Knallhard kritikk mot fylkeskommunen

Kommunen sendte mandag et brev til fylkesutvalget og ba om et møte før torsdagens planlagte behandling.

- Dette fordi fremlagt saksutredning ikke er objektiv, ensidig og har mange faktafeil, skriver ordfører Olav Jørgen Bjørkås og rådmann Rune Strøm i brevet.

- Graverende
Saksbehandleren hos fylkeskommunen beskyldes for å ha utelatt viktige opplysninger/dokumenter i saken, samtidig som det er lagt ved dokumenter som ikke har noe med saken å gjøre.

Dette oppleves ifølge kommunen som "graverende mangel på informasjon", og "en feilinformasjon som gjør det umulig å orientere seg i forhold til sakens fakta".
Innsigelse
Den kraftige kritikken i brevet til fylkesutvalget ble sendt som et tilsvar på saksframlegget der fylkesrådmannen foreslår å fremme innsigelse til reguleringsplanen for Lauvsneshaugen Nord.

Begrunnelsen er at planen er skjemmende for tre gravminner innenfor plangrensene.

Innsigelse betyr at saken må til megling hos Fylkesmannen. Hvis det ikke oppnås enighet der, må saken avgjøres av departementet.

Spørsmålet om innsigelse skulle behandles i fylkesutvalget torsdag.
Melding om utsettelse
Mens Flatangernytt er ute på Lauvsneshaugen for å ta bilde av ordfører Olav Jørgen Bjørkås, tikker det inn ei melding fra fylkesordfører Tore O. Sandviks kontor på mobiltelefonen.

- Det står at saken vil bli utsatt, og at fylkesrådmannen og fylkesordføreren vil ta kontakt med meg, sier Bjørkås.

- Hva er din reaksjon på at saken blir utsatt?
- Det tror jeg er lurt. Flatanger kommune har forsøkt å komme på banen før det ble gjort vedtak, og har bedt om et møte, men det har ikke vært tid, sier han.

[annonse]
Flyfoto over Lauvsneset og Lauvsneshaugen. Det blåe feltet er det foreslåtte, nye boligfeltet. Sikringssonene for gravrøyser er inntegnet.
Høyre støtter kommunen
Høyres Pål Sæther Eiden opplyser til Flatangernytt at Høyre vil gå imot fylkesrådmannens innstilling.

Tidligere fylkesordfører,Pål Sæther Eiden (H), går imot fylkesrådmannens innstilling.

- Når kommunen har satt av det aktuelle området i sin arealplan, er dette gjort i forståelse og dialog med fylkeskommunen. Når kommunen så går videre med detaljregulering av området, kommer det en innsigelse. Som en ser av innstillingen er det flere innsigelsesårsaker som beskrives, sier Pål Sæther Eiden (H), som inntil fylkessammenslåinga var fylkesordfører i Nord-Trøndelag.

Han sier at også Høyre er opptatt av kulturminnevern.

- Men skal en kommune som Flatanger få økt bosetning, og utnytte den kraften som ligger i kommunen, kan ikke politikerne se det som sin oppgave å fremme innsigelser i slike saker. Kommunen har hensyntatt gravminnene på en hensiktsmessig måte, sier Eiden.
OK i arealplanen
Også ordfører Olav Jørgen Bjørkås påpeker i brevet til fylkesutvalget at det ikke kom innvendinger til arealplanen. Der var boligfeltet tatt inn.

- Arealplanen ble vedtatt 15. desember 2016. Når vi begynner å regulere det samme boligfeltet to måneder etterpå, er det kulturminnene som har hovedfokus, ikke boliger, sier Bjørkås til Flatangernytt.

Boligfeltet (gult) lå inne i arealplanen som ble vedtatt i desember 2016. (Lysark fra Flatanger kommune)

Slik er boligfeltet i den opprinnelige reguleringsplanen. (Lysark fra Flatanger kommune)

Slik blir feltet dersom kravene om hensynssone fra fylkeskommunen blir lagt inn. Antall tomter blir da redusert, og byggehøyde begrenset. (Lysark fra Flatanger kommune)
Annet felt tatt ut
Tidlig i arbeidet med arealplanen, ble det foreslått et boligfelt på Ytterhaugen, lenger ut på Lauvsneshaugen. Dette ble tatt ut etter sterke innvendinger fra fylkeskommunen og Fylkesmannen, fordi det ville komme  i konflikt med kulturminnene på Ytterhaugen.

