Mobiliserer mot vindkraft på Innvordfjellet

Mens aksjonister kjemper mot vindkraft på Sørmarkfjellet i Flatanger samtidig som anleggsarbeidet pågår, mobiliseres det nå mot planene for vindturbiner på Innvordfjellet.

Mandag var det en samling som satte fokus på de ulike natur, historie og samiske verdier som ligger i området, melder Miljøpartiet de grønne (MDG) i en pressemelding.

Fredet ferskvannsmusling

Der framgår det at Alf Åge Teigmo holdt foredrag med fokus på historien til ferskvannsmuslingen fra Teigmoelva, samt forurensning ved utbygging av infrastruktur ved vindturbinpark.

Ferskvannsmuslingen er særdeles sensitiv for tilslamming og forurensninger i vannet, fordi den renser 50 liter vann per døgn.

Fiskeforvalter Anton Rikstad hos Fylkesmannen i Trøndelag holdt et foredrag om Fylkesmannens nasjonale ansvar for den rødlistede og fredede arten ferskvannmusling.

Videre fortalte Rikstad om den viktige symbiosen mellom ferskvannsmuslingen og sjøørret samt laks. Ferskvannsmuslingen lever på hjellene til fisken i litt over ett år, og gir fisken økt motstandskraft mot ulike sykdommer.

Samiske fornminner

Nils Roger Duna, tidligere miljøkoordinator i Nord-Trøndelag politidistrikt og vikarierende lensmann i Flatanger, holdt foredrag om samenes historie i de tre ulike sidaene i området.

Duna fortalte om samiske fornminner i området, samt områdets viktige funksjon som beiteområde over flere hundre år. Han trakk spesielt fra reinsdyrproduksjon som høyverdig mat, og som grunnleggende økologisk.

Vindmølle-planene på Innvordfjellet slik utbygger presenterte dem tidlig i prosessen. (Ill: Zephyr)

Torbjørn Lindseth fortalte om lokalhistorie, og at Sørmarksfjellet fra kyst til innland er det lengste sammenhengende uberørte naturområdet som ikke har menneskelig inngrep. Området er det største og siste INON-området i Europa, og strekker seg fra Hellvika til Namdalseid.

– I 2013 opphevet Erna Solberg regjeringen viktigheten av å opprettholde inngrepsfrie naturområder, dette er et svik mot framtidens generasjoner, sa Lindseth.

Aksepterer ikke vindturbiner på Innvordfjellet

Tommy Reinås, fylkestingsrepresentant for MDG i Trøndelag, holdt et foredrag om kunnskapsgrunnlaget som ligger i rapportene til FNs klimapanel og FNs naturpanel.

– For MDG er det uaktuelt å akseptere planene om vindturbinpark i Innvordfjellet. Området er et beiteområde for sørsamene, og området har viktige naturverdier. Formålet med det grønne skiftet er å opprettholde og bevare intakte økosystemer. Derfor kan man ikke under parolen “grønt skifte” nettopp nedbygge intakte økosystemer. Dette er et område med viktige naturverdier, og naturen må gå i arv, sa Reinås ifølge pressemeldingen fra MDG.