Ap: Heltid, jordvern og gratis skolemat

Heltidsstillinger, ladestasjoner for el-biler, jordvern, kunstgressbane og vern av urørt natur er noen av punktene som Flatanger Ap går inn for.

Fakta:

Valg 2019

Slik gikk det sist (V stiller ikke liste i år):

Parti Mandat Endr. Prosent Endring
Sp 4 +1 28,2 +10,5
Ap 3 +1 16,9 +2,2
SV 2 +1 14,0 +5,9
V 2 -3 15,7 -15,2
H 2 0 10,1 -0,4
Frp 2 0 12,1 -2,6

Ap er andre parti ut i Flatangernytts presentasjon av partiene fram mot kommunevalget mandag 9. september.

1. Hvilken sak er den viktigste ditt parti vil jobbe for de neste fire årene?

– Ap vil ha et sterkt fellesskap hvor alle bidrar til å skape trygghet og like muligheter for alle! En av hovedsakene våre er at vi ønsker å utvikle en heltidskultur i Flatanger som skaper trygghet for våre ansatte og stabilitet og kvalitet i tjenestene. Dette er avgjørende for at det skal være attraktivt å jobbe i kommunen slik at vi får rekruttert nok fagfolk for å tilby alle innbyggere gode tjenester.

2. Ja eller nei til eiendomsskatt?

– Ja. Per nå trenger vi disse inntektene for å kunne tilby innbyggerne våre gode tjenester og et godt kultur- og fritidstilbud. Vi håper imidlertid at det jobbes videre sentralt med et mer rettferdig system for eiendomsskatt.

3. Hva er partiets syn på bruk av strandsonen i Flatanger?

– Vi vil så langt det er mulig verne om strandsonen. Bygging som er nødvendig for næringsutvikling bør konsentreres i de områdene der det er næringsvirksomhet fra før. Ved privat bygging skal dispensasjon fra lovens byggeforbud i 100-meterssonen være regelen og ikke unntaket.

4. Hva vil ditt parti at fremtidige inntekter fra Havbruksfondet skal brukes til?

– Midlene fra Havbruksfondet er uforutsigbare og kan ikke brukes som driftsmidler. Midlene skal brukes til prosjekter/investeringer som gjør det mer attraktivt å starte/drive virksomhet eller å bo i Flatanger. Eksempler: Full mobildekning og fiber i hele kommunen, vei Lauvsnes-Sitter, oppgradering av uteområdet på skolen og barnehagen på Lauvsnes (gjerne i sammenheng med området for  kunstgressbanen).

5. Hvordan vil ditt parti arbeide for at det skal være attraktivt å bo i Flatanger og flytte hit?

– Tilflyttere trenger arbeid og et sted å bo. Vi vil støtte det lokale næringslivet og stimulere til nyetableringer, legge til rette for bygging av flere utleieleiligheter og jobbe for at vi kan tilby attraktive boligtomter. Viktige trivselsfaktorer er et godt fritidstilbud og god kommunikasjon. Vi vil støtte utbygging av breibånd i hele kommunen. Vi vil også verne om vår uberørte natur slik at Flatanger beholder sin særegne natur som vi setter så stor pris på. Vi vil også oppgradere og merke turstiene og støtte frivillige organisasjoner og utvikling av uformelle møteplasser.

6. Hvis det kommer forslag i kommunestyret etter valget om å gi ny uttalelse og si nei til utbygging av Innvordfjellet vindkraftverk, hvordan vil dere stemme?

– Vi vil stemme for dette forslaget.

7. Ja eller nei til gratis skolemåltid i Flatanger?

– Ja! Mette barn lærer best og skolemåltid bidrar til å utjevne sosiale ulikheter.

8. Ja eller nei til flere helstillinger i helse- og omsorg? Hvis ja, hvordan?

– Ja! Vi ønsker å utvikle en heltidskultur i vår kommune der hovedregelen er at vi alltid skal tilby hele, faste stillinger (se spørsmål 1). Det er ingen enkel oppgave, men må tas tak i. Konkret vil vi foreslå å reaktivere hovedutvalget for omsorg og oppvekst for å støtte denne prosessen som krever samarbeid mellom alle parter.

9. Skal Flatanger kommune redusere klimautslipp og energibruk? Hvis ja, hvordan?

– Ja! Alle må bidra til det grønne skiftet. Vi ønsker at kommunen skal være en pådriver til et grønnere Flatanger og ønsker å motivere kommunens innbyggere til å tenke grønt. Vi skal jobbe for at det etableres ladestasjoner for el-bil i kommunens grender og at kommunens tjenestebiler skiftes ut til lavutslippskjøretøy på sikt.

