Sp-gruppa, fra venstre: Øivind Strøm, Caterina Kvaløsæter, Trond Strøm og Tommy Lindseth. I tillegg består den av ordfører Olav Jørgen BJørkås.
DEBATT

Sp tar helhetlig ansvar for grender og sentrum

Med bakgrunn i de siste dagers debatt og refleksjoner fra behandling av Flatanger kommune sin framtidstro, økonomiplan for 2021 –2024, finner også Senterpartiet det nødvendig å komme med noen betraktninger.


“Flatangerskuta” har god styringsfart og stødig kurs takket være langsiktig politisk tenking og tålmodige politikere som har videreført sine partiprogrammer gjennom mange kommunestyreperioder.

Gjennom den siste ukes debatt og innlegg og kommunestyrets behandling, ble det med stor tydelighet klargjort hvor de enkelte partigrupper har sin framtidstro og sin manglende evne til både å følge sine partiprogrammer og til fortsatt være pådrivere for å utvikle hele Flatanger.

Har frontet aktiv nærings- og arealpolitikk

Senterpartiet har gjennom mange kommunestyreperioder og like mange valgprogram frontet en aktiv nærings og arealpolitikk, Senterpartiet har både lagt til rette for og stått på barrikadene for at Flatanger skal utnytte sine naturgitte fortrinn til både havbruk, landbruk, vindkraft, fritidsbebyggelse og reiseliv.

“Flatangerskuta” har vært meget aktiv, vi har ei havbruksnæring som ligger helt i forkant av utvikling spesielt innen det biologiske fagområdet. Vi har ei stor og mangfoldig reiselivsnæring basert på de naturgitte fortrinn. Vi er en populær fritidskommune også det på grunn av naturgitte fortrinn. Vi har en handelsnæring, servicenæring med både konsulentbistand, bygg og handverk.  Vi har en kommuneadministrasjon som er kjent langt utover Flatanger kommune sine grenser for sin handlekraft og løsningsevne.

Alt dette er følge av langsiktige forutsigbare rammevilkår, rammevilkår som kommunens politiske og administrative ledelse har meislet ut gjennom langsiktig og tålmodig politikk. Denne politikken har ført “Flatangerskuta” med stødig kurs dit vi er i dag.

Høster av langsiktig politikk

Nå høster Flatangersamfunnet av den langsiktige og forutsigbare politikken. Senterpartiet med ordfører i spissen er både tilfreds og stolt over posisjonen “skuta” har kommet til.  Nå har vi endelig fått avkastning av den langsiktige kursen vi la. For næringsliv, for bedriftsetablerere, for unge mennesker som satser ei framtid og etablerer seg med hus og familie, for de som bor, jobber og er flatangringer er det avgjørende med langsiktige rammebetingelser.

Det er nedfelt i alle program og planer at veiløsning Sitter – Lauvsnes er en av de høyest prioriterte oppgavene i Flatanger, nettopp for å utløse de store fordelene det vil gi å knytte kommunen sammen. Gjennom forberedende prosesser er tiden moden for å legge detaljplan og få nødvendige tillatelser, dette arbeidet er startet. Og kommunestyret må ha en vilje til å vise at de mener alvor og at prosjektet ønskes gjennomført innenfor en rimelig løsning.

Den siste ukens debatt har dreid seg om Flatanger kommune skal satse og hvor mye vi skal satse av egne midler for å realisere en veiutløsning mellom Sitter – Lauvsnes. Og det er viktig at temaet blir tatt opp og belyst. Men vi må klype oss selv i armen, er det virkelig mulig at mange av Flatanger kommunes politikere mener og tror at Sitter og Utvorda skal realisere vei Sitter – Lauvsnes uten bruk av kommunale økonomiske midler?

Dette standpunkt som har kommet fram må gi klare signaler til mange velgere i Flatanger at de har stemt på personer og partigrupper som ikke ønsker å videreføre denne langsiktige tenkingen, men tvert imot ønsker å kanalisere satsingen i Flatanger til kun å omfatte de sentrale områdene av kommunen.

- SV ser bort fra eget valgprogram

Et samlet Ap/SV har etter siste valg ved gjentatte politiske forslag forsøkt å endre kommunens nærings- og arealpolitikk, at SV sågar valgte å se bort fra sitt eget valgprogram og signalisere at de ikke ønsket å bruke en eneste krone av kommunale midler til realisering Sitter – Lauvsnes, til og med planleggingsmidlene ble foreslått redusert med 500 000,-. Dette måtte vel komme som lyn fra klar himmel på flesteparten som har levert sin valgliste til støtte for SV, der det på partiprogrammets framside står “SV vil ha en politikk som bygger på små forskjeller og sterke fellesskap”. Dette felleskapet tok plutselig slutt når økonomiplanen for Flatanger kommune skulle behandles denne gangen.

At Ap ikke ønsket noen utvikling med vei til Sitter - Utvorda er vel en mindre overraskelse. Dagens Ap-gruppe har forlatt de målsetninger for areal- og næringspolitikk som Ap tradisjonelt har stått for, og dagens Ap ønsker å bremse videre naturlig bruk av areal og tilgjengelige ressurser, stikk i strid med de langsiktige mål som også det tidligere Ap har stått sammen med de blå og grønne partigruppene om i en bred politisk forankring i Flatanger.

Flere fikk «kaffen i vrangstrupen»

At Bjørøya Holding sin ledelse også valgte å trekke i tvil de langsiktige politiske retningslinjene som Flatanger kommune har nedfelt i alle sine planer, ga nok mange flere enn Per Anton og Anders «kaffen i vrangstrupen». Bjørøya som virkelig har nytt godt av Flatanger kommune sin aktive næring- og arealpolitikk og der Bjørøya har etablert og utviklet en moderne havbruksbedrift med stor lønnsomhet og stort omfang. Nettopp ut ifra de naturgitte og politiske rammebetingelser som har lagt forholdene til rette gjennom flere arealplanperioder.  

Senterpartiet har gjennom alle tider deltatt både i utforming og utvikling av Flatanger sine rammebetingelser. Senterpartiet viser gjennom sin praktiske og pålitelige styringsevne at de er til å stole på. Senterpartiet tar et helhetlig ansvar både for sentrum og grendesamfunn, det kan dere stole på at vi skal gjøre også i tida framover både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Kommunestyregruppa i Flatanger senterparti

Olav J Bjørkås   Caterina Kvaløsæter   Øivind Strøm   Tommy Lindseth   Trond Strøm

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.