Forlenget frist for Innvordfjellet vindkraftverk må avslås

DEBATT: Zephyrs vindindustrianlegg vil ødelegge for de arbeidsplassene som allerede skaper verdier i reiselivet her på Utvorda og Statland, skriver Anja Dietze i Northern Explorers og Nord-Flatanger Sjøhus i dette debattinnlegget.

Zephyr AS har søkt om utsatt frist for idriftsettelse av Innvordfjellet vindkraftverk. Vi har sendt følgende høringsuttalelse i forbindelse med denne søknaden selv om vi ikke er spurt:

Det er svært viktig at denne prosessen ikke drar ut i tid, og vi mener at søknaden om forlenget frist må avslås.

Mye har endret seg siden konsesjonen ble gitt. Ny kunnskap, nye problemstillinger og økt bevissthet i befolkningens syn på vindkraftverk gjør at tidligere gitte konsesjon på Innvordfjellet ikke kan forlenges uten videre.

Vi er ikke «bare» naboer til dette planlagt industrianlegget, men også fastboende som har kommet hit for 10 år siden og siden da bygget opp turistnæringen på Utvorda hvor flere folk lever av og bidrar til økte inntekter til både kommunen og lokale bedrifter.

Irreversible inngrep

Det har først de siste årene blitt klart for folk at bygging av et vindkraftverk innebærer omfattende, irreversible inngrep i urørt natur som det blir stadig viktigere å bevare for fremtidige generasjoner. Vi vil her særlig påpeke den betente situasjonen på Sørmarkfjellet. At samme kommune skal måtte gå inn i nok en sterkt splittende og opprivende prosess, slik vi opplever at konflikten på Sørmarksfjellet har vært, er å̊ legge altfor stor byrde på en liten utkantkommune.

Det har kommet fram mye ny kunnskap om forhold rundt vindkraft på land som ikke er konsekvens-utredet. Først når de nedenfor nevnte forholdene er vurdert, kan man foreta en kunnskapsbasert vurdering om vindkraftverk på̊ Innvordfjellet kan forsvares i et større miljøperspektiv og ut fra samfunnsnyttige formål.

Kunnskapsgrunnlaget for reiseliv i nasjonal ramme mangler forståelse for naturturisme, dette vises blant annet ved at man vektlegger studier som konkluderer med økt bruk av et område etter at det har blitt sprengt ut store anleggsveier i fjellet. Dette kan være dekkende fra områder som ikke er interessante nok for tur tidligere, men vil være helt feil å si for de fleste andre steder hvor nettopp den intakte naturen er det som kaller.

Ren og intakt natur viktig

Ren og intakt natur kommer høyt opp (nevnt av gjennomsnittlig 77%) i alle 7 europeiske markeder som Innovasjon Norge undersøker – og det er det Norge oftest forbindes med hos de samme gruppene.

Zephyr har ikke rukket å planlegge eller investere i dette prosjektet. NVE kan derfor si nei til forlenget frist uten at Zephyr påføres tap av betydning. Dette er da i tråd med politiske føringer da det er klart at de politiske miljøene den siste tiden har erkjent at tiden for vindkraftanlegg på land er forbi og at havvind nå representerer et reelt alternativ til de omfattende inngrep i urørt natur som utbygging av vindkraft på land innebærer.

Zephyr sier nå at de vil bygge 17 turbiner med en høyde på 190 meter i stedet for de 32 på 150 m som er lagt til grunn for konsesjonen som er gitt. Dette kan ha stor betydning for hvor stort område som belastes med visuell og lyd-forurensing. Om økt turbinhøyde også vil få betydning for fuglelivet, folks mulighet til å ta inn TV-signaler eller andre forhold, gjør at ny høyde på turbinene må konsekvens-utredes.

Rotorbladene på dagens vindturbiner er et plastprodukt der det avgis store mengder plast til naturen. Nyere undersøkelser har avdekket at omtrent 30% av vekten på rotorbladene omgjøres til plastavfall som følge av slitasje fra vær og vind i løpet av noen få års drift. Vi krever at det blir gjort en grundig vurdering av hvilke konsekvenser dette enorme forsøplingsproblemet utgjør.

Det er ikke tidligere vurdert hvor mye myr som vil bli gravd opp når man her skal bygge tre mil anleggsvei og lage 17 eller 32 oppstillingsområder for vindturbiner. Siden det nå er sterke politiske føringer om at myr ikke skal graves opp på grunn av negativ effekt på klimaet, må det slik vi ser det lages et CO2-regnskap der tap av myr legges inn.

