Hytteeiere føler seg lurt

Fem hytteeiere på Sitter protesterer mot planene om å fradele et areal like ved hyttene og havna til næringsformål. Kjøper er Flatanger kommune.

– Vi føler oss ført bak lyset. Vi går ikke i banken og låner to millioner kroner til ei hytte, om vi vet at det skal bli et industriområde like ved. Da hadde vi funnet oss en annen plass, sier Kjell Børstad fra Namsos.

Han er en av fem hytteeiere som har sendt et brev til kommunen, der de protesterer mot planene om å fradele 26 dekar av Nausthaugen til næringsformål.

– Ikke forenlig

De viser til at de kjøpte hyttetomtene på bakgrunn av en reguleringsplan fra 4. desember 2013. Friområdet ved Nausthaugen var et viktig moment for at de gjennomførte hytteprosjektet.

«Dette er et inngrep som ikke er forenlig med at det er avdelt hyttetomter til fritid og rekreasjon som nærmeste nabo,» skriver de i brevet.

Saken skal behandles i hovedutvalget for næring, miljø og teknisk 28. februar. Der viser kommunen til at næringsarealet ble avsatt i kommuneplanens arealdel, som ble vedtatt i 2016.

Dette kartet er hