Sp: Folk viktigst

Fokus på folk, ja til vindkraft på Sørmarkfjellet og Innvordfjellet, nei til gratis skolemat. Det er noen av svarene Flatanger Sp har gitt på spørsmålene fra Flatangernytt.

Fakta:

Valg 2019

Slik gikk det sist (V stiller ikke liste i år):

Parti Mandat Endr. Prosent Endring
Sp 4 +1 28,2 +10,5
Ap 3 +1 16,9 +2,2
SV 2 +1 14,0 +5,9
V 2 -3 15,7 -15,2
H 2 0 10,1 -0,4
Frp 2 0 12,1 -2,6

Flatanger Senterparti er fjerde parti ut i Flatangernytts presentasjon av partiene før valget 9. september. Alle parti har fått tilsendt samme spørsmål, og de er besvart skriftlig.

1. Hvilken sak er den viktigste ditt parti vil jobbe for de neste fire åra?

– Fokus på folket som bor her og som flytter hit. Folket er Flatangers viktigste ressurs både i forhold til utvikling og trivsel.

2. Ja eller nei til eiendomsskatt?

– Ja, det er foreløpig eneste inntekt kommunen kan få fra fritidsbebyggelsen og vindkraftanleggene. Bolighus og øvrige næringseiendommer må da også beskattes.

3. Hva er partiets syn på bruk av strandsonen i Flatanger?

– Senterpartiet ønsker å utnytte de naturgitte fortrinn for næringsutvikling, vi vil videreføre dagens arealpolitikk der viktige områder får en streng holdning til annen bruk og i en del områder  ønsker vi at det kan etableres nye næringsarealer i strandsonen  der både vei, havn/kai og aktuelt sjøområde er tilgjengelig og velegnet. Både satsing på nye arter og videreutvikling av landbasert storsmolt, landbasert fiskeoppdrett og videreforedling kan være aktuelle satsingsområder.

4. Hva vil ditt parti at fremtidige inntekter fra Havbruksfondet skal brukes til ?

– Havbruksfondet er underlagt regler som utelukker at de kan benyttes til ordinær drift. Havbruksfondet må benyttes til utvikling eller investering. Mobildekning og realisering av større investeringsoppgaver som samlet sett gir bedre tilbud f.eks. vei Sitter – Lauvsnes vil over tid gi bedre tjenester for hele kommunen. Reduksjon av gjeld kan også være et godt tiltak for å lette framtidige driftskostnader.

5. Hvordan vil ditt parti arbeide for at det skal være attraktivt å bo i Flatanger og flytte hit?

– Senterpartiet ønsker å rette et sterkere fokus på at folk som allerede bor her skal trives og bli boende, gjennom direkte støtte til grendelag og foreninger, der sosiale møteplasser og trivselsfremmende tiltak blir prioritert. Vi ønsker også at Flatanger skal være en attraktiv kommune å flytte til. Da må vi ha attraktive arbeidsplasser, et aktivt fritids- og kulturtilbud, gode boliger og boligtomter å tilby.

6. Hvis det kommer forslag i kommunestyret etter valget om å gi en ny uttalelse og si nei utbygging  av Innvordfjellet vindkraftverk, hvordan vil dere stemme?

– De vedtatte vindkraftkonsesjonene Sørmarkfjellet og Innvordfjellet har endelig konsesjon innvilget fra NVE som er konsesjonsmyndighet, Flatanger kommune har gjennom flere vedtak bl.a. med inngåtte utbyggingsavtaler gitt sin tilslutning til disse konsesjonene. Flatanger kommune har ingen hjemmel for å ta disse konsesjonssakene opp til noen ny behandling. Flatanger kommunestyre som høyeste myndighet i Flatanger, må forholde seg til fastsatte lover.

7. Ja eller nei til gratis skolemåltid i Flatanger?

– Senterpartiet ønsker at alle barn skal ha tilgang på god og sunn skolemat, men det økonomiske ansvaret bør være foreldrenes ansvar, kommunens ansvar bør begrenses til praktisk tilrettelegging av skolemat og frukt.

8. Ja eller nei til flere helstillinger i helse og omsorg? Hvis ja, hvordan?

– Ja til flere heltidsstillinger, faste stillinger og hele stillinger skal lønne seg for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Gjennom lønnspolitiske planer vil vi utnytte de kostnadene som går til vikar og overtidsbetaling til bedre vilkår for heltid og faste ansatte. Det vil være avgjørende å lykkes med nye rekrutteringstiltak.

9. Skal Flatanger kommune redusere klimautslipp og energibruk? Hvis ja, hvordan?

– Ja, ved restaurering og fornyelser av bygninger og maskiner/biler skal vi fortsette med enøk-tiltak, gjennom økt isolasjonsevne både i dører, vinduer, vegger og tak i gamle bygg, vurdere utslippsmengder ved utskifting av maskiner og biler, samt valg av oppvarmingsløsning ved fornying.

