Kontrollutvalget har bestilt og fått utført en faktaundersøkelse om ordfører Olav Jørgen Bjørkås sin kontakt med daglig leder i en bilforretning. (Arkivfoto)

Sa opp kundeforhold etter Facebook-kritikk

En samtale mellom ordfører Olav Jørgen Bjørkås og daglig leder hos en bilforhandler, er blitt en sak for kontrollutvalget.


Ett av spørsmålene rapporten omhandler, er om Bjørkås opptrådte som privatperson eller ordfører da han tok kontakt og ville si opp kundeforholdet.

Ordførerens rolle som offentlig person og beskyttelse av allmennhetens ytringsfrihet står sentralt i rapporten etter faktaundersøkelsen utført av Revisjon Midt-Norge SA, på oppdrag fra kontrollutvalget i Flatanger kommune.

Bakgrunnen for saken er at en av bilselgerne hos bilforhandleren hadde engasjert seg mot vindkraftutbygging på Innvordfjellet. Både kommunen og ordføreren som privatperson har et kundeforhold til bilforhandleren. Bjørkås tok kontakt med daglig leder etter at bilselgeren hadde uttalt seg på Facebook.

Både privat og offentlig person
I intervjuet av ordføreren i rapporten heter det at han i en samtale med daglig leder hos bilforhandleren meddelte at han avsluttet kundeforholdet på grunn av ytringer fra en bilselger.

Han forklarte at bilselgeren hadde kommet med uriktige uttalelser på Facebook, og dersom ledere hos bilforhandleren ikke har et korrekt forhold til riktige fakta, ønsket han ikke lenger å være kunde der.  Bjørkås mente det var en privat avgjørelse, om sitt private kundeforhold til bilforhandleren.

«Når man skal handle bil, må man ha et tillitsforhold. Videre når man skal avslutte et kundeforhold, er det naturlig å varsle til leder og om hvorfor» sier ordføreren i rapporten.

Det framgår av ordførerens kommentarer til den ferdige rapporten at han mener seg svertet på Facebook:

«(…) mange fra fjern og nær, kjente og ukjente, framsatte sterke påstander i sosiale medier. Dette var nok et ledd i kampen mot vindkraft, men bar for det meste fram et budskap for å sverte meg som person og ordfører. Det ble også gjort klart uttrykk fra vindkraftmotstanderne at de ville benytte alle virkemidler for å nå sitt mål. Disse påstandene bar preg av lite kunnskap og mye synsing. Jeg har stilt opp i mange offentlige møter for å diskutere vindkraft og for å redegjøre for kommunens saksbehandling. Ordfører er en offentlig person 24/7/365, men den samme ordføreren er også en privatperson med rett til privatliv, privat økonomi, venner og ikke minst familie, dette er punkter som rapporten ikke sier noe om, og som vanskelig lar seg delegere.»
- Maktmisbruk
Bilselgeren på sin side sier i sin kommentar til den ferdige rapporten at «Møtet med ordfører Bjørkås hadde gjort såpass til inntrykk på min sjef at han og salgssjef kom til meg for møte. (…) Min sjef uttrykte bekymring for at vi sannsynligvis ikke fikk flere handler med ordfører og Flatanger kommune i det møtet. Dette har aldri skjedd meg før, at en kunde har tatt kontakt med sjefen, så det var jo litt merkelig at dette skulle skje akkurat her. Allikevel klarer ikke Revisjon Midt å konkludere med at dette var maktmisbruk og gjort for å ramme meg.»
Uenige
Ordføreren, daglig leder og bilselger hos bilforhandleren er intervjuet i arbeidet med rapporten.

Revisoren skriver i rapporten at man av intervjudataene ser at både daglig leder hos bilforhandleren og Bjørkås oppfatter at det er snakk om terminering av et privat kundeforhold, mens bilselgeren har oppfattet dette som at ordfører representerer Flatanger kommune, og dermed ønsket å avslutte kundeforholdet til kommunen.

«Revisors vurdering er at dersom som slik hadde vært tilfelle, ville dette kunne hatt implikasjoner ved for eksempel fremtidige anbudsprosesser Flatanger kommune hadde vært engasjert i når det gjelder leie, kjøp av biler mv.», heter det i rapporten.
Ytringsfriheten står sterkt
Rapporten legger stor vekt på at ytringsfriheten står sterkt i Norge: «Rettspraksis har også vist at vurderinger og meningsytringer som er kritiske til offentlige personer i saker av allmenn interesse ikke bør kunne forbys. Eksempelvis vil en ytring om at ordfører Bjørkås har vært inhabil i vindkraftsaken ha forankring i konklusjoner fra tidligere forvaltningsrevisjon. En slik ytring vil derfor vernes av grunnloven», skriver revisor.
Vanskelig skille
Revisor viser videre til KS sin «Håndbok for ordførere» og mener denne treffer godt de forhold som er beskrevet i undersøkelsen.

«For en ordfører vil det være vanskelig å ikke la seg engasjere i politiske saker hvor det foreligger ytringer i strid med egen partipolitikk. Her vil det være viktig at en ordfører setter seg inn i allmennhetens oppfatning av ordførerrollen. For allmennheten vil det kunne være vanskelig å skille mellom når en ordfører fronter politikk versus sin egen private oppfatning. Det vil derfor være viktig at ordfører opptrer ryddig i slike situasjoner og for eksempel delegere til andre når dette skillet kan bli utydelig», skriver revisor.

Ordføreren skriver i sin kommentar til den ferdige rapporten at denne hendelsen handler i liten grad om ytringer mot ordfører sin partipolitikk og om det er vanskelig for en ordfører å ikke la seg engasjere i politiske saker hvor det foreligger ytringer i strid med egen partipolitikk. Han savner derimot en beskrivelse av den massive kritikken framsatt mot ham som person.
Ber om skriftlig tilbakemelding
Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak under sitt møte i november i år:
  1. Kontrollutvalget tar faktaundersøkelse datert 09.10.20 til orientering
  2. Kontrollutvalget anbefaler at utfordringer undersøkelsen viste tas med i folkevalgtopplæringen og arbeidet med etikk og varsling.
  3. Kontrollutvalget ber om skriftlig tilbakemelding innen 30.06.21 fra ordfører og rådmann på hvordan pkt. 2 i vedtaket er fulgt opp.
Det opplyses i møteprotokollen fra kontrollutvalgets møte i november i år at da utvalget i mai ba revisjonen undersøke saken, omfattet denne ytterligere en informant.

«Kontrollutvalget var ved bestillingen av undersøkelsen kjent med at informantene hadde tatt forbehold. De ønsket å gå i dialog med sine arbeidsgivere om beslutningen om å gå videre med sine opplysninger. Det var (…)  (bilforhandleren red. anm.) som valgte å gå videre med sine opplysninger», heter det i saksdokumentet som forelå foran kontrollutvalgets behandling av saken.

Protokollen fra kontrollutvalgets møte der denne saken ble behandlet, er lagt fram som referatsak i torsdagens kommunestyremøte.