NVE vil høre kommunene om Innvordfjellet

NVE vil sende spørsmålet om forlenget frist for Zephyr på Innvordfjellet til høring hos de berørte kommunene, Flatanger og Namsos. Det er allerede klart at Namsos vil si nei.

Zephyr har søkt NVE om forlenget frist for å sette i drift vindkraftverket på Innvordfjellet til 31. desember 2023.

Ledelsen i selskapet var denne uka på rundtur til Namsos og Flatanger for å legge fram sitt syn overfor kommunene.

De argumenterte med at de ikke vil rekke den opprinnelige fristen i konsesjonen, 31. desember 2021, blant annet på grunn av vilkåret i konsesjonen om hubro-undersøkelser som vil pågå ut 2020.

NVE-nei til utsatt frist

Allerede 27. november i fjor sendte NVE et brev til alle som har fått konsesjon, og ga beskjed om at det ikke ville bli aktuelt å få forlenget frist utover 31. desember 2021.

NVE ønsker overfor Flatangernytt ikke å svare på hvordan direktoratet stiller seg til søknaden fra Zephyr, og om hvorvidt det er sjanse for at den kan bli innvilget. Men seniorrådgiver Asle Selfors i konsesjonsavdelingen opplyser at kommunene vil få saken til uttalelse.

– Denne saken vil bli sendt på høring. Dine øvrige to spørsmål kan vi ikke svare på siden de dreier seg om hva som vil bli vårt vedtak, svarer Selfors i en e-post.

Garantert nei i Namsos

Namsos Ap gjorde på sitt årsmøte enstemmig vedtak om å si nei til forlenget frist. Kommunestyret kommer også til å si nei.

– Det blir garantert flertall for å si nei til forlenga frist i Namsos, sier ordfører Arnhild Holstad (Ap) til Flatangernytt.

Namsos-ordfører Arnhild Holstad sier nei til forlenget frist for Zephyr på Innvordfjellet.

I tillegg til Ap, er også SV, MDG og muligens noen flere representanter imot at fristen skal forlenges. I Namsos kommunestyre blir saken tema allerede 13. februar. Da skal en interpellasjon fra SV behandles.

Etter kommunesammenslåinga, der Namdalseid ble en del av Namsos, ligger deler av konsesjonsområdet på Innvordfjellet nå i Namsos kommune.

Svaret fra NVE betyr altså at også Flatanger kommunestyre nå vil få en ny sjanse til å uttale seg om Innvordfjellet vindkraftverk.

NVE-direktør Kjetil Lund sier et genrelt nei til utvidet frist. (Foto: Stig Storheil, NVE)

NVE er imidlertid ganske klare i sitt brev til konsesjonærene, og i pressemeldinga som ble sendt ut i tilknytning til brevet:

– NVE vil ikke gi forlenget frist for idriftsettelse av vindkraftverk utover 31.12.2021. Dette er datoen ordningen med elsertifikater avsluttes. Frister for idriftsettelse kan forlenges fram til denne datoen, men vil normalt ikke forlenges utover dette, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Han sier videre at en praksis med å gi utsettelse til 31.12.2021, men ikke lenger, vil være i tråd med de søknadene NVE har behandlet til nå. En slik praksis er en oppfølging av Stortingsmelding 25 (2015-2016) Kraft til endring og Stortingets behandling av denne.

– Vi tydeliggjør dette gjennom brev til konsesjonærene nå, for å gi forutsigbarhet for saksbehandlingen framover, sier Lund.

Praksisen gjelder for vindkraftkonsesjoner på land som ennå ikke er realisert.

Krever ny konsesjonssøknad

I brevet gir også NVE en tydelig beskjed til Zephyr og de andre konsesjonshaverne:

«Dersom anleggene ikke er bygget innen frist for idriftsettelse, kan ikke prosjektet realiseres. Det må søkes ny konsesjon med oppdaterte utredninger med utgangspunkt i dagens teknologi dersom prosjektet ønskes videreført.

I særlige tilfeller hvor konsesjonær har kommet langt i byggearbeidene, men uforutsette forhold (force majeure) hindrer idriftsettelse i tide, kan NVE likevel forlenge idriftsettelsesfristen utover 31.12.2021.

NVEs vurdering av utsatte frister gjøres i den enkelte sak etter energilovens regler om endring av konsesjonsvilkår.»

Selv ansvarlig for framdrift

I pressemeldinga påpeker NVE at det i vilkårene for konsesjoner er stilt krav om at detaljplaner og MTA (miljø,- transport og anleggsplan) skal være godkjent av NVE før anleggsarbeidet starter.

«At tiltakshavere har ventet med å realisere prosjektet, skal ikke gå på bekostning av lokal og regional medvirkning i prosessen eller kvaliteten på arbeidet. Tiltakshavere har selv hatt ansvar for tilstrekkelig fremdrift innenfor de frister de har fått.»

– NVE har begrenset kapasitet til saksbehandling av vindkraft. Vi vil prioritere kontroll og oppfølging av de anleggene som er under bygging for å kontrollere at anleggene bygges slik de skal. Vi har dessuten flere detaljplaner/MTA til behandling nå. Vi skal strekke oss, men vi kan ikke garantere at vi har kapasitet til å behandle nye planer framover, sier NVE-sjefen.