Senterpartiet har hatt en viktig posisjon for å bringe Flatanger dit vi er i dag, og vi ønsker å fortsette denne jobben videre framover, skriver Olav Jørgen Bjørkås og Caterina Kvaløsæter i Flatanger Sp i dette debattinnlegget.
DEBATT

Trygg styring med Senterpartiet ved roret

Senterpartiet vil takke for tilliten ved forrige valg og ber våre velgere om fornyet kontrakt.


DEBATT: Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatternes synspunkter.

 

Senterpartiet har hatt hovedansvaret for den politiske styringa i Flatanger de siste 4 år, vi ønsker derfor å belyse noen av de oppgavene vi har løst og komme med noen gode grunner for at vi ber om fornyet tillit fra våre velgere.

Senterpartiet følger endel prinsipper utfra sin sentrumspolitikk, der likhet og likeverd er grunnleggende. Dette gir også trygghet for at enkeltpersoner og alles rettigheter blir ivaretatt av Senterpartiet sine representanter.

Vi avslutter nå en valgperiode som ble sterkt preget av store utfordringer gjennom pandemi, krig i Ukraina og nå sist kvikkleireskred med påfølgende veistenging til Utvorda og Sitter. Dette er store hendelser som kom uforutsett og medførte omfattende driftsendringer for Flatanger kommune og hele vår organisasjon. Det finnes ingen reserveløsning når uforutsatte hendelser oppstår, arbeidsoppgavene må omprioriteres og beredskap og sikkerhet kommer foran øvrige vedtatte oppgaver som følgelig blir skjøvet ut i tid.

Selv om mange av de ambisiøse målsetningene for valgperioden har blitt forsinket, har vi en lang liste med viktige saker som er løst og i ferd med å løses. Vi mener det er viktig å ta en oppsummering som viser den retningen Flatanger kommune beveger seg.

  • Vi hadde en oppdatert risiko og sårbarhetsanalyse da Covid19 rammet oss hardt og brutalt, noe som hjalp oss godt gjennom håndtering av pandemien.
  • Vi har vedtatt økte stillinger innen viktige forebyggende helsetjenester for fysioterapi og helsesykepleier, og nye stillinger som psykiatrisk sykepleier og psykiater er nå på plass, samt at rekrutteringstillegg for alle ansatte helsefagarbeidere og sykepleiere er forbedret.
  • Daglig leder ved frivilligsentralen er økt til 100% stilling.
  • Plan og beredskapskoordinator er ansatt og det jobbes godt med den nye samfunnsplan som vil gi oss oversikt over de viktigste oppgavene framover.
  • Flatanger tar imot flyktninger fra Ukraina, mennesker som må forlate sine hjem og sitt hjemland på grunn av krig, integreringstjenesten er derfor gjenopprettet med flere ansatte.
Flatanger kommune har en organisasjon som tilpasser seg utfordringene og løser mange nye oppgaver. Flatanger Senterparti er meget tilfreds med at vi har vært med å styre Flatanger gjennom denne perioden og at vi kan se oss tilbake på et relativt bra resultat.

Investeringsoppgavene er omfattende, og dette området er også rammet av de nevnte uforutsette hendelsene, og har tatt lengre tid å gjennomføre enn opprinnelig planlagt.

En storsatsing innen vannforsyning har vært nødvendig, og planlegging av nytt kloakksystem på Lauvsnes pågår. Etterslep på vedlikehold av veier, broer og kaier er tatt kraftig tak i, og vi har en plan for asfaltering av kommunale veier, der trafikkgrunnlaget er stort nok til å gi økonomisk effekt på lang sikt.

Ferdigstillelse av Pleie og omsorgstunet med tilhørende miljøvennlig oppvarming, ferdigstillelse av barnehage, nytt uteareal ved skolen og ny miljøvennlig oppvarming av Lauvsnes skole er store oppgaver som er gjennomført.

Vi kommer endelig i gang med storstilt fiberutbygging, og mobilsender på Glasøya er under utbygging. Lista er lang, og stor innsats fra administrasjon og ansatte gjør at vi har det litt bedre for hver eneste dag som går.

Senterpartiet har også hatt en avgjørende rolle for å iverksette tilskudd til grendelagene, tilskudd til veilys både langs kommunale og fylkeskommunale veier, som også er et viktig trafikksikkerhetstiltak.  Vi jobber kontinuerlig for bedre rammebetingelser for Flatanger som kommune og våre innbyggere. Planlegging av etterlengtet vei mellom Sitter og Lauvsnes har stort fokus og vi jobber også med traséløsning for vei mellom Osen og Jøssund.

Senterpartiet vil fortsette og videreutvikle de gode rekrutteringstiltakene som er gjennomført for helsefagarbeidere og sykepleiere – kommunens ledelse og ansatte er den viktigste ressursen vi har.

For å være konkurransedyktig må kommunen også innføre rekrutteringstiltak innenfor andre sektorer, dette for å sikre riktig kompetanse og gjøre Flatanger enda mer attraktiv som bosted og arbeidsplass. Konkurransen mot sentralisering må kompenseres med et godt lokalsamfunn og gode arbeids og lønnsvilkår i kommunen.

Et viktig tiltak vil være økt fokus på innhold i tjenestene, enkle men målrettede tilpasninger vil kunne gi enda bedre tjenester og bedre tilbud til den enkelte innbygger og innbyggergrupper, både unge og gamle. 

Flatanger har for tiden gode rammebetingelser, Senterpartiet har hatt en viktig posisjon for å bringe Flatanger dit vi er i dag, og vi ønsker å fortsette denne jobben videre framover. Dersom du som innbygger er enig med oss, så må du benytte Senterpartiet sin liste ved valget den 11. september!

Godt valg!

Av Olav Jørgen Bjørkås og Caterina Kvaløsæter, 1. og 2. kandidat for Senterpartiet i Flatanger

 

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.