Må ha forutsigbarhet

Lokalsamfunn må ha forutsigbarhet. Stadige utsettelser skaper utrygghet og bremser andre planer og ideer i lokalsamfunnet. Innvordhalvøya er allerede etablert som en turistperle og vi mener lokalsamfunnet har levd lenge nok i usikkerhet vedrørende industriprosjektet Zephyr har fått konsesjon på.

Vi har fått byggetillatelser til påbygg og nybygg og investerte flere millioner kroner på Utvorda, campingplass og Utvorda havn i de siste 3 årene, men vi tør ikke å investere enda mer fordi vi ikke kjenner framtida!

Konsesjonen ble gitt for å fylle et politisk mål om kraftproduksjon innen 2020, og NVE publiserte i mai 2019 at målet var nådd. Et vesentlig grunnlag for tillatelsen som ble gitt i 2014, er ikke der lenger. Fordelen med denne utbyggingen er redusert og nytten er ikke lenger større enn ulempene. Zephyr AS har hatt en tillatelse, men har ikke benyttet den. Vi må ikke ofre mer urørt natur for en målsetning som allerede er innfridd. Framtida trenger naturen mer enn den trenger dette anlegget.

Det er god grunn til å respektere kommuner som ønsker å satse på reiseliv fremfor vindindustri i et område. Reiselivsnæringen sysselsetter nasjonalt rundt 175 000 arbeidstakere som bidro med 20 mrd. i personskatt og avgifter i 2017, hvorav 4,5 milliarder tilfalt kommunene. Og dette er ofte en type arbeidsplasser som er sårt etterlengtede i bl.a. distriktskommuner som ønsker å forhindre fraflytting av unge og kvinner – eller å hente dem tilbake igjen. 34% av de ansatte i bransjen er under 24 år og godt over halvparten av dem som jobber i bransjen er kvinner – det gjelder også på ledernivå.

Sysselsettingen er forventet å øke til 206 000 ansatte i 2028, men det avhenger igjen av at Norge klarer å tiltrekke seg sin andel av reiselivsveksten, som er spådd å være 50% globalt fra 2017 til 2030. Bransjens mål er at veksten skal være bærekraftig, både for miljø og bedriftenes lønnsomhet. Det krever blant annet at vi når målet til regjeringens reiselivsmelding fra 2017, om å spre veksten til hele landet, hele året, og at vi får turistene som kommer til å bli her lenger.

Det er lokalt man best vet hvor det er gunstigst å planlegge for både vindindustri og reiseliv. Vi må ikke lure oss selv til å tro at disse kan utvikles på det samme arealet. Vindindustrianlegg er totalt uegnet i reiselivsområder, og må lokaliseres til tomter som egner seg for industriaktivitet.

Rapporten «Reiselivsnæringens verdi», som Menon Economics har utarbeidet for NHO Reiseliv, viser at det har vært en enorm vekst i opplevelsesbransjen de siste årene. Det var om lag 3200 opplevelsesbedrifter i Norge i utgangen av 2017. Disse har en samlet verdiskaping på 10 milliarder kroner (2017), en vekst på 170 prosent siden 2004.

Vil ødelegge for skapte arbeidsplasser

Det er nettopp opplevelsesbransjen som kan være med å gi en bærekraftig vekst og nå reiselivs-meldingens mål om å bruke «hele landet, hele året» og det uten at det vil synes i naturen etter at de har reist hjem. Hvis man bygger digre vindmøller på de stedene denne bransjen potensielt kunne vokse i, setter man en effektiv stopper for det for all fremtid.

Zephyrs vindindustrianlegg vil ødelegge for de arbeidsplassene som allerede skaper verdier i reiselivet her på Utvorda og Statland. Man må heller ikke ødelegge opplevelsen for de gjestene som skal nyte norsk natur og norske opplevelser i generasjoner fremover.

Vi har i det ovenstående påpekt mange forhold som gjør at konsesjonen for vindkraftverk på Innvordfjellet ikke kan forlenges. En utsettelse av fristen fra 31.12.20 til 31.12.23 vil etter vårt syn medføre at man bruker gårsdagens kunnskap og teknologi til å rasere uberørt natur der ny kunnskap kan vise at dette vindkraftverket ikke lenger kan sies å være samfunnsgagnlig og vi krever derfor at det ikke innvilges forlenget frist for idriftsettelse av vindkraftverk på Innvordfjellet.

Av Anja Dietze, daglig leder
Northern Explorers AS
Nord-Flatanger Sjøhus AS