Innvordfjellet vindkraft til Sivilombudsmannen

Vedtaket om konsesjon til Innvordfjellet vindkraftverk er nå klaget inn for Sivilombudsmannen av Norges Naturvernforbund og Norsk Ornitologisk Forening.

De kaller planene om vindkraftverk «en uakseptabel rasering av hubroens leveområde».

– Vi kan ikke tillate bygging av en hel vindpark midt i hubroens leveområder. Hubroen er sterkt truet, og vi kan ikke ødelegge leveområdene deres, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet i en pressemelding.

Zephyr AS har fått konsesjon for bygging av vindkraftverk med 32 turbiner på Innvordfjellet i Flatanger og Namdalseid. Klager på det første vedtaket ble avvist av Olje- og energidepartementet i 2018.

Stor motstand

Når planene nå nærmer seg realisering, har både lokale og sentrale krefter engasjert seg for å stoppe planene.

Naturvernforbundet og Ornitologisk forening skriver i klagen at Olje- og energidepeartemenet bryter med forvaltningsmålet i naturmangfoldslovens paragraf 5.

Leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet har klaget til Sivilombudsmannen over vedtaket om å bygge ut vindkraft på Innvordfjellet. (Foto: Naturvernforbundet)

Organisasjonene mener det ikke kan utelukkes at et inngrep får effekt på humbroens bestandsnivå, og at vedtaket dermed er i strid med loven.

De mener også at det kan være begått brudd på forvaltningsloven.

– Dette er et prosjekt som vil ha svært store negative konsekvenser for det biologiske mangfoldet og den verdifulle naturen vår. Det vil kunne går særlig hardt utover hubroene i området. Den er vanskelig å oppdage, bruker store areal for jakt og er veldig sensitiv for forstyrrelser i hekketiden, sier Kjetil Aa. Solbakken, generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening.

Han mener det er uakseptabelt å legge vindturbiner til kjente hubroterritorier, og påpeker at enkelte hubrolokaliteter har vært i bruk i hundrevis av år.

Vindmølle-planene på Innvordfjellet slik utbygger presenterte dem tidlig i prosessen. (Ill: Zephyr)

De to organisasjonene påpeker at de miljøfaglige etatene, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljødirektoratet og NTNU Vitenskapsmuseet fraråder utbygging. I deres uttalelser til saken løfter de fram de negative virkningene en utbygging kan få for fugl. Etatene er også bekymret for sumvirkningene av flere utbygginger i samme området. Videre har både Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Forum for natur- og friluftsliv uttalt seg negativt til prosjektet fra det ble omsøkt.

Bryter med naturmangfoldloven

I klagen til Sivilombudsmannen peker Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening på at tillatelsen bryter med flere paragrafer i naturmangfoldloven og forvaltningsloven. Organisasjonene mener at konsekvensene av utbyggingen er altfor dårlig utredet og etterlyser drøfting av kraftverkets innvirkning på hubrobestanden.

Organisasjonene reagerer sterkt på OEDs forslag om å bruke fôring av hubroene som avbøtende tiltak.

– Man kan ikke legge opp til å ødelegge en sterkt truet arts leveområder, og erstatte dette med «støttefôring». Dette strider imot et helhetlig syn på naturen der arter inngår i et velfungerende økosystem, sier Lundberg og Solbakken i pressemeldingen.