Kommunestyret skal torsdag vedta budsjett og økonomiplan,, og ansatte-organisasjoner mener det ikke er folk og ressurser nok til å klare de ambisiøse prosjektene. (Arkivbilde)

Ansatte advarer om ressursmangel

Tre av de ansattes organisasjoner og arbeidsmiljøutvalget advarer politikerne før torsdagens budsjettmøte i kommunestyret i Flatanger. De er bekymret for at det ikke er folk og ressurser nok til å følge opp de ambisiøse planene i budsjett og økonomiplan.


De mest konkrete innspillene dreier seg om bemanning på næring, miljø og teknisk, og behovet for økt stilling for helsesykepleier.

I uttalelsen fra NITO, Norges ingeniørorganisasjon, påpekes det:

"Politikerne har i budsjettet gjort en bestilling hos Næring, Miljø og Teknisk på investeringsprosjekter for 2021, men det er dessverre IKKE satt av midler til nok personressurser til å få utført dette prosjektarbeidet innenfor 2021."

Forslag på to stillinger fjernet
Teknisk sjef hadde foreslått to nye stillinger, en som prosjektansvarlig og en innen vei, vann og avløp. Begge ble fjernet i budsjettprosessen.

Formannskapet gikk inn for mer penger til ekstern prosjektbistand, og det kan avhjelpe noe, påpeker NITO.

"Spissformulert har etaten 36 investeringsprosjekter, i snitt litt over ei uke på hver. Dette er urealistisk, skriver NITO,  som viser til at etaten er dimensjonert for normal drift - ikke for større investeringsprosjekter.

NITO advarer mot konsekvensene av ikke å øke prosjektkapasiteten. Da kan det bli ekstra stort press på arbeidsstokken, noe som kan medføre økt sykefravær og at folk slutter i jobben.
Prosjekter må utsettes
En del prosjekter vil måtte utsettes, med de negative konsekvenser det vil ha for ambisjonsnivået som vekstkommunen vår har, påpeker NITO.

NITO anbefaler at det ansettes en prosjektmedarbeider for tre år, med ansvar for omfattende prosjekter. VVA-stillingen bør rendyrkes til mer praktisk virksomhet. Vannavgifta økes gradvis, og ekstra arbeidskraft og vaktordning innen vannforsyning må vurderes.

Utdanningsforbundet og Fagforbundet påpeker at det at Flatanger ligger dårligere an enn landsgjennomsnittet når det gjelder psykiske symptomer og lidelser blant barn og unge.

"En økning av helsesykepleierstillingen er nødvendig for å kunne jobbe med tidlig innsats i skolen," skriver forbundene.

De viser også til et vedtak i kommunestyret i 2017 om at økning av stillingen skulle behovprøves, men at dette ikke har skjedd.

Fagforbundet og Utdanningsforbundet er ellers opptatt av at satsinga på Ipad og IT i skolen må opprettholdes og styrkes, og at det fortsatt må satses på folkebiblioteket.

Arbeidsmiljøutvalget i Flatanger kommune har også behandlet årsbudsjett og økonomiplan. Der heter det AMU tar formannskapets innstilling til økonomiplan og årsbudsjett til orientering.

Samtidig vil AMU påpeke at investerings- og ambisjonsnivå må legges i forhold til det man har tilgjengelig av menneskelige ressurser, slik at arbeidspresset ikke blir for stort.