Ordføreren ber om å få vurdert sin habilitet

Flatanger-ordfører Olav Jørgen Bjørkås ber kontrollutvalget om å vurdere hans habilitet i forbindelse med behandlinga av Innvordfjellet vindkraftverk.

– Det er kommet så kraftig kritikk på sosiale medier, spesielt mot ordføreren, at ordfører og rådmann har sendt en forespørsel til kontrollutvalget om å se på saka, sa Olav Jørgen Bjørkås (Sp) i kommunestyremøtet onsdag.

Naturvernforbundet har bedt kommunerevisjonen om å vurdere ordførerens habilitet.

Revisjonen sier at de ikke tar tak i saken uten at de får en henvendelse fra kontrollutvalget, og ifølge ordføreren hadde kontrollutvalget ikke tenkt å ta tak i saken uten en konkret henvendelse.

Men det får kontrollutvalget nå altså fra ordføreren og rådmannen.

– Det går ikke an å ha så kraftige beskyldninger liggende over kommunen, sa Bjørkås.

Kravet fra Naturvernforbundet ble lagt fram som referatsak i kommunestyremøtet.

Grunneier og ordfører

Bakgrunnen for kravet er at Bjørkås er grunneier for en mindre parsell som blir berørt av vindkraftutbygginga på Innvordfjellet.

Han erklærte seg derfor inhabil under behandlinga av saken i kommunestyret. Men som ordfører deltok han i forhandlingene med Zephyr om vilkår knyttet til utbygginga, og han signerte den ferdige avtalen, noe han gjorde på fullmakt fra kommunestyret.

Det er her Naturvernforbundet stiller spørsmål ved om han har overtrådt reglene i forvaltningsloven.

Kartet viser Innvordfjellet vindkraft (Kart: Rambøll)

Naturvernforbundet ber i brevet til Revisjon Midt-Norge om en vurdering av om ordførerens dobbeltrolle som både grunneier og ordfører kan ha påvirket utbyggingsvedtaket.

Vedlagt brevet er også en foreløpig juridisk vurdering av habilitetsspørsmålet, som Naturvernforbundet har fått utført av et advokatfirma.

Advokat Kjell M. Brygfjeld har i sin vurdering konkludert med at ordføreren var inhabil til å forhandle avtalen med Zephyr AS.

Gjelder også tilrettelegging

Han viser til forvaltningslovens paragraf 6 som slår fast at habilitetskravet gjelder både ved tilrettelegging av grunnlaget for en avgjørelse, og ved selve avgjørelsen.

«Dette vil vel bety at ordføreren, dersom han så seg som inhabil under kommunens behandling av avtalen, også burde ha sett seg som inhabil til å forhandle avtalen,» heter det i brevet fra advokaten.

Som grunneier i utbyggingsområdet har han den særinteresse i utfallet av saken som kan lede til inhabilitet, mener advokaten.

– Meget sterke beskyldninger

Nå blir det altså opp til kontrollutvalget og kommunerevisjonen å innhente alle opplysninger, for å finne ut om ordføreren burde ha erklært seg inhabil i å forhandle med Zephyr.

I forespørselen til kontrollutvalget ber ordføreren og rådmannen om en gjennomgang av saksbehandlingen og konsekvensene av Flatanger kommune sin behandling av Zephyr AS sin konsesjonssøknad for Innvordfjellet.

«Bakgrunn for henvendelsen fra ordfører og rådmann baserer seg på den spekulasjon og språkbruk, med meget sterke beskyldninger mot ordfører og kommune som har utviklet seg i sosiale media etter at henvendelsen fra Naturvernforbundet ble omtalt i media» skriver de to i brevet til kontrollutvalget.