Møtet kan ses direkte her fra kl. 16.00 torsdag, og i opptak etter at møtet er ferdig.

Se kommunestyre­møtet i Flatanger direkte

Kommunestyret i Flatanger starter sitt møte torsdag kl. 16. Se møtet direkte her!


Møtet starter med en orientering om Forvaltningsrevisjonsrapporten.

Følgende saker skal behandles:

PS 1/23 Referatsaker

 • RS 1/23 Svarbrev - vedtak i Flatanger kommunestyre -
  Kommunikasjonssikkerhet i Norge
 • RS 2/23 Melding fra Statsforvalteren - kommunikasjonssikkerheten i
  Trøndelag
 • RS 3/23 Svar på melding om vedtak i Flatanger kommunestyre om
  kommunikasjonssikkerheten i Norge - Nasjonal
  kommunikasjonsmyndighet
 • RS 4/23 Sitter-Lauvsnes - Referat fra prosjekteringsmøte 5
 • RS 5/23 Ny protokoll fra NTE eiermøte 29-30 nov 2022
 • RS 6/23 Avgjørelse i klagesak helsekonsekvensutredning støy vindmøller -
  Flatanger kommunes vedtak stadfestes
 • RS 7/23 Dokumenter fra Representantskapsmøte i Midt-Norge 110-sentral
  IKS 14.12.2022.
 • RS 8/23 Protokoll Flatanger KU 12.01.23
Saker til behandling:

PS 2/23

Forvaltningsrevisjonsrapport - Kommunens forebyggende innsats
og oppfølging av barn og unge med utvidet risiko for rus og
psykiske lidelser.

PS 3/23
Mea Invest AS - Søknad om opsjonsavtale på kjøp av kommunal
næringseiendom i Flatanger

PS 4/23
Valg av Flatanger Ungdomsråd 2023

PS 5/23
Flatanger kommunes uttalelse vedrørende Debatthefte 2 - 23.
Mellomoppgjøret 2023

PS 6/23
KS - Debatthefte 1 - 2023. Innspill fra Flatanger kommune

PS 7/23
Svar på anmodning om bosetting av flykninger i 2023

PS 8/23
Budsjettjustering av investeringsbudsjettet - Utvorda boligfelt og
utleieboliger

PS 9/23
Korrigering Gebyrregulativ slam 2023

PS 10/23
Flatanger Musikkforening, dirigent

PS 11/23
Igangsetting av ekstern utredning vedr. organisering innen
kommunens oppvekstetat

PS 12/23

Visit Namdalen SA - Evalueringsrapport og forslag om ny
samarbeidsavtale

PS 13/23
Kontrollutvalgets årsrapport 2022

PS 14/23
Svar på høring fra Statens Vegvesen. Fv 766 - fartsgrense, 50 km/t
over Dalevatn Bru - Flatanger kommune. 

 

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.