Kjære folkevalgte i Flatanger kommune/Flatangeren tjïelte

DEBATT: Hør på folket, skriver Ragnhild Eidshaug i dette debattinnlegget, der hun minner politikerne om at 1365 underskrifter mot vindkraftplanene på Innvordfjellet ble levert ordføreren i februar.

Nå på torsdag 5 .mars er det ekstraordinært kommunestyremøte. Der skal dere behandle søknaden fra Zephyr AS. Utbygger har bedt om utsatt frist til å sette i drift Innvordfjellet vindkraftverk til utgangen av desember 2023.

Olav Jørgen Bjørkås og Ragnhild Eidshaug under overrekkelsen av underskriftene mot vindkraftverk.

I den sammenheng ville vi minne dere på de 1365 underskriftene mot vindkraftplanene på Innvordfjellet som ble levert ordføreren i februar. Vil tro ordfører Bjørkås tar med disse signaturene inn i kommunestyremøte.

Dere bør vektlegge de politiske vedtakene som er gjort i Fylkesutvalget og i Namsos kommune om at de ikke vil ha noe vindkraftverk på Innvordfjellet.

Underskriftskampanjen hadde følgende opprop, her både på norsk og sørsamisk:

Stopp vindkraftplanene på Innvordfjellet!

Vi ønsker at kommunepolitikerne i Flatanger og Namsos skal hjelpe oss med å stoppe vindkraftplanene på Innvordfjellet, på grensa mellom Flatanger og Namsos. Vi ønsker ikke vindkraftverk verken på Innvordfjellet, Otterøyfjella, Bymarka i Namsos, Salfjella eller andre steder i Namdalen.

Det finnes gode alternativer til vindkraftutbygging på land. Våre barn og barnebarn har rett på å oppleve naturmangfold, urørt natur og beitende rein i fjellheimen. Derfor skriver vi under dette oppropet fra Folkeaksjon mot vindkraftverk i Namdalen.

Tjöödtjesth bïegkefaamoesoejkesjidie Innvordvaeresne!

Mijjieh vaajtelibie tjïelten politihkerh Flatangerisnie jïh Nåavmesjenjaelmesne edtjieh mijjem viehkiehtidh bïegkefaamoesoejkesjidie tjöödtjestidh Innvordvaeresne, raastesne Flatangeren jïh Nåavmesjenjaelmien gaskesne. Ibie bïegkefaamoevierhkieh sïjhth Innvordvaeresne, Otterøyvaerine, Bymarkesne Nåavmesjenjaelmesne, Saalenjaarkesne jallh jeatjah lehkesne Nååmesjevuemesne. Hijven alternatijvh bïegkefaamoebigkemasse gååvnesieh. Mijjen maanah jïh aahkovh aajjovh dej leah reaktah eatnemen gellievoetem, tjïelke eatnemem jïh gåatoje bovtsh vaerine dååjredh. Dan åvteste mijjen nommem tjaelebe bæjhkoehtimmesne Åålmegeaksjovneste bïegkefaamoevierhkiej vööste Nååmesjevuemesne.

Dere er folkevalgte representanter, hør på folket!

Av Ragnhild Eidshaug

Aktivt medlem i Folkeaksjon mot vindkraftverk i Namdalen
Åålmegeaksjovne bïegkefaamoevierhkiej vööste Nååmesjevuemesne