H: Satser på helse, fiber og vinmonopol

Rekruttering og kompetansehevning i helsesektoren er den viktigste saken for Flatanger Høyre. Partiet vil ha fiber til grendene, nye næringsareal, vinmonopol – og er åpen for bygging i strandsonen.

Fakta:

Valg 2019

Slik gikk det sist (V stiller ikke liste i år):

Parti Mandat Endr. Prosent Endring
Sp 4 +1 28,2 +10,5
Ap 3 +1 16,9 +2,2
SV 2 +1 14,0 +5,9
V 2 -3 15,7 -15,2
H 2 0 10,1 -0,4
Frp 2 0 12,1 -2,6

Flatanger Høyre er siste parti ut i Flatangernytts presentasjon av de fem politiske partiene som stiller til valg mandag 9. september. Partiene har fått de samme 20 spørsmålene, og har besvart dem skriftlig.

1. Hvilken sak er den viktigste ditt parti vil jobbe for de neste fire årene?

– Flatanger Høyre har i sitt program satt opp følgende satsningsområder i neste valgperiode: Rekruttering og kompetansehevning i helse, fiber til grendene, nye næringsareal, boliger til tilflyttere, sikre ambulansen, sikker skolevei, styrke tilbudet til barne- og familieaktiviteter, veiutbygging Sitter og Osen, kunstgressbane, samt jobbe for å få etablert vinmonopol.

Alle disse sakene er viktig, men å sikre rekrutering og kompetansehevning i helsesektoren må være en prioritert satsning

2. Ja eller nei til eiendomsskatt?

– Prinsipielt nei, men i realiteten kan vi ikke fjerne eiendomsskatten uten å ta høyde for de budsjettmessige konsekvensene. Flatanger Høyre vil jobbe langsiktig for å senke eiendomsskatten i Flatanger og på sikt kutte den helt ut.

3. Hva er partiets syn på bruk av strandsonen i Flatanger?

– Høyre er positiv til at strandsonen kan brukes på en kontrollert måte. Strandsonen må kunne brukes til både bolig, næring og fritid, noe som passer godt inn i tradisjonell byggestil i Flatanger.

4. Hva vil ditt parti at fremtidige inntekter fra Havbruksfondet skal brukes til?

– I første omgang til fiberutbygging i grendene og styrking av næringsfond. Havbruksfondet må ikke brukes til kommunal drift.

5. Hvordan vil ditt parti arbeide for at det skal være attraktivt å bo i Flatanger og flytte hit?

– Jobbe aktivt med bolyst, bygge flere «gjennomgangsboliger», god kvalitet i skole og barnehage.

6. Hvis det kommer forslag i kommunestyret etter valget om å gi ny uttalelse og si nei til utbygging av Innvordfjellet vindkraftverk, hvordan vil dere stemme?

– Høyre stiller seg negativ til nye vindmølleplaner i Flatanger.

7. Ja eller nei til gratis skolemåltid i Flatanger?

– Dette bør være et spleiselag mellom foreldre og kommunen der foreldrene betaler for kostnadene av innkjøp av mat og skolens ansatte tar seg av tilretteleggingen og serveringen.

8. Ja eller nei til flere helstillinger i helse- og omsorg? Hvis ja, hvordan?

– Ja til heltidsstillinger for de ansatte som ønsker dette.  Bedre tilrettelegging av turnusordninger kan åpne for flere heltidsstillinger.

9. Skal Flatanger kommune redusere klimautslipp og energibruk? Hvis ja, hvordan

– Det er gjort mye på oppvarming og renovering av kommunale bygg, men det gjenstår noe på oppvarming på Lauvsnes skole.

10. Ja eller nei til arealavgift for havbruk? Hvorfor?

– Det er ikke noe kommunepolitikere kan avgjøre, dette er avgjørelser som eventuelt må komme fra sentrale myndigheter. Havbruksnæringa står for betydelige bidrag til både til lag og foreninger, samt spleiselag med kommunen.

11. Ja eller nei til bredbånd til alle innbyggere, uansett adresse? Begrunn svaret kort.

– Ja, viktig forutsetning for å kunne bo og jobbe i grendene.

12. Ja eller nei til jordvern? Begrunn svaret kort.

– Ja til jordvern, men i enkelte tilfeller er vi nødt til å ta i bruk dyrkajord til bolig- og næringsformål. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

13. Kunstgressbane på Lauvsnes, med eller uten løpebane og tilrettelegging for andre idretter?

– Vi må starte med de ressursene/finansieringen vi har i dag og evt. bygge på med løpebane og andre fasiliteter senere.

14. Ja eller nei til oppgradering og fortsatt bruk av gressbanen på Vik?

– Ja, Vikbanen må oppgraderes og bestå.

15. Hva vil ditt parti gjøre for å sikre aktivitetstilbud for beboere på pleie- og omsorgstunet, Kvitveistunet og hjemmeboende eldre og funksjonshemmede?

– Sikre og videreutvikle de ressurser vi har i dag. Kommunen må spille på lag med frivillige organisasjoner i Flatanger. Frivillighetssentralen kan også være en viktig bidragsyter her.

16. Ja eller nei til fortsatt skole og barnehage på Utvorda?

– Ja, så lenge det er pedagogisk og sosialt forsvarlig og foreldrene synes det er en bra løsning. Det må være dialog med nye Namsos kommune om skoletilbudet på Utvorda/Statland, slik at et godt helhetlig skoletilbud, som ikke medfører for lang skolevei, kan opprettholdes. Dersom det blir veg Sitter-Lauvsnes vil det være naturlig at elevene går på skole på Lauvsnes

17. Hva vi ditt parti gjøre for å sikre tilflyttere tilgang på utleieboliger og tomter?

– Prioritere at det bygges «gjennomgangsboliger», og jobbe videre med tilrettelegging av attraktive boligtomter.

18. Hva vil ditt parti skjerme fra kutt når kommunebudsjettet skal vedtas?

– Skole, barnehage og omsorg.

19. Hva vil ditt parti kutte ved behov for innsparinger i budsjettet?

– Dette må vurderes dersom det blir aktuelt. Fokus må ikke være på kutt, men på effektivisering av drift, og «snu alle steiner» for å spare kostnader.

20. Hvem bør bli ordfører i Flatanger de neste fire årene?

– Dette blir opp til velgerne å avgjøre.