10. Ja eller nei til arealavgift for havbruk? Hvorfor?

– Oppdrettsnæringa bruker store areal i vår skjærgård. Vi synes det er rettferdig at felleskapet dvs. kommunen blir kompensert for dette. Per nå skjer det gjennom Havbruksfondet som Flatanger hittil har nytt godt av. Men disse inntektene er basert på vekst i næringa og er således uforutsigbar. Attpåtil er den fremtidige fordelingen av midlene fra Havbruksfondet høyst uviss. Derfor foretrekker vi en avgift på produksjon eller areal. Dette vil sikre kommunen mer forutsigbar inntekt fra havbrukssektoren. Det er imidlertid viktig at arealavgiften innføres i alle kommuner, da det ellers er fare for at næringa flytter aktiviteten til annen kommune. Det må også være en forutsetning at avgiften kreves inn og beholdes av kommunene selv.

11. Ja eller nei til bredbånd til alle innbyggere, uansett adresse? Begrunn svaret kort.

– Ja. Det er viktig for næringslivet og bosetting, spesielt i grendene.

12. Ja eller nei til jordvern? Begrunn svaret kort.

– Ja! Vi vil verne om dyrket mark så langt det lar seg gjøre. For å kunne produsere mat er vi avhengig av areal for fôr- og matproduksjon, det gjelder også for fremtidens generasjoner.

13. Kunstgressbane på Lauvsnes, med eller uten løpebane og tilrettelegging for andre idretter?

– Ja til kunstgressbane. Vi ønsker en helhetlig plan for kunstgressbanen og uteområdet på skolen og barnehagen som på sikt også sikrer løpebane og område for andre friidrettsgrener som f.eks. lengde og høyde. Vi ønsker innspill fra skolen og ungdommene selv her om hva som bør prioriteres. Barnekullene varierer i størrelse, derfor ønsker vi at det både skal tenkes på lagidrett og individuelle idrettsgrener. Ap er opptatt av miljø og ønsker et annet dekke enn gummigranulat.

14. Ja eller nei til oppgradering og fortsatt bruk av gressbanen på Vik?

– Gressbanen på Vik bør oppgraderes og brukes videre.

15. Hva vil ditt parti gjøre for å sikre aktivitetstilbud for beboere på pleie- og omsorgstunet, Kvitveistunet og hjemmeboende eldre og funksjonshemmede?

– Her mener vi det er viktig at ansatte, pasienter/brukere og pårørende får lov til å være med å påvirke hvilke tilbud vi bør satse på. Vi støtter regjeringens kvalitetsreform «Leve hele livet» som skal bidra til at eldre skal få en trygg og aktiv alderdom. Vi ønsker å beholde aktivitørstillingen. Det er også viktig å ha et godt samarbeid med skole, barnehage og frivillige organisasjoner. Vi vil foreslå å reaktivere hovedutvalget for omsorg og oppvekst for å støtte denne prosessen.

16. Ja eller nei til fortsatt skole og barnehage på Utvorda?

– Ja, så lenge elevtallet er høyt nok til at videre drift kan forsvares. Dette må vurderes kontinuerlig av innbyggerne på Utvorda og de ansatte i skolen og barnehagen.

17. Hva vi ditt parti gjøre for å sikre tilflyttere tilgang på utleieboliger og tomter?

Per nå er det flere byggeklare tomter i Lauvsnes og Vik. Kommunen må strukturere tilbudet og markedsføringen av tomtene. Det mangler utleieboliger for tilflyttere. Investorer bygger heller selveierleiligheter enn utleieboliger på grunn av risiko for ikke å få leid ut i perioder. Her vil vi undersøke muligheter for samarbeid mellom kommunen og næringslivet.

18. Hva vil ditt parti skjerme fra kutt når kommunebudsjettet skal vedtas?

– Omsorgssektoren og skole og barnehage.

19. Hva vil ditt parti kutte ved behov for innsparinger i budsjettet?

– Slike kutt må alltid konsekvensutredes slik at vi politikere har noen reelle valg å forholde oss til. Samarbeid og rolleforståelse er viktig, da slike kutt kan ha betydning for den enkelt ansatte.

20. Hvem bør bli ordfører i Flatanger de neste fire årene?

– Vår ordførerkandidat Anne Elisabeth Skjørholm