Zephyr har ikke gitt opp Innvordfjellet

Zephyr har ikke gitt opp utbyggingsplanene på Innvordfjellet. Selskapet søker nå NVE om forlenget frist for å sette vindkraftanlegget i drift.

Samtidig søker selskapet etter investorer, og det er sannsynlig at Innvordfjellet havner på utenlandske hender.

Verken manglende kapasitet på kraftlinjer eller hubro ser ut til å kunne stoppe Zephyrs planer. Det kom fram under møtet med formannskapet i Flatanger tirsdag.

Zephyr hadde invitert seg til Flatanger for å orientere om status for Innvordfjellet vindkraftverk. Tidligere på dagen hadde selskapet et tilsvarende møte med Namsos kommune.

– Har tro på prosjektet

– Vi har tro på prosjektet. Det er bedre vindressurser enn vi trodde. Vi har konsesjon, og vårt samfunnsoppdrag er å bygge ut det vi har konsesjon for, sier administrerende direktør Olav Rommetveit i Zephyr AS til Flatangernytt.

Vindkraftmotstanderne hadde mobilisert i forkant av møtet, og rundt 40 tilhørere hadde tatt plass i kommunestyresalen der formannskapsmøtet ble holdt.

Vindkraftmotstandere og andre tilhørere møtte opp i stort antall. Rundt 40 personer overvar formannskapsmøtet.

Zephyr fikk den endelige konsesjon i mars 2018 for et vindkraftverk med 32 turbiner på Innvordfjellet i Flatanger og Namsos kommuner. Anlegget vil årlig produsere 391 GWh.

Utenlandske eiere

Etter de innledende orienteringene fra Zephyr, kom det fram at selskapet vil opprette et nytt selskap, Innvordfjellet vind AS, og at det høyst sannsynlig vil få utenlandske eiere.

Det var på spørsmål fra formannskapsmedlem Turid Kjendlie (SV) at Olav Rommetveit bekreftet at det er riktig at Zephyr selger seg ut av vindkraftprosjekter. Selskapet har etter tidligere investeringer, ikke kapital til å bygge ut anlegg selv.

– Vi ønsker å utvikle, bygge, drifte og være ansiktet utad i lokalmiljøet, sa Rommetveit.

Kartet viser området hvor Innvordfjellet vindkraftverk er planlagt. (Kart: Rambøll)

Han sier til Flatangernytt at Zephyr vil etablere Innvordfjellet vind AS. Men når bygginga skal starte, trenger de penger og da må andre investorer være på plass.

– Med utbyggingskostnader på om lag 1,5 milliarder kroner, er det for mye til at Zephyr kan bære investeringa. Vi trenger investorer, sier han.

Foreløpig har de ingen investorer på plass, men det jobbes med dette. Zephyr ønsker at en investor skal eie 100 prosent av aksjene i Innvordfjellet vind AS.

Olav Rommetveit, toppsjefen i Zephyr, medgir at de vil selge seg ut av vindkraftverket på Innvordfjellet. Men de vil bygge og drifte anlegget.

– Betyr dette at Zephyr trekker seg helt ut og at konsesjonen overføres til det nye selskapet?

– Nei, vi vil sikre oss i kontrakten med investoren at vi skal bygge og drifte prosjektet. I kontrakten vil vi sikre oss retten til å følge opp prosjektet videre.

– All avkastning og inntekt vil da gå til investorene, mens de kjøper tjenester hos dere?

– Ja, vi blir tjenesteleverandør, med en tjenesteavtale for utbygging og én for drift av vindparken. Så kommer de med den drøye milliarden i investering. De har rett på de millionene i kraftinntekter årlig som vindparken generer, og de skal selvsagt ha en avkasting på den drøye milliarden de investerer.

– Vil det bli utenlandske eiere av vindkraftprosjektet?

– Ja, det har vært sånn så langt. Utenlandske selskap har vært mest konkurransedyktig og sett mest verdi i de norske vindparkene. Sånn har det vært historisk i alle fall. Det er ikke utenkelig at det også blir sånn for Innvordfjellet, sier Rommetveit til Flatangernytt.

