Fra Vollan er det ikke langt over til Knotten, Flatanger-ordfører Olav Jørgen Bjørkås ser nå muligheter for å bygge vei og bru i kommunal regi.

Kommunen vil bygge vei Sitter - Lauvsnes

Etter 151 år med planer, ønsker og håp, tar Flatanger kommune selv grep for å få bygd vei mellom Sitter og Lauvsnes. Formannskapet vil sette av 100 millioner kroner til vei og bru.


- Vi er nærmere realisering nå enn vi har vært noen gang før, sier ordfører Olav Jørgen Bjørkås (Sp).

Et enstemmig formannskap støttet tirsdag forslaget til økonomiplan fram til 2024. Der settes det av 50 millioner kroner i 2022 og 50 millioner i 2023 til bygging av vei og bru. Saken skal behandles av kommunestyret 17. desember.

Ordføreren og rådmann Rune Strøm medgir at det fortsatt er mange usikkerhetsmomenter, men intensjonen er klar: Vei og bru skal bygges.

Viktig for å holde kommunen i hop
- Dette prosjektet har i alle år vært prioritert høyt i kommunale planer og vedtak. Det er først nå vi ser at det er mulig økonomisk å få det til, sier Rune Strøm.

Han mener at veiprosjektet er svært sentralt for å holde kommunen i hop.

- Vi har bygd ut infrastruktur, som idrettshall, basseng og andre aktiviteter på Lauvsnes. Kommunen er todelt med de avstandene vi har, sier han.

I dag er det 55 kilometer fra Sitter til Lauvsnes via Tøtdal. Med vei og bru over Knottfjorden, blir avstanden redusert til bare 6 kilometer.

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås (til venstre) med kopp fra vei- og brulaget, og rådmann Rune Strøm er enige om at prosjektet nå kan la se gjennomføre, om alle brikker faller på plass.
5 millioner årlig
En investering på 100 millioner kroner vil belaste kommunen med 5 millioner kroner årlig i 30 år.

- Veiprosjektet har stått på fylkeskommunale planer i mange år, og vi vil utfordre fylkeskommunen til å delta i i finansieringa, sier Olav Jørgen Bjørkås.

Kommunen har tenkt å finansiere sin andel med penger fra Havbruksfondet. Den nye produksjonsavgifta er anslått å gi cirka 5-6 millioner kroner i årlige inntekter til kommunen.

I tillegg vil kommunen spare penger ved at skolen på Utvorda kan legges ned og ansatte og elever overføres til Lauvsnes.

- Det er beregnet at den samfunnsøkonomiske gevinsten av nyveien, er på 6-7 millioner kroner, sier ordføreren.

I første omgang er det satt av 1,5 millioner kroner i budsjettet for 2021 til å detaljplanlegge vei- og bruprosjektet.

Tidligere i år er det gjort grunnundersøkelser, og de skal analyseres. Det skal også utføres en miljø- og vanndynamikk-undersøkelse for å kartlegge eventuell miljøpåvirkning av å krysse fjorden.

Resultatet av detaljplanlegginga vil vise hvordan prosjektet kan gjennomføres, og hva som blir den den endelige prisen.

- Har kommunen råd til dette?
- Forutsatt at inntektene fra Havbruksfondet kommer, og at detaljplanlegginga viser at vi holder oss innenfor totalramma, er det mulig, sier Rune Strøm.

- Kan ei slik investering gå utover andre ting?
- Det er knyttet risiko til det, medgir rådmannen. Samtidig vil investeringen også gi innsparinger for kommunen.
Kortere bru
Spørsmålet nå er hva detaljplanlegginga vil vise. Olav Jørgen Bjørkås ønsker å legge steinfylling et stykke ut i sjøen slik at brua kan bli så kort som mulig - gjerne helt ned i 30 meter.

De opprinnelige planene til Vegvesenet omfattet ei bru på 140 meter. Den er ikke mulig å realisere, mener ordføreren.

Olav Jørgen Bjørkås ser for seg at brua over Knottfjorden kan kortes inn, hvis det blir mulig å legge steinfylling et stykke ut i fjorden.

Hvis all planlegging går på skinner og det ikke dukker opp skjær i sjøen, kan bygging av vei og bru starte i 2022.

- Vi må legge ambisjonene der. Traseen er avsatt i arealplanen, og er juridisk bindene. Det er mye som er avklart, sier Bjørkås.

Brua og veien kan stå ferdig i 2023. - Med forbehold, sier rådmannen.

Han påpeker at det må til endelig beslutning. Økonomiplanen er en ramme, ikke en endelig investeringsbeslutning. Dessuten må planlegginga gå på skinner, prosjektet må ut på anbud og noen må ha tid til å bygge.

- Alle politiske partier har vært enige i programmene om at dette er viktig, sier Olav Jørgen Bjørkås, som håper veiforbindelse mellom Sitter og Lauvsnes nå endelig kan realiseres.
Første vedtak i 1869
Flatangernytt skrev først at det har vært planer om vei mellom Sitter og Lauvsnes i 90 år. Men det er faktisk lengre siden saken først ble tatt opp, ifølge historiker Kjell Roger Eikeseth og Arnt Landre, som har skrevet bygdebøker fra Flatanger.

- Det første vedtak i Fosnes herredstyre om bygging av vei mellom Sitter og Lauvsnes, ble gjort 16. april i 1869, sier Eikeseth, som har fått datoen bekreftet av Landre.

Dette var før Flatanger ble egen kommune. Saken kom opp på nytt i Flatanger herredstyre i 1877-78. Det kan dermed trygt slås fast at kravet om vei ikke akkurat er av ny dato, men noe som har vært fremmet med jevne mellomrom i 151 år.