«Som nyetablerte innen næring på Statland  – dagligvare – er vi opptatt av å bevare bygda og lokalmiljøet. Å bli en rein «feriebutikk» er absolutt ikke et ønske fra vår side!» skriver Terje Inge Johansen og Gunhild Angen i dette debattinnlegget.
DEBATT

Bevar et fullgodt skoletilbud

Som nye innbyggere og næringsdrivende på Statland, er vi opptatt av helheten i bygda. «Alt henger sammen med alt» sa ei klok dame en gang...


 

DEBATT: Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatternes synspunkter.

Vi etablerte oss som butikkdrivere her i fjor. Vi ble gitt denne muligheten, blant annet med bidrag fra Namsos kommunes næringsfond, noe vi er svært takknemlige for. Bygda har støtta opp om Matkroken Statland etter at vi åpna, og vi har stor glede av alle hyggelige møter i hverdagen. 

At kommunen må spare penger, har vi forståelse for, og i saken rundt skolestruktur er økonomi et aspekt som vektlegges tungt, naturlig nok. Samtidig er dette en sak som i aller høyeste grad berører mennesker i deres hverdag. 

Vi er svært bekymra for konsekvensene på sikt dersom forslaget om å legge ned ungdomstrinnet ved Statland skole blir en realitet under behandling i kommunestyret 20. oktober. Det berører ungdom og deres familier i negativ retning direkte. Å pålegge barn/ungdom en reisevei som betyr minimum to timer i buss hver dag, grenser til «haulaust», for å bruke et godt trøndersk uttrykk! Hvilken hverdag vil disse få? Slitasjen med reise til/fra Namdalseid vil ikke være med på å skape overskudd. Det skal gjøres lekser – på bussen, kanskje...? Tid og krefter til fritidsaktiviteter vil bli mindre – kort sagt en mye mer stressa hverdag. 

Når vi da i tillegg leser uttalelser fra de som er berørt – ungdommen sjøl, samt innspill fra foreldre og lærere – at de har et godt læringsmiljø ved Statland skole, at også de yngre elevene vil tape stort på at ungdomstrinnet eventuelt skal bort, med tanke på det positive samspillet som eksisterer i dag... Det finnes ingen gode argumenter for å legge ned ungdomstrinnet ved Statland Skole dersom en ønsker å ivareta barnets beste!

Økonomi veier tungt i forslag til vedtak – ved nedleggelse av ungdomsskolen i bygda vår er beregnet innsparing i underkant av skarve 300.000 kroner. Vi må da påpeke at rapporten som er grunnlaget for innstillinga synes til dels mangelfull. Ved Statland skole er også elever fra nabokommunen Flatanger, bosatt på Utvorda, og for disse elevene har Namsos kommune inntekt som bortimot oppveier beregnet innsparing. 

Med tanke på positivt resultat kan det hende at en her går i fella – sparer ører mens krona går... Det vil bli konsekvenser som er langt mer vidtrekkende dersom en ser denne saken i et sosialøkonomisk perspektiv – framtidig utvikling hva gjelder å ivareta ei bygd, og også kommuneøkonomien, blant annet med tanke på skatteinngang.

Statland er en utkant i Namsos kommune, men de siste to åra har det vært ei positiv utvikling. Ungdom har flytta heim med klare intensjoner om at her vil de bo, til tross for at mange da må velge å pendle herfra til Lauvsnes/Namdalseid/Namsos. Verdien av ei levende bygd og et positivt miljø her vektes høyere enn belastningen med lang reisevei til jobb. 

Å gjøre aktive valg i forhold til hvor vi vil bo har sammenheng med hvilke tilbud som finnes. For ungdom i etableringsfasen er det essensielt at det finnes et fullverdig tilbud hva gjelder barnehage og skole. Her på Statland har det så langt vært grunnlag for å kunne tilby disse tjenestene, noe som har resultert i at vi har fått vekst i antall unge voksne, noe som er svært gledelig. Håpet er at jo at det resulterer i flere statlendinger!


Som nyetablerte innen næring på Statland  – dagligvare – er vi opptatt av å bevare bygda og lokalmiljøet. Å bli en rein «feriebutikk» er absolutt ikke et ønske fra vår side! Vi ser økt omsetning i perioden fra påske til september, men det er de fastboende som er «navet». Uten ei levende bygd med gamle og unge i samspill, blir vår oppgave vanskeligere. Pr. nå sysselsetter vår lille bedrift ca 2,5 arbeidsplasser, og vi håper kommunen ser verdien av det. 

Ved nedleggelse av ungdomstrinnet ved Statland skole vil vår virksomhet bli berørt, i likhet med mange andre deler av bygdesamfunnet. Ordet «bolyst» nyttes i mange sammenhenger – la det fortsatt være attraktivt å flytte til Statland, både for unge og eldre. Bevar et fullgodt skoletilbud – vi håper Namsos kommunestyre gjør et riktig vedtak den 20. oktober der ungdomstrinnet ved Statland skole består!


Av Terje Inge Johansen og Gunhild Angen 
Eiere/drivere av Matkroken Statland 

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.