10. Ja eller nei til arealavgift for havbruk? Hvorfor?

– Senterpartiet ønsker at det blir etablert en form for areal eller produksjonsavgift fra den meget lønnsomme laksoppdrettsnæringen. Lakseoppdrett er sammenlignbar med vannkraft og bør derfor være underlagt en avgift som kommer vertskommunene til gode. Både fordi at vertskommunene har et tilretteleggingsansvar, men også for at de som stiller areal til disposisjon også skal ha litt igjen til fellesskapet.

11. Ja eller nei til bredbånd til alle innbyggerne, uansett adresse? Begrunn svaret kort.

– Ja til bredbånd til alle! Men det blir en kombinasjon av fiber og mobil-løsning. Det må legges fiber der det er økonomisk mulig, øvrige forhold som vil ha stor betydning er der fiber er tilgjengelig og utbyggingen kan kombineres med næringslivets behov for fiber og der det kan kombineres med tilknytning til hyttefelt og fritidseiendommer. For de øvrige innbyggerne vil et fullverdig mobilnett gi samme kapasitet og mulighet for fast abonnement via mobilnett.

12. Ja eller nei til jordvern? Begrunn svaret kort.

– Senterpartiet sier ja til vern av dyrket mark! Unntaket er offentlige formål når bruk av dyrket mark er eneste fornuftige alternativ. Senterpartiet ønsker også å differensiere i forhold til arrondering og kvalitet på dyrkajorda.

13.  Kunstgressbane på Lauvsnes, med eller uten løpebane og tilrettelegging for andre idretter?

– Ja til kunstgressbane, så miljøvennlig som mulig og så praktisk funksjonell som mulig for både fotballspillere og andre aktive brukere. Gjennom grunnarbeidet må det tilrettelegges slik at anlegget eventuelt kan utvides til også om omhandle andre idretter og øvrige brukere.

14. Ja eller nei til oppgradering og fortsatt bruk av gressbanen på Vik.

– Senterpartiet ønsker å rehabilitere Vikbanen med ny drenering og nytt grasdekke. Vikbanen ligger idyllisk til og bør fortsatt være Flatangers hovedarena for fotball, unntatt når det er for bløtt.

15. Hva vil ditt parti gjøre for å sikre aktivitetstilbud for beboere på pleie og omsorgstunet, Kvitveistunet og hjemmeboende eldre og funksjonshemmede?

– Forebyggende behandling og tilstrekkelig fysikalsk behandling er Sp sin hovedprioritet, det vil gi alle en bedre hverdag og større aktivitet. Sosiale møteplasser, aktivitør og støtte til lokale grendelag og foreninger skal bidra til bedre aktivitetstilbud til alle.

16. Ja eller nei til fortsatt skole og barnehage på Utvorda?

– Ja til begge deler, inntil vi får realisert vei Sitter – Lauvsnes. Både kostnadsreduksjonen ved å spare inn skolen på Utvorda og bruk av eventuelle eiendomsskatteinntekter fra Innvordfjellet, bør benyttes for å finansiere vei Sitter – Lauvsnes  som dermed vil knytte sammen Sitter og Utvorda med resten av Flatanger så raskt som mulig.

17. Hva vil ditt parti gjøre for å sikre tilflyttere tilgang på utleieboliger og tomter?

– Dersom det er et avgjørende behov for flere utleieleiligheter, vil Senterpartiet jobbe videre med utredning og eventuell realisering av et samarbeidsprosjekt med næringslivet, der det kan bygges utleieleiligheter 4-6 stk finansiert gjennom husbanken med en begrenset 15% egenkapital.

18. Hva vil ditt parti skjerme fra kutt når kommunebudsjettet skal vedtas?

– Tjenester som direkte berører tilbud til mennesker; barn, voksne og eldre må skjermes fra kutt.

19.  Hva vil ditt parti kutte ved behov for innsparinger i budsjettet?

– Det aller meste av kommunal tjenesteproduksjon er lovfestet eller normstyrt. Det er kun innen vedlikehold og ikke lovpålagte oppgaver vi kan kutte! Senterpartiet har gjennom meget lang tid sett behovet for økte frie inntekter, eiendomsskatt fra vindkraftanlegg vil gi økt handlingsrom for nødvendige driftsmidler til både ordinær lovpålagte driftsoppgaver og ikke minst innen ønsket utvikling og tilrettelegging for både bedre vedlikehold og realisering av fiber/mobil, veier og nye aktiviteter.

20. Hvem bør bli ordfører i Flatanger de neste fire årene?

– Olav Jørgen Bjørkås bør fortsette som ordfører, det er utviklet et godt samarbeid både lokalt og regionalt gjennom de to siste valgperiodene, Flatanger har et godt rykte for realiserbare muligheter, utvikling og etableringer! Flatanger bør videreføre dette arbeidet gjennom en solid forankring av ledelse i sentrum av Flatanger sin poltikk.