Innsigelsen til dette feltet er tatt med som vedlegg i sakframlegget til fylkesutvalget,  noe ordføreren mener er forvirrende. For dette feltet er for lengst skrinlagt.

Under arbeidet med dette feltet, anbefalte fylkeskommunen - ifølge ordføreren - fortetting og utvidelse av Lauvsneshaugen Nord.

"Kommunen tok dermed innsigelsesvarselet til det opprinnelige området B2 i kommuneplanens arealdel til følge, og fremmet i stedet et nytt område B2 som alternativt forslag til boligbygging på Lauvsnes. Dette forslaget hadde Nord-Trøndelag Fylkeskommunen ingen merknader til," heter det i brevet.
Kjøpte området
Etter at arealplanen var vedtatt, kjøpte kommunen et område rundt Langtjønna inntil dagens bebyggelse på Lauvsneshaugen. En lokal utbygger ønsket å bygge 10 mindre eneboliger der.

I tillegg fikk tre private opsjon på området nord for Langtjønna, og henvendte seg til kommunen om regulering. De var først tre barnefamilier, men er nå fem som står klare til å bygge om planene går i orden.

- Formannskapet sa at vi skule hjelpe dem, og vedtok å ta hele området opp til regulering, sier Bjørkås.

Han synes det er trasig at prosjektet har stått stille siden august i fjor.
Godt egnet
- Dette arealet er egnet til boliger. Det er sentrumsnært, nært skolen og nært boligfelt med andre unge par. Vi snakker her om fortetting av et ønsket område på Lauvsneshaugen, sier ordføreren.

- Dette området er sentrumsnært og godt egnet til boliger, sier ordfører Olav Jørgen Bjørkås.

Han reagerer også på at det blir framstilt som at det ikke går an å snakke med kommunen, og at kommunen ikke tar hensyn til innspillene fra fylkeskommunen.

- Vi er opptatt av kulturminner i Flatanger, og er stolte av dem. I reguleringsplanen har vi tilrettelagt for parkeringsplasser og sti til Ytterhaugen, hvor de store gravfeltene ligger. Så vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsene, sier Bjørkås.
Skjemmende
Fylkesrådmannen begrunner sin innstilling om innsigelse med at planene er skjemmende for gravminner innenfor plangrensen.

"Planen vil dele opp et sammenhengende område med gravminner, og den planlagte boligbyggingen vil forringe opplevelsesverdien og den pedagogiske verdien ved at inn- og utsyn til leia og øvrige gravminner lengre nord på Lauvsneset blokkeres," heter det i forslaget til vedtak.

Videre heter det at nye silhuetter vil frarøve området, og dermed gravminnene, sitt opprinnelige uttrykk og funksjon.

[annonse]
Boligbygging innen planområdet må skje lengst mulig bort fra kulturminnene, og så langt ned i terrenget som mulig for å opprettholde landskapssilhuetten og dermed ivareta det unike kulturlandskapet på Lauvsnes.

"Et slikt tiltak vil sikre gravminnenes opprinnelige funksjon og verdier for ettertiden," heter det.
200 gravminner
Det påpekes i saksframlegget at Lauvsneset er et unikt kulturlandskap, med flere store gravfelt fra bronsealder og jernalder. I alt er det 200 registrerte gravminner i Flatanger.

Feltene på Lauvsneset er anlagt med tanke på å kommunsiere med leia utenfor og de andre gravminnene som ligger langs hele ryggen på neset.

Fylkekommunen mener at planen fra Flatanger kommune for Lauvsneshaugen Nord i svært liten grad har tatt hensyn til innspillene fra kulturminneforvaltningen.

- Slik planen foreligger i dag, vil den dele området i to med en vei gjennom hensynssonen, samt at den bebyggelse som det åpnes opp for, vil blokkere for inn- og utsyn til gravminnene fra sjøen, skriver  fylkesrådmannen.

Tett bygging inntil sikringssonen vil dessuten virke privatiserende på gravminnene. Med de byggehøyder som kommunen ønsker, vil det skapes en uønsket silhuett. Husene vil også skape en "vegg" som hindrer at gravminnene innenfor planområdet ses som en del av en helhet med de øvrige gravminnene på Lauvsnes, heter det i saksframlegget.