Budsjettmøtet holdes som nettmøte

Årets siste møte i kommunestyret i Flatanger, blir holdt som nettmøte på Teams. Der skal blant annet budsjett og økonomiplan vedtas.

Årsaken til at møtet ikke holdes som et fysisk møte, er korona-situasjonen.

Møtet vil bli ledet av varaordfører Lars Haagensen (Frp) på grunn av sykefravær hos ordføreren.

Martin Klocke (Ap) har meldt inn et grunngitt spørsmål som ikke er med i den utsendte møteinnkallinga:

«Det er stor interesse rundt prosjektet vei Sitter – Lauvsnes. Investeringsbudsjettet for 2021 ble det avsatt 1,5 Mill kroner til detaljplanlegging. Det har ikke vært noe tilbakemelding om aktiviteter eller status av prosjektet gjennom året.

Spørsmål: I siste møte av formannskapet ble det nevnt et møte med fylkeskommunen tidlig i 2021. Hva er resultatet av dette møte?
Har det vært andre aktiviteter i 2021 og finnes det ny informasjon rundt prosjektet?»

Kommunestyremøtet starter klokka 14.00 torsdag.

For å følge møtet, må du gå inn på teams og være publikum der.

Saklista kan lastes ned her.

Følgende saker skal behandles (RS er referatsaker, PS er politiske saker):

 • PS 56/21 Referatsaker
 • RS 44/21 Underskrifter til støtter for uteområdet ved Lauvsnes skole
 • RS 45/21 Rapport etter inspeksjon 13. oktober 2021
 • RS 46/21 Protokoll Flatanger Kontrollutvalget 03.11.21
 • RS 47/21 Kontrollutvalgets årsplan 2022
 • RS 48/21 Møteprotokoll Representantskapsmøte MNA
 • RS 49/21 Protokoll Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA 01.11.2021
 • RS 50/21 Tilbakemelding etter kommunebesøk i Flatanger kommune 2021
 • RS 51/21 Plan for oppfølging etter stikkprøvetilsyn, barnevern
 • RS 52/21 Tilbakemelding på mottatt plan for retting av lovbrudd
 • RS 53/21 Konsekvenser ved en eventuell endring av 110-regionen til Namdal
  110 - behov for samordnet prosess
 • RS 54/21 Protokoll Årsmøte 1.11.21 Revisjon Midt-Norge SA
 • RS 55/21 Vedr. 202145741-3 - Tildeling av bredbåndsmidler - 2021
 • PS 57/21 Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2022- 2026
 • PS 58/21 Prioritering av spillemiddelsøknader 2022
 • PS 59/21 Ungdomsklubben - vurdering av kommunale lokaler til midlertidig
  drift
 • PS 60/21 Rekrutteringstiltak - helse og omsorg
 • PS 61/21 Søknad om fritak fra politiske verv for resten av valgperioden.
 • PS 62/21 Suppleringsvalg grunnet fritak fra politiske verv.
 • PS 63/21 Opprydding slamlagune Vollamyra
 • PS 64/21 Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser 2022 pleie- og omsorgstjenesten
 • PS 65/21 Fastsettelse av leie for ulike boformer og annet utleie pleie- og
  omsorgstjenesten 2022
 • PS 66/21 Gebyrregulativ, Næring, miljø og teknisk 2022
 • PS 67/21 Betalingssatser oppvekst og kultur 2022
 • PS 68/21 Budsjett og årsplan 2022
 • PS 69/21 Økonomiplan 2022 - 2025
 • PS 70/21 Valg av Ungdomsråd på ungdomstrinn
 • PS 71/21 Møteplan kommunestyret, 2022
Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
 

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.