«Vi vil at ungdomstrinnet ved Statland skole forblir på Statland,» skriver Steinar Lyngstad, gruppeleder i Namsos Sp, i dette debattinnlegget.
DEBATT

Senterpartiet vil beholde u-trinnet

Namsos Senterparti har landet i saken om framtidig skolestruktur i kommunen og mener forslaget vi kommer med vil legge et godt grunnlag for en positiv utvikling både i antall elever i grunnskolen og antall nye innbyggere i Namsos kommune framover.


--------------

DEBATT: Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatterens synspunkter.

--------------

Senterpartiet vil fremme følgende forslag i skolestruktursaken:

Vi vil slå sammen Namsos ungdomsskole og Høknes ungdomsskole og bygge ny ungdomsskole. Vi vil at Bangsund ungdomstrinn forblir på Bangsund. Vi vil opprettholde Sørenget oppvekstsenter. Vi vil at Namsos barneskole opprettholdes. Vi vil at ungdomstrinnet ved Statland skole forblir på Statland.

Hvorfor dette forslaget?

Senterpartiet har stemt for Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2020-2032 vedtatt av kommunestyret 13. februar 2020, der vi vedtok både kommunens hovedmål og 12 innsatsområder som skal være retningsgivende for hele planperioden. Vi mener det er viktig at vi følger opp de mål og innsatsområder som er vedtatt av kommunestyret. Om ikke kommunedirektør gjør det, så må vi politikere gjøre det.

Vi har tro på at vedtatte hovedmål og innsatsområder er riktig medisin for en positiv utvikling både i elevtall i grunnskole og innbyggertallet, ved å vise at vi er en kommune som tar vare på både sentrum og periferi.

 I kommuneplanens kapittel 5 om kommunens hovedmål står det bl.a. følgende: Det skal legges til rette for vekst og utvikling i hele kommunen, og styrkene skal utnyttes i alle deler av kommunen. Det skal skapes gode og attraktive bo- og oppvekstmiljøer i hele kommunen, og legges spesielt til rette for økt bosetting av unge.

Namsos Senterparti mener at forslaget til framtidig skolestruktur legger til rette for det vi ønsker å oppnå med dette hovedmålet.

Som nevnt skal de 12 utvalgte innsatsområdene være retningsgivende for planperioden 2020-2032. Under området «Gode oppvekst og læringsmiljø» står det blant annet at innbyggerne i Namsos kommune skal, så langt som mulig og forsvarlig ha skoler nært bosted.

Vårt forslag ivaretar akkurat det.

Under innsatsområdet «Utvikling av kommunens tettsteder» står det blant annet at Namsos kommune skal utvikle et godt nærdemokrati som ivaretar innbyggernes påvirkning på tjenestetilbud og utvikling av eget lokalsamfunn.

Vårt forslag ivaretar også dette punktet.

Det har kommet veldig mange høringsinnspill i saken om framtidig skolestruktur, og det viser et enormt engasjement både når det gjelder hva innbyggerne mener om tjenestetilbudet og utvikling av eget lokalsamfunn. Dette engasjementet må vi respektere, ta vare på og applaudere. Da etterlever vi også kommunens hovedmål om å utnytte styrkene i alle deler av kommunen.

Namsos Senterparti mener at det forslaget vi legger til grunn vil være med å gi en god framtidig skolestruktur, skape ny giv og optimisme i alle deler av kommunen, både distrikt og sentrum, og være med på å gi Namsos kommune et positivt omdømme.

Namsos Senterparti er klar over at Namsos kommune har en krevende økonomi. Kommunedirektøren legger til grunn i sin sak om framtidig skolestruktur en innsparing på rundt 20 millioner. Med Senterpartiets forslag vil kommunen redusere utgiftene til drift av skolene med ca. 10 millioner når vi sammenligner med dagens skolestruktur.

Senterpartiet håper at partiene i kommunestyret slutter seg til vårt forslag til framtidig skolestruktur i Namsos kommune.

Av Steinar Lyngstad, gruppeleder i Namsos Senterparti

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.