Motstanderne av Innvordfjellet vindkraftverk, som har demonstrert mot utbygginga, har i dag vunnet en delseier gjennom NVEs vedtak. (Foto: Alf Åge Teigmo)

NVE sier nei til Innvordfjellet vindkraftverk

NVE har i dag avslått Zephyr søknad om utsatt frist for å sette i drift Innvordfjellet vindkraftverk. Vedtaket er i tråd med ønsket fra både Flatanger og Namsos kommuner.


Vedtaket i NVE kan påklages, og det kan bety at Olje- og energidepartementet må ta endelig stilling til søknaden.

Zephyr søkte om utsatt frist for idriftsetting for Innvordfjellet vindkraftverk fra 31.12.2020 til 31.12.2023. Zephyr AS grunngir søknaden med blant annet at vilkår om hubroundersøking har gjort det praktisk umulig å gjennomføre prosjektet innen nåvårende frist, skriver NVE på sin hjemmeside.

- NVE mener kravet om hubroundersøking, slik det er utforma i denne konkrete saka, er et forhold som er utenfor Zephyrs kontroll. Usikkerheten knyttet til om hubro hekker i planområdet og kortere tid enn fem år på å realisere vindkraftverket er argument som NVE mener bør tillegges vekt i vurderinga av søknaden om fristutsetting. Disse må likevel vurderes opp mot vårt brev av 27.11.2019 om å ikke gi utsett frist for idriftsetting utover 31.12.2021, skriver NVE.

NVE viser dessuten til Stortingets vedtak av 19.06.2020, der de ber om at regjeringa ikke gir utsatt frist for idriftsetting utover 31.12 2021 for vindkraftverk på land som i dag har gyldig løyve.