Rådmann Rune Strøm (til venstre) og ordfører Olav Jørgen Bjørkås er fornøyd med tingens tilstand, og legger fram et budsjett uten kutt.

Mange investeringer - første år uten kutt

Kunstgressbane, hurtiglader for el-bil og investeringer i vann og kloakk. Det er noen av tiltakene i forslaget til budsjett for Flatanger kommune - et budsjett som er omtrent fritt for kutt.


- Før første gang siden jeg tiltrådte som rådmann i 2008, kan jeg legge fram et forslag til driftsbudsjett som ikke innebærer vesentlige kostnadsreduksjoner, skriver rådmann Rune Strøm i saksframlegget.

Budsjettet ble behandlet i formannskapet tirsdag, og skal endelig vedtas i kommunestyret 17. desember.

Rune Strøm medgir at det er uvanlig å kunne legge fram et sånt budsjett, ikke minst om vi ser på situasjonen i kommunene rundt oss.

- Vi har vært gjennom slike runder i Flatanger også, sier han.

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås (Sp) sier at kommunen nå er i en behagelig situasjon, etter mange år med nedskjæringer.

- Det er veldig artig å være der. Vi har hatt tøffe tak, ikke minst for sju, åtte år siden, sier han.

Positiv utvikling
Det spesielle i år og neste år, er kommunen ikke får noen stor nedgang i de frie inntektene fra staten. Det skyldes den positive samfunnsutviklinga med vekst i næringslivet i Flatanger.

De frie inntektene er basert mye på utviklinga i folketall og alders-sammensetning. Flatanger har ikke hatt så sterk nedgangen i folketallet som tidligere år, samtidig som det har vært en del tilflytting.

Prognosene viser at Flatanger i årene framover vil få samme økonomiske utvikling som gjennomsnittskommunen i landet. Det betyr at Flatanger unngår kutt i de frie inntektene fra staten.
- Vi vil mye
- Sover du bedre om natta nå enn du har gjort de siste 12 åra?
- Vi er veldig heldige som er i en sånn situasjon. Samtidig er vi en kommune som vil veldig mye. Det gjelder å balansere realitetene med de ressurser vi har pr i dag, sier Rune Strøm.

- En grunn til å sove dårlig om natta, er tanken på om vi har klart å levere på alt. Vi har masse utfordringer, med tunge og viktige tjenester innen helse og oppvekst. Det er primæroppgaven, og vi blir absolutt ikke arbeidsledig, sier han.

- Flatanger er en liten kommune som valgte å stå utenfor kommunesammenslåing. Står man seg godt alene?
- Jeg angrer ikke på at vi valgte å stå alene. Vi er veldig avhengige av de tjenestene vi kjøper av Namsos, og de interkommunale tjenestene. Vi har en bedre kontroll med utviklinga i kommunen, når vi har styringa selv, sier Olav Jørgen Bjørkås.
Sårbar organisasjon
Rune Strøm påpeker at en liten organisasjon er mer sårbar, når den skal levere de samme tjenestene som store kommuner. Flatanger skal faktisk levere det samme som Oslo gjør til sine innbyggere.

- Vi er sårbare på den måten at mange oppgaver er knyttet til få hoder. Sårbarheten i forhold til rekruttering, fagmiljø, risiko ved sykmelding og vakanser er større i en liten kommune. Det er en utfordring, sier han.

Et grep som tas i budsjettet nå, er å opprette en stilling som prosjektleder. Hovedoppgaven blir å revidere samfunnsplanen. Samtidig skal denne personen kunne fungere i andre prosjektoppgaver og gå inn i vakanser.

-Budsjettet for 2021 er med og sikrer god kvalitet i de tunge tjenestene innen oppvekst og omsorg i Flatanger. Der har vi 80-90 ansatte, og vår primæroppgave er godt sikret gjennom dette budsjettet, sier Rune Strøm.
Inntekter fra vindkrafta
Kommunen har budsjettert med 126 millioner kroner i driftsutgifter, men tross gode tider, blir det lagt opp til et lite underskudd neste år. Dette dekkes ved bruk av fond.

