Frp: Ja til næring og bygging i strandsonen

Næringsutvikling, kontrollert utbygging av strandsonen og nei til arealavgift for havbruk. Dette er noe av det Flatanger Frp går til valg på.

Fakta:

Valg 2019

Slik gikk det sist (V stiller ikke liste i år):

Parti Mandat Endr. Prosent Endring
Sp 4 +1 28,2 +10,5
Ap 3 +1 16,9 +2,2
SV 2 +1 14,0 +5,9
V 2 -3 15,7 -15,2
H 2 0 10,1 -0,4
Frp 2 0 12,1 -2,6

Flatanger Frp er tredje parti ut i Flatangernytts presentasjon av partiene før valget mandag 9. september.

1. Hvilken sak er den viktigste ditt parti vil jobbe for de neste fire årene?

– Utvikle og tilrettelegge for dagens og fremtidens næringsutvikling

2. Ja eller nei til eiendomsskatt?

– Nei!

3. Hva er partiets syn på bruk av strandsonen i Flatanger?

– Strandsonen i Flatanger kan bebygges, under kontrollerte former

4. Hva vil ditt parti at fremtidige inntekter fra Havbruksfondet skal brukes til?

– Sikre gode kommunale tjenester, først og fremst helse, skole og barnehage. Legge til rette for eksisterende og fremtidens næring. Vei Lauvsnes-Sitter. Næringsfond.

5. Hvordan vil ditt parti arbeide for at det skal være attraktivt å bo i Flatanger og flytte hit?

– Legge til rette for god barnehage, skole og eldre omsorg. Ha utvalg av attraktive boligtomter. Legge til rette for dagens og fremtidens næring. Skape vekst og samarbeid mellom grendene. Bolyst i hele kommunen.

6. Hvis det kommer forslag i kommunestyret etter valget om å gi ny uttalelse og si nei til utbygging av Innvordfjellet vindkraftverk, hvordan vil dere stemme?

– Hvis mulig vil vi stoppe utbygging av Innvordfjellet. Kommunestyret kan gi signal og vedta å være imot, men konsekvensene må vurderes. Hvis det kommer erstatningskrav på f.eks. 30 milllioner kroner, kan vi ikke være med på å stoppe utbygginga.

7. Ja eller nei til gratis skolemåltid i Flatanger?

– Ja.

8. Ja eller nei til flere helstillinger i helse- og omsorg? Hvis ja, hvordan?

– Ja til helstillinger, men det hjelper lite med helstillinger hvis ansatte ikke vil ha. Det må legges en ny turnus som ansatte vil ha. slik at den blir fylt opp med mest mulig hele stillinger.

9. Skal Flatanger kommune redusere klimautslipp og energibruk? Hvis ja, hvordan?

– Flatanger kommune skal gjøre de klimatiltakene som naturlig kommer, f.eks .enøk-bygg. Det er ingen grunn for kommunen å kjøpe el-bil.

10.  Ja eller nei til arealavgift for havbruk? Hvorfor?

– Nei til arealavgift. Vi må la havbruksnæringa tjene penger for å sikre fremtiden og utvikle seg til å bli robust. vi må være mer på i forhold til å lage prosjekter som de kan være med på og skape bolyst/vekst sammen.

11. Ja eller nei til bredbånd til alle innbyggere, uansett adresse? Begrunn svaret kort.

– Bredbånd har blitt et «must», og det må bygges ut så langt det er mulig. Der det ikke er mulig, må det tilrettelegges med andre gode løsninger.

12. Ja eller nei til jordvern? Begrunn svaret kort.

– Ja til jordvern, men må dyrka jord tas i bruk for utvikling av næring eller bolig, er det greit i samråd med grunneier.

13. Kunstgressbane på Lauvsnes, med eller uten løpebane og tilrettelegging for andre idretter?

– Byggetrinn 1: Kunstgressbane. Byggetrinn 2: Friidrettsanlegg. (Kanskje skal det ligge på et annet areal i samme område.) Vi tror vi må se litt rundt oss hvordan andre kommuner har bygd sine anlegg. Grong kommune har bygd et anlegg med en annen løsning, og vi oppfordrer alle til å se på hva de har gjort før vi bestemmer oss.

14. Ja eller nei til oppgradering og fortsatt bruk av gressbanen på Vik?

– Ja til opprusting av Vik stadion. Dette vil bli til glede for fotballgale og ikke minst Vik-grenda.

15. Hva vil ditt parti gjøre for å sikre aktivitetstilbud for beboere på pleie- og omsorgstunet, Kvitveistunet og hjemmeboende eldre og funksjonshemmede?

– Vi er prisgitt og ha engasjerte ansatte som virkelig har en god kvalitet og et brennende engasjement for at beboerne skal ha et godt tilbud. Vi vil også få Reformen «Leve hele livet», som trolig vil sikre en god kvalitet. Vi ønsker også tilrettelegging for at det skal være mulig å bo lengst mulig hjemme. Få frivillighetssentralen som en bidragsyter. Legge tilrette for en felles vinn-vinn-situasjon for Inn på tunet, men også spille på lag med de andre bidragsyterne.

16. Ja eller nei til fortsatt skole og barnehage på Utvorda?

– Med en veiutløsning vil vi flytte skolen til Lauvsnes. Barnehage må vi se nærmere på, mulig den må bestå.

17. Hva vi ditt parti gjøre for å sikre tilflyttere tilgang på utleieboliger og tomter?

– Vi vil jobbe for at kommunen og private skal gå sammen for å realisere prosjekter. Husbanken har mange gode finansieringsløsninger. Vi vil jobbe for attraktive boligtomter, sikre tilflytting ved å legge til rette for næringsutvikling og bidra til å skape mer attraktive grender.

18. Hva vil ditt parti skjerme fra kutt når kommunebudsjettet skal vedtas?

– Vi må sikre at alle kommunale oppgaver i varetas iht. lov og at tjenestetilbudet er på det nivået vi ønsker.

19. Hva vil ditt parti kutte ved behov for innsparinger i budsjettet?

– Som vi refererte til i valgdebatten, ønsker vi å snu flere steiner. Det tror vi kan føre til noen innsparinger/effektiviseringer. Etatlederne må få utale seg om hvor det er mulig å kutte.

20. Hvem bør bli ordfører i Flatanger de neste fire årene?

– Skal vi få en effektiv og handlekraftig kommune, ønsker Flatanger Frp Lars Haagensen.