Fant boplass og fangstgrop på Innvordfjellet

Skrevet av Hilde Tyldum Stordahl
25.01.2021 09:13 - OPPDATERT 25.01.2021 21:24

Arkeologene fant to kulturminner i planområdet for Innvordfjellet vindkraftverk under feltarbeid sommeren 2020.

En boplass fra steinalderen og en fangstgrop ligger innenfor planområdet for vindkraftverket. Disse kulturminnene er automatisk fredet.

Må tas hensyn til
Kulturminnene må skrives inn i planen.

- Det må tas arealmessige hensyn til de automatisk fredete kulturminnene som finnes innenfor planområdet. Dette gjøres gjennom å regulere selve kulturminnene og sikringssonene til hensynssoner, heter det i brevet fra Trøndelag fylkeskommune til Zephyr AS.

Varslet om registrering
Fylkeskommunen varslet om behov for arkeologiske registreringer i februar 2020, og sommeren samme år var seks arkeologer i sving med å kartlegge planområdet for vindkraftverket for å registrere eventuelle kulturminner.

I løpet av flere ukers feltarbeid ble de to fredede områdene funnet, og de er nå registrert i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden. Det foreligger også en rapport fra den arkeologiske befaringen.  

Oversikt over steinalderlokaliteten, som ligger på den andre siden av veien midt i bildet. Rød pil markerer funnsted. Tatt mot nordvest. Bilde fra rapporten. (Foto: Skule Spjelkavik/Trøndelag fylkeskommune)

Boplassen funnet ved graving
Steinalderboplassen synes ikke i terrenget, og ble funnet ved graving av prøvegroper.

- Den registrerte boplassen har en klassisk beliggenhet på et forhistorisk eid med gode havnemuligheter både i og ved en vannstand som er om lag 60-70 meter høyere enn i dag. Bosetting fra eldre steinalder er karakterisert ved at den ligger på gamle strandflater der sjøen sto rett nedenfor på tidspunktet boplassen var i bruk, heter det i brevet.

Fangstgropen kan man se med det blotte øye og har en dybde på 110 centimeter.

[annonse]
Fangstgrop, bilde tatt mot sørøst. (Foto: Eirin Ellingsen/Trøndelag fylkeskommune)

Inn i plankartet
Myndighetene setter vilkår for hvordan disse funnene skal tas hensyn til. Kulturminnene skal merkes i plankartet med hensynssone, og det skal tas inn bestemmelser som sier at det ikke er tillat med inngrep som kan virke inn på de automatisk fredete kulturminnene innenfor hensynssonen. Det kan søkes om dispensasjon fra dette.

De to funnene har fått følgende nummer i Askeladden: Steinalderlokalitet ASK ID271210 og fangstgrop  ASK ID273978.

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.