Økt innsats mot vold i nære relasjoner

KRONIKK: Vold i nære relasjoner er et betydelig samfunnsproblem som norsk politi tar på alvor. Fysisk og psykisk vold mot ektefelle/samboer og barn er ikke bare svært helseskadelig, men også brudd på menneskerettighetene og straffbart.


Hvert år utsettes opp mot 150.000 personer for vold i nære relasjoner. Den 15. oktober iverksatte politiet en nasjonal informasjonskampanje mot vold i nære relasjoner, "Hvor lite skal du finne deg i?" Målet med kampanjen, er å forebygge og bekjempe denne typen vold ved å gi oppmerksomhet til og spre kunnskap om tema. Det er viktig for politiet å gjøre en så god innsats som mulig både med å forebygge, avdekke og straffeforfølge denne typen kriminalitet.

Nytt risikoverktøy
I denne krevende jobben har politiet tatt i bruk risikoverktøyet SARA (Spousal Assault Risk Assesment Guide) som skal gi både det operative mannskapet og etterforskere bedre grunnlag for å vurdere beskyttelsestiltak knyttet til vold i nære relasjoner.

SARA er en forskningsbasert metode utviklet i Canada på 1990-tallet, og er tatt i bruk i en rekke land med gode resultater. Risikoverktøyet erstatter ikke det profesjonelle skjønnet som politiet utøver, men er et viktig supplement.

Når politiet får melding om vold i hjemmet, foretas en risikovurdering ved hjelp av SARA. Grunnlaget er rapporten som blir skrevet av operativt politi på stede og avhørene av de involverte partene.

I SARA-vurderingen kartlegges voldsutøverens tidligere historie med partnervold, sosiale og psykiske situasjon og partneres sårbarhet. Det vurderes hvor alvorlig volden er, hvilken risiko som finnes for fremtidige voldshandlinger og hvilke tiltak som i hvert enkelt tilfelle skal iverksettes for å forhindre nye voldsepisoder.

I hvert politidistrikt er det opprettet familievoldskoordinatorstillinger som legger til rette for at den voldsutsatte møter forståelse, kunnskap og innsikt fra politiet, både menneskelig og politifaglig. I de største politidistriktene er det etablert egne team.
Erfaringer fra Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag politidistrikt tok i bruk SARA høsten 2014. Alle partnervoldssakene blir fortløpende registrert og risikovurdert gjennom SARA-prosjektet. Målet er å identifisere høyrisikosakene, deretter sette inn forebyggende tiltak for å unngå nye straffbare forhold mellom partene.

I Nord-Trøndelag politidistrikt er det til sammen 6 SARA-medarbeidere, erfarne polititjenestemenn- og kvinner, som i all hovedsak har bakgrunn som politietterforskere. Kombinasjonen livserfaring og arbeidserfaring er to av suksessfaktorene for risikovurderingen, fordi SARA-sjekklisten alene ikke gir oss alle svarene. Nye registrerte partnervoldssaker i politidistriktet blir fanget opp av SARA-medarbeiderne. Risikovurderingen er ferskvare og målet er at alle sakene skal risikovurderes fortløpende.

Når politiet bestemmer seg for å sette inn tiltak, kan vi tilby motivasjonssamtale og hjemmebesøk. Dette er forebyggende tiltak, som kommer i tillegg til blant annet voldsalarm og besøksforbud.
Voldshjulet
En motivasjonssamtale tilbys både den trusselutsatte og trusselutøveren, og gjennomføres med en om gangen og er en frivillig samtale. Den handler ikke om straffesaken, men veien videre, hvor målet er å få til endringsvilje og motivasjon til å ta i mot hjelp i den kommunen hvor de bor.

Vår erfaring er at motivasjonssamtalen er veldig viktig, fordi både trusselutsatte og trusselutøver blir bevisste sine roller. Samtalen gir dem en realitetsorientering, som gjør at de skjønner at det kreves en endring i livssituasjonen, for å unngå ny vold. De blir gjort kjent med de tre fasene i voldshjulet "Spenningsoppbygning", "Akutt eksplosjon" og "Hvetebrødsdager". Disse viser et mønster i adferd det kan være vanskelig å bryte ut av. Vi opplever at begge parter kjenner seg igjen i de forskjellige fasene. De forstår at voldsspiralen og voldshjulet fortsetter hvis ikke endringer blir gjort.

Når den erkjennelsen er på plass, motiverer vi dem til å søke hjelp i hjemkommunen. I tillegg må politiet sørge for at de følger opp de avtaler som blir gjort med hjelpeapparatet, slik at de faktisk får den hjelpen de trenger.

Et hjemmebesøk er et frivillig forebyggende tiltak hvor vi treffer partene på hjemmebane. Politiet er opptatt av at partene har det bra, og at ny vold ikke finner sted. Samtidig kan politiet avdekke rus, brudd på besøksforbud, omsorgssvikt eller andre straffbare forhold ved hjemmebesøk. Politiet kan også bli oppmerksom på nye synlige skader på partene.
Partnervoldssaker
I Nord-Trøndelag har vi årlig ca 160 voldssaker hvor det er en familierelasjon mellom voldsutsatt og voldsutøver. I ca 40 av disse sakene er det vold mellom ektefeller/samboere, og det er disse sakene som blir risikovurdert.

Begrepet partnervold omfatter både fysisk og psykisk vold, alt fra «skremmende, plagsom, hensynsløs adferd» i den ene enden av skalaen, til «forsøk på drap» i den andre. Av de sakene vi har risikovurdert, har vi ikke hatt nye alvorlige straffesaker mellom partene, selv om vi aldri kan vite hva fremtiden bringer.

Vi vet at vi ikke får fanget opp alle potensielle partnervoldssaker, siden vi foretar risikovurdering etter at en partnervoldssak er opprettet. De såkalte "lyn fra klar himmel"- sakene vil vi derfor ikke få kjennskap til, hvis partene ikke er registrert hos politiet tidligere.

Politiet har et tett samarbeid med hjelpeapparatet i kommunene, og informerer ulike enheter i kommunen om SARA-verktøyet. Dette er noe vi alle ser nytteverdien av. Vi er avhengige av et godt samarbeid, og har et felles mål om at voldsspiralen skal bli brutt og at partene skal få den hjelpen de trenger.

Vold i nære relasjoner er ikke en privatsak, men et samfunnsansvar og et prioritert kriminalitetsområdet. Vårt mål er at så mange som overhodet mulig skal få leve et liv uten vold