- Vi bruker noe penger på forskudd. Det kan vi gjøre fordi vi har en fondsreserve å tære på, og fordi vi vet at vi vil få betydelig mer eiendomsskatteinntekter som en direkte følge av vindkraftutbygginga på Sørmarkfjellet, sier Rune Strøm.

I år ga vindkraftutbygginga en halv million i ekstra inntekt. Det skal tas ny deltaksering og rådmannen regner med at det blir om lag 2 millioner kroner i inntekt i 2021.

- Fra 2022 når hele anlegget er ferdig utbygd, vil det gi oss cirka 6 millioner kroner i inntekter i året. Uten inntektene fra vindkraft, ville vi ha vært i samme situasjon som kommunene rundt oss, sier Strøm.

Kommunen har også fått mye penger fra Havbruksfondet. Ifølge budsjettet har Flatanger mottatt vel 75 millioner kroner fra 2017 til og med 2020. Neste år kan det komme ytterligere 12 millioner.

Dette er penger som har vært usikre fra år til år, og som ikke er lagt inn i drift, men brukt til investeringer og nedbetaling av gjeld. Framover blir reglene for fondet endret, og det kan bety mer forutsigbarhet.

Den delen av Havbruksfondet som kommer fra produksjonsavgift, er anslått å bli på 5-6 millioner kroner årlig. Disse pengene er tenkt øremerket veiprosjektet Sitter-Lauvsnes.

Kommunen er ellers heldig med at renta holder seg lav. De siste åra er det tatt opp lån til investeringer i pleie- og omsorgstunet, barnehagen og ny brannstasjon.
Ingen korona-smitte
Flatanger er fortsatt en av rundt 30 kommuner i landet som ennå ikke har hatt smitte av korona. Men korona har preget året for de ansatte, ikke minst innen helse og omsorg, oppvekst og renhold.

- Jeg kan ikke få rost de ansatte nok. De har snudd seg rundt for å takle det smittevernmessige. Vi har vært heldige og sluppet smitte i kommunen. Men hvis vi får det, vil det påvirke organisasjonen enda mer. Det ligger som en usikkerhet i 2021, sier Rune Strøm.

Ordføreren sier at alle innbyggerne og næringslivet fortjener ros for innsatsen.

- I næringslivet har vi dem som har stått i front i butikken og hatt ukjente folk rundt seg. Vi har reiselivsbedrifter som har valgt å holde stengt for å unngå smitte. Hele samfunnet har stilt opp- Innsatsen er uvurderlig, når vi ser hva som skjer de stedene de får smitte, sier Bjørkås.

I budsjettet er det satt av mer til smittevernutstyr og innleie av vikarer.

Investeringer 2021:

Her er noen av investeringene  i budsjettet:
  • Fullføre kunstgressbanen. Anbudsdokumenter sendes ut i midten av desember. Ble forsinket på grunn av arkeologiske undersøkelser. Neppe ferdig før høsten 2021. Avsatt 9,5 millioner kroner.
  • Kloakk, Lauvsnes. 10,5 millioner kroner.
  • Vassverk, overføringsledning fra Lauvsnes til Utvorda. 7,5 millioner kroner.
  • Kystfiber til Lauvsnes. 5,6 millioner kroner.
  • Detaljplanlegging vei Sitter-Lauvsnes. 1,5 millioner kroner.
  • Skjelde bru, rehabilitering. 625.000 kroner.
  • El-ladestasjoner, en hurtiglader for kommersiell bruk og ladere for kommunale biler og ansatte mot betaling. 500.000 kroner.
  • Mulighetsstudie, Lauvsnes sentrum. 250.000 kroner.
  • Nye pleie- og omsorgstunet, fjerde fase. 900.000 kroner.
Totalt er det foreslått investeringer på 48,6 millioner kroner, finansiert ved bruk av avsetninger, momskompensasjon og tilskudd.

- Vi har store oppgaver, spesielt innen vann og avløp, sier ordfører Olav Jørgen Bjørkås.

Kommunen har tatt over, eller skal ta over, tre mindre vassverk. For å sikre Utvorda vann, er det aktuelt med overføringsledning fra Lauvsnes. Dette krever avtale med med vassverket der.

- Vi har mye på investeringsbudsjettet, og kan ikke love at alt er på plass neste år, sier Rune Strøm.