Rødt og MDG støtter aksjonister

Partiet Rødt og Miljøpartiet De Grønne støtter aksjonistene som vil stanse anleggsarbeidet på Sørmarkfjellet i Flatanger og Osen. Allerede mandag morgen vil aksjonistene være på plass.

– Vi er forberedt på å forsvare Sørmarkfjellet fra mandag morgen, skriver aksjonistene på Facebooksida Nei til vindturbiner i Innvordfjellet og Sørmarkfjellet.

I helga ble det også startet ei ny Facebook-gruppe, Ungdom/Unge voksne mot vindmøller, som raskt fikk 130 medlemmer.

MDGs gruppeleder i fylkestinget, Tommy Reinås, mener at bygginga på Sørmarkfjellet ikke kan starte før klagefristen på tre uker for den godkjente miljø-, trafikk- og anleggsplan er gått ut.

– Jeg støtter aksjonistene som nå står klarte for å hindre anleggsmaskinene som skal arbeide med vindmølleutbyggingen på Sørmarkfjellet i Flatanger, sier Reinås.

Krever konsesjoner skrinlagt

Han sier at MDG krever at alle gitte konsesjoner som ligger utenfor det området som NVE og Miljødirektoratet har definert som aktuelle til vindkraftindustri, blir skrinlagt.

– På Innvordfjellet og Sørmarksfjellet i Trøndelag er det gitt konsesjon til svært omstridte og naturskadelige vindkraftverk. Siden disse områdene ligger utenfor rammeplanen, forventer MDG at konsesjonene trekkes tilbake, sier Reinås.

Han mener at disse konsesjonene ikke har noe med det grønne skiftet å gjøre.

– Dette er grønnvasking av gammeldags poltikk som raserer vår naturarv, og ikke bevarer og opprettholder vår naturarv, sier Tommy Reinås.

Han viser også til at det ikke kan bygges vei gjennom et område med rødlista arter, bare fordi det er oppdaget kvikkleire i den opprinnelige traseen. Det vi være brudd på naturmangfoldloven, mener han.

– Det er ingen prekær situasjon i forhold til strømforsyningen i Norge som tilsier at man kan hoppe bukk over en rekke lover for å få bygget vindkraftanlegg i sårbar fjellnatur, sier Reinås.

Interpellasjon i fylkestinget

Rødt går også sterkt imot planene om vindkraftverk på Sørmarkfjellet, og varsler en interpellasjon i fylkestinget 24. – 25. april. Der vil partiets representant Tor Berg stille følgende spørsmål til fylkesordføreren:

– Mener fylkesordføreren det er greit at Trønder Energi, som et offentlig eid selskap er involvert i prosjekter som er kontroversielle overfor den sørsamiske reindrifta, naturmiljøet og som skaper stor motstand og splid i lokalbefolkninga?

-Mener fylkesordføreren at det er greit at offentlige myndigheter (NVE og OED) ikke forholder seg til fylkesdelsplaner og gir konsesjon til områder utenfor den vedtatte planen?

-Hva vil fylkesordføreren foreta seg for å hindre at NVE får gjennomslag for at ytterligere tre områder i Trøndelag med store inngrepsfrie naturområder ødelegges av vindkraftindustri?

Samtidig vil Rødt legge fram et forslag om at fylkestinget skal oppfordre TrønderEnergi om å hensyn til naturmangfoldet, reindrifta og lokaldemokratiet, og anmode om å skrinlegge planene om å bygge ut vindkraft på Frøya, Stokkfjellet og Sørmarkfjellet.

«Fylkestinget mener at det ikke bør gis konsesjon til mer utbygging av landbasert vindkraft i naturområder i Trøndelag og ber derfor NVE ta ut de tre foreslåtte områdene i Trøndelag fra nasjonal ramme for vindkraft», heter det i Rødts forslag til vedtak i fylkestinget.