Mer vind enn forutsatt

Varaordfører Lars Haagensen (Frp) ledet tirsdagens møte. Ordfører Olav Jørgen Bjørkås (Sp) har erklært seg inhabil som en av grunneierne i planområdet, og han var heller ikke til stede i salen.

Olav Rommetveit og prosjektleder Johnny Hansen orienterte innledningsvis om historikken for vindkraftverket, og gjennomgikk avtalene som er inngått med Flatanger kommune.

– Vi har gjort nye vindmålinger med to 90 meter høye master de siste to åra. Det er svært gode vindressurser i området. Vi har tidligere antatt en gjennomsnittsvind på 8,1 meter i sekundet, men nye målinger viser 8,5 meter i sekundet, sa Johnny Hansen.

– Det er svært gode vindressurser i området, opplyste prosjektleder Johnny Hansen i Zephyr.

Ifølge vilkårene for konsesjonen som ble gitt i 2018, skal det foretas undersøkelser om hubro i området i 2018, 2019 og 2020. Parallelt har det pågått en avklaring med Statnett om nett-tilknytning.

Søker utsettelse

Zephyr mener det er rimelig med en femårs-frist fra konsesjon blir gitt til anlegget skal være i drift. Det skal lagres en såkalt MTA-plan (miljø, transport og anleggsplan) og detaljplan før arbeidet kan starte. Det er ikke mulig før resultatene av naturundersøkelsene er avsluttet, mener Zephyr.

Ifølge selskapet vil vilkårene og tidspunktet for endelig konsesjon tilsi at det ikke er mulig å sette i drift kraftverket innen utgangen av 2020, som er vilkåret i konsesjonen. Zephyr har derfor søkt NVE om å få forlenget fristen for å sette anlegget i drift til 31. desember 2023.

Selskapet ønsker å starte arbeidet med en MTA-plan så raskt som mulig, og mener at den kan være ferdig og oversendes NVE i 2021.

Problemene med for liten nettkapasitet tenkes løst ved at Innvordfjellet vind forplikter seg til å redusere produksjonen når vindkraftverkene på Fosen går for fullt, slik at nettet ikke blir overbelastet. Når ei ny linje er på plass over Trondheimsfjorden, vil produksjonen kunne gå for fullt. Beregninger viser at Innvordfjellet må redusere produksjonen med 2 prosent fram til 2028.

For å transportere kraft fra Innvordfjellet og ut på nettet, planlegges det ei ny kraftlinje fra Daltrøa i Namsos, via Otterøya og over til Innvordfjellet. Derfra er det tenkt linje til Lauvsnes. Denne kraftlinja vil da kunne erstatte linja fra Sjøåsen til Lauvsnes – ei linje som Tensio, tidligere NTE Nett, ønsker å rive.

Samarbeidsforum

Olav Rommetveit sa at Zephyr ønsker å få Flatanger kommune med på å etablere et samrådsforum. Han mente at begge kommunene Flatanger og Namsos, grunneierne, lag og interesseorganisasjoner som grendelag bør være representert i et slikt forum.

Zephyr ønsker å ta samrådsforumet med på råd når MTA-planen og detaljplanen skal lages.

– Vi ønsker å spille på lag med lokalsamfunnet, og ønsker innspill om veitrasé, plassering av turbiner og andre hensyn. Burde vi eksempel bygge 17 større turbiner i stedet for 32 mindre? På Frøsendalsfjellet er det planlagt fire turbiner. Burdet det ha vært to store i stedet? spurte Johnny Hansen.

Eiendomsskatt

Ifølge Rommetveit vil Innvordfjellet vindkraftverk med 7 promille i eiendomsskatt, kunne gi 8,4 millioner kroner til kommunene Flatanger og Namsos. Slik planene er nå, ligger 85 prosent av turbinene i Flatanger, og eiendomsskatten vil trolig bli fordelt deretter.

Flatanger kommune har fastsatt eiendomsskatten til 6 promille i 2020, og økonomiplanen legger opp til at den skal settes til 7 promille i 2021. Det er mulig siden den øvre grensa på 5 promille for eiendomsskatt som nylig ble vedtatt, bare gjelder boliger og fritidsboliger.

Ifølge avtalen som er inngått mellom Zephyr og Flatanger kommune, er kommunen sikret eiendomsskatt fra anlegget om ordningen med eiendomsskatt til kommunene blir avviklet.

Turid Kjendlie spurte om det er stipulert noe overskudd fra vindkraftverket. Rommetveit sa at det er Innvordfjellet Vind som får kraftinntektene. – Jeg har det ikke i hodet. Med 400 GWh, tror jeg det blir 120 millioner kroner, men det må sjekkes, sa han.

Zephyr ser for seg at det blir cirka fem arbeidsplasser tilknyttet anlegget i driftsfasen. En driftsleder blir ansatt i Zephyr, mens serviceteknikere blir ansatt hos turbinleverandørene.

Selskapet viste ellers til at det blir indirekte arbeidsplasser i andre sektorer, og inntekter til grunneierne.

Tas trolig i land i Namsos

Knut Staven i formannskapet spurte om hvor det er aktuelt å ta i land vindturbinene, Utvorda eller Namsos.

– Det er ingen andre realistiske alternativ enn disse to, sa prosjektleder Johnny Hansen.

Han påpekte at det krever stor logistikk på havna for å ta imot vindmøller. De store havnene har slike areal. Zephyr ønsker å ta i land turbinene i Namsos og transportere dem på bil til Innvordfjellet.

– Vi ser at vi må rette ut enkelte svinger, men det er ingen boliger i nærheten, sa Hansen, som mente det er gode muligheter for å få til transport fra Namsos.

– Vindmøller produseres i Europa eller Asia, og kommer på store skip som krever internasjonal havn. Det er mer naturlig at de kommer til en stor kai som i Namsos. De kan lastes over på rorofartøy og transporteres til Utvorda, men det er rimeligere å transportere med lastebil, sa Rommetveit.

– Det er vel mer et spørsmål om prosjektet er en trussel for hubroen, sa SVs Turid Kjendlie som tilsvar på prosjektlederens uttalelse. Til venstre Caterina Kvaløysæter og til høyre rådmann Rune Strøm.

Hubro ikke trussel

Turid Kjendlie stilte spørsmål rundt hubro-undersøkelsene, som skal pågå ut 2020.

– Hva kan komme fram i en slik undersøkelse som skulle gjøre at dere ville vurdere ikke å gjennomføre dette prosjektet? spurte hun.

– Vi er ikke fugleeksperter. Vi må se resultatet av undersøkelsene, og høre hva ornitologene sier om disse. Det som står i konsesjonen, er at vi skal holde 1 kilometer avstand til reirplassen, svarte Olav Rommetveit.

Prosjektleder Johnny Hansen tilføyde:

– Undersøkelsene så langt i 2018 og 2019 tilsier at hubroen ikke er en trussel for prosjektet. Det er ganske betydelig avstand på det som hittil er lokalisert.

– Det er vel mer et spørsmål om prosjektet er en trussel for hubroen, repliserte Turid Kjendlie.

Hun spurte om det var krav om undersøkelse i forhold til andre arter, men det er bare hubro som er nevnt i konsesjonskravene. – Det er 16 rødlista arter i planområdet, så er det litt interessant om de kunne vært utredet litt nærmere. Men så lenge de ikke står i konsesjonsvilkårene, vil de altså ikke bli utredet nærmere, konkluderte hun.

Lars Haagensen var fungerende ordfører, siden Olav Jørgen Bjørkås har erklært seg inhabil.

Rådmann Rune Strøm oppsummerte med at spørsmålet om enkelte punkter i avtalen skal reforhandles, og eventuelt valg av representanter til et samrådsforum, må fremmes som politisk sak. Dette kan skje til formannskapsmøtet i neste uke, slik at det kan behandles i kommunestyret i slutten av februar.

Lars Haagensen sier til Flatangernytt at han som fungerende ordfører forholder seg til det et flertall i kommunestyret har vedtatt. Men før møtet gjorde han representantene fra Zephyr oppmerksom på at han er imot vindkraft i Flatanger. – Jeg må forholde meg nøytral i ordførerrollen, og forholde meg til det vedtaket som foreligger, sier han.