- Vi i Flatanger Høyre ønsker et sterkt fagmiljø, noe som vi tror kan bidra til en bedre rekruttering, mindre sykefravær og et mer stabilt personale, skriver Aina Wibstad i Flatanger Høyre i dette debattinnlegget. (Foto: Privat)
DEBATT

Vi må tørre å snakke om melde- og avvikssystem

Vi må tørre å snakke om melde- og avvikssystem og organisasjonsstruktur i kommunen.


DEBATT: Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatterens synspunkter.


Dette er en ettertanke til fredagens valgdebatt og dialogmøte med ansatte i helse og oppvekst i mai. Det er bred politisk enighet om at bemanningen må styrkes både innen helse og oppvekst.

Fra venstresiden nevnes det gjentatte ganger at flere lærlingeplasser er løsningen for å sikre rekruttering. Slik bemanningssituasjonen er i dag, vil dette virke mot sin hensikt. En lærlingeplass er nettopp ressurskrevende. Å løse en bemanningskrise med flere oppgaver til ansatte, er neppe noen god ide. Vi ønsker at lærlinger som kommer til oss skal få god oppfølging og et godt lærlingeløp slik at de en dag kan bli kompetente og gode kollegaer. Dette er rekruttering! Derfor må vi løse utfordringen med bemanning før vi kan innsette flere lærlingeplasser.

Samtidig nevnes det lite fra andre partier hvorfor økt bemanning er løsningen?

Barnehagen skal være en trygg omsorgsarena, som stimulerer til nysgjerrighet og læring gjennom lek. Da er det viktig med kompetente og trygge ansatte i barnehagen. De første årene for barna våre er avgjørende for å tilegne seg språk og tallforståelse. Vi tror at tidlig innsats i barnehagen gjør overgangen til skole bedre. Det er det pedagogiske arbeidet utført av barnehagelærere som gjør en barnehage til en barnehage. For dårlig bemanning kan gå på bekostning av det pedagogiske slik at barnehagen reduseres til en tilsynsordning. Vi vil jobbe for flere faste heltidsstillinger.

Vi i Flatanger Høyre ønsker et sterkt fagmiljø, noe som vi tror kan bidra til en bedre rekruttering, mindre sykefravær og et mer stabilt personale. Flere barnehagelærere fører til økt kompetanse i hele personalgruppen. Mange nok kollegaer med riktig kompetanse er avgjørende for en god arbeidshverdag.

Vi ønsker å videreføre tilbudet om helårsåpen barnehage og løpende opptak, dette er også signaler fra det private næringslivet i kommunen. Dette forstår vi er ressurskrevende! Arbeiderpartiet foreslår å redusere opptaket til to ganger i året. Dette tror vi er feil vei å gå dersom vi skal gjøre oss attraktive for tilflyttere.

Når det gjelder grunnskole ønsker vi at alle barn skal trives og oppleve mestring på skolen. Vi vil ha en skole med kvalitet og kunnskap, der alle barn skal kunne lese, skrive og regne før de går ut av ungdomsskolen.  Tilpasset undervisning, tidlig innsats og målrettet hjelp tidlig for de som trenger det. En god skole krever gode lærere.

Vi i Flatanger Høyre vi jobbe for flere arbeidsgrupper inn i skolen. Flere lærere, barne- og ungdomsarbeidere, helsesykepleier og miljøfagarbeidere. På denne måten kan man bygge et sikkerhetsnett rundt elevene, slik at de får en helhetlig og god oppfølging. Vi vil prioritere kunnskap og trygghet i skolen fremfor gratis skolemåltid.

Det er viktig med trygge lærere som har en nødvendig autoritet og skaper den gode lederrollen. Det skal være handlingsrom for å kunne gripe inn i situasjoner når det er behov. Det å stille krav er også omsorg.

Samtidig må det nevnes at vi stadig kommer tilbake til et tema innen sektoren helse og oppvekst. Ansatte som melder fra om avvik og utfordringer i arbeidssituasjonen, som ikke føler seg hørt eller tatt på alvor. Melde- og avvikssystem er først og fremst for å dokumentere feil og lære av dem, men også for å få tilfredsstillende bemanning, kompetanse, utstyr, rutiner og arbeidsmiljø.

Avvik og avviksbehandling er et viktig redskap.

En god arbeidsplass gjenspeiles i en god struktur og ledelse. Vi må tørre å snakke om melde- og avvikssystem, struktur og ledelse i kommunen. Hvordan følges avvik opp? Hva fungerer bra, hva kan gjøres bedre? Hva skal til for å få til en god dialog og samhandling mellom ledelse og ansatte?

Kommunestyret har et overordnet ansvar og myndighet som arbeidsgiver. Det administrative lederskapet i kommunal sektor skal utøves innenfor rammene som folkevalgte setter. Et godt samspill mellom folkevalgte og administrativ ledelse helt avgjørende for å lykkes. Vi i Høyre lover som folkevalgte å snakke om å ta tak, for å sikre en best mulig organisasjon fremover.

Godt valg ønskes. 

Av Aina Wibstad, 2. kandidat Flatanger Høyre 

 

Lyst til å delta i debatten? Har du andre saker du vil skrive om?
Send oss et innlegg på [email protected]

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.