Anne Elisabeth Skjørholm var skuffet over at kommunestyret ikke ville vedta en uttalelse til NVE og Olje- og energidepartementet.

Ingen vindkraft-uttalelse fra Flatanger

Med 8 mot 7 stemmer avslo Flatanger kommunestyre torsdag en oppfordring fra Anne Elisabeth Skjørholm (Ap) om å vedta en uttalelse i Zephyrs ankesak om Innvordfjellet.


Mens Namsos kommunestyre har gjort et enstemmig vedtak om å oppfordre NVE og Olje- og energidepartement til å avslå Zephyrs anke om utsatt frist for Innvordfjellet, vil flertallet i Flatanger ikke gi noen uttalelse.

- Jeg er litt overrasket og skuffet. Flere har uttalt at de er sterkt imot vindkraft, og de var med på beslutningen om et negativt høringssvar om utsatt frist. Jeg hadde håpet at de ville bli med videre, sier Anne Elisabeth Skjørholm til Flatangernytt.

Det var under gjennomgangen av referatsaker at Ap-representanten tok ordet og fremmet et forslag til uttalelse. Etter en pause for å sjekke kommuneloven, konkluderte rådmannen med at forslaget kunne fremmes.

Anne Elisabeth Skjørholm viste til uttalelsen fra Namsos kommunestyre, som 27. august vedtok å sende et brev til NVE og Olje- og energidepartementet der det heter at kommunen forventer at klagen fra Zephyr avvises.

- På bakgrunn av vår beslutning i kommunestyret i mars om negativt høringssvar til forlenget forlenget frist for idriftssettelse av Innvordfjellet vindkraftverk, foreslår jeg at vi sender en lignende uttalelse, sa Skjørholm.

Forslag til uttalelse
Hun fremmet følgende forslag til uttalelse:

"Flatanger kommunestyre ønsker først å vise til vårt høringssvar fra mars måned i år til søknaden om utsatt frist for idriftsettelse av Innvordfjellet vindkraftverk fra Zephyr AS. Her har kommunen vedtatt at vi går imot at Zephyr AS skal få forlenget frist for idriftsettelse, og vi uttrykker tilfredshet med at NVE har konkludert med å gi avslag på søknaden.

Flatanger kommune registrerer at Zephyr AS har påklaget NVE sitt vedtak.

Viser til brev utsendt fra NVE til utbyggere av vindkraftverk datert 27.11.19, hvor det informeres om at frister for idriftsettelse normalt ikke vil bli forlenget utover 31.12.21. Her viser det også til Stortingets vedtak av 19.06.20 hvor Stortinget ber regjeringen innenfor gjeldene regelverk ikke gi forlenget frist for idriftsettelse utover 31.12.2021 av vindkraftverk på land som i dag har gyldig konsesjon.

På bakgrunn av dette forventer Flatanger kommune at NVE avviser klagen fra Zephyr AS og opprettholder vedtaket om å avslå søknaden om forlengelse av frist for idriftsettelse av Innvordfjellet vindkraftverk."

Fungerende ordfører Lars Haagensen (Frp) sa at spørsmålet om saken kunne fremmes under en referatsak måtte sjekkes nærmere med lovverket, og hevet møtet. Rådmann Rune Strøm konkluderte med at saken kunne fremmes.

Deretter ble saken tatt opp til avstemning, og Anne Elisabeth Skjørholms forslag fikk 7 stemmer og falt.
Utsatte forhandlinger med Zephyr
Kommunestyret behandlet også spørsmålet om avtalen med Zephyr skulle reforhandles på punktet som gjaldt bygging av dypvannskai på Utvorda. Denne saken var tidligere utsatt i påvente av en avgjørelse fra NVE.

Nå foreligger avgjørelsen fra NVE, men denne er anket. Etter forslag fra Lars Haagensen ble saken ytterligere utsatt i påvente av klagebehandlingen i NVE og Olje- og energidepartementet. Hvis Zephyr får medhold i sin klage, skal forhandlingene gjenopptas.

Vedtaket ble gjort med 14 mot 1 stemme.

Se debatten her, saken starter på 0:31.50: