelte av elevene fra 7777 Nord-Statland.

Det har blitt meg fortalt fra landbruksverden at krøtter ikke kan fraktes så langt hver dag for å komme på beite. Kun i forbindelse med permanent opphold eller slakting! - Jeg sier ikke mer …

Mange av de foreldrene som nå med glede pendler til jobb, vil nok betenke seg kraftig om barna også må bli dagpendlere. Det er stor fare for at barnefamilier velger å flytte dit de kan få både arbeid og skole uten pendling. Vår egen familie ville nok ikke ha flyttet hit om det ikke fantes en komplett grunnskole. Jeg kjenner til tilfeller hvor familier har vurdert å bosette seg i området, men på grunn av den stadige usikkerheten rundt skolesituasjonen velger man å flytte til et annet sted. Det at flere fra Utvorda velger å ikke sende sine barn på Statlandskolen kan også gjerne ha sin bakgrunn i samme usikkerhet. Hvorfor la barna begynne på en skole som sikkert blir nedlagt i før man er ferdig med siste klasse?

Det finnes eksempler fra både inn- og utland på at nedleggelse av skoler kan føre til fraflytting og forgubbing.
Vi er avhengig av hverandre
Vi er alle avhengige av hverandre. Det er i stor grad de samme frivillige som deltar på Molomarkedet, Julemarkedet, bassengdriften, samt alle de forskjellige arrangementer og aktiviteter som skjer i løpet av et år.

Små og store virksomheter i bygda vil trolig slite kraftig med rekrutteringen hvis barnefamiliene velger å bosette seg andre steder.

Politikere er valgt til å være ombudsmenn (og damer) for alle innbyggerne. Jeg er klar over at det er mange viktige oppgaver som må løses, og at dere innimellom behøver å gjøre tøffe prioriteringer. Men hva er viktigere enn barnas velferd og framtid?

Statland er inne i en god periode hvor nye drivere skal i gang på butikken, og den fineste småbåthavna/gjestebrygga i Namsenfjorden er på plass. Alle husene som var til salgs har stort sett fått nye eiere. Da blir det merkelig om kommunestyret i nye Namsos skal plukke i stykker grunnskolen vår! Gi oss heller arbeidsro og bidra til den gode trenden ved å gi en bekreftelse på at skolen på Statland skal få være i fred de kommende årene!

Ta fram intensjonsavtalen og les den en gang til! Der står det at det skal jobbes for utvikling i hele kommunen, og ikke avvikling!

Gjør deres plikt som ombud for alle innbyggerne og sørg for at annerledeslandet 7777 Nord-Statland får bestå som det er, og ikke utvikler seg til å bli en feriekoloni med enkelte fastboende pensjonister!

Av Svein Lervik, Tøtdal