Aksjonerer mot bygging av vindkraftverk

Aksjonister står klare til å stanse anleggsmaskinene i Sørmarkfjellet. Fredag ga NVE klarsignal for byggestart. NVE tar ikke hensyn til klagen fra Odd Uran.

– Vi vil hindre at Sørmarkfjellet blir rasert, sier vindkraftmotstander Torbjørn Lindseth til Flatangernytt.

Han sier at aksjonen har bred støtte, og at det organiseres mannskap som kan rykke ut og hindre byggestart.

Sent fredag kom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) med den endelig godkjennelse av detaljplanen for miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for Sørmarkfjellet og detaljplanen for nettilknytninga.

Visalisering, vindturbinene sett fra Bølestranda.

Visualisering av vindturbinene sett fra Drageid.

Klart for bygging

Det betyr i praksis at utbygger, TrønderEnergi Vind AS, kan starte opp når vilkårene i godkjennelsen er oppfylt. Ett av vilkårene er at det må utarbeides en ny geoteknisk vurdering for justert trase for adkomstvei, og den skal legges fram for NVE før bygging starter.

Det er også et krav at det «for å få verifisert om det er hubro i planområdet skal de omtalte, i detaljplanen/MTA, rutinemessige vårundersøkelsene også omfatte lytting etter hubro i den vestlige delen av planområdet, slik at det kan gjøres tilpasninger i anleggstiden dersom hubro påvises».

Vedtaket om å godkjenne MTA-en kan påklages av partene eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker.

– Jeg forventer at TrønderEnergi ikke starter bygging før klagefristen er gått ut, sier Torbjørn Lindseth.

Dette kartet viser plassering av vindturbinene på Sørmarkfjellet, på grensa mellom Osen og Flatanger. Vindturbiner med blå farge er nå omsøkt og godkjent, med unntak av nr. 9. Vindturbiner med lilla farge var de som ble omsøkt i siste konsesjon, men som altså har fått endret plassering i den siste runden, angitt med blått.

Avviser klager fra Uran

NVE avviser klagen fra Odd Uran om både støy og skyggekast etter at en vindmølle først ble fjernet, og så satt inn igjen 200-300 meter unna den første.

NVE konstaterer at omgivelsene vil kunne oppleve støy fra vindkraftverket, og at noen kan føle dette som en belastning selv om grenseverdiene ikke er brutt. Det innrømmes også at det reelle støynivået fra vindmøllene i enkelte perioder kan være vesentlig over grenseverdien på 45 desibel. Men dette uten at tiltaket vil overstige den gjennomsnittlige grenseverdien på Lden 45.

NVE konkluderer med at ingen boliger eller fritidsboliger vil bli utsatt for støynivå over Lden 45, som er en snittverdi for støy i løpet av ett døgn.

Også ankepunktet om skyggekast blir avvist av NVE. Riktignok innrømmes det at Odd Urans eiendom og andre eiendommer vil bli utsatt for skyggekast, men at disse er under gjeldende grenseverdi.

I anleggskonsesjonen fra NVE datert fredag, står det at vindturbin nummer 9 ikke tillates bygd. Men så vidt vi kan lese av kartene står den på et annet sted, mot Jøssundfjorden.

Sørmarkfjellet vindkraftverk omfatter 31 vindturbiner hver med en totalhøyde på 145,5 meter. Kraftverket skal produsere årlig ca 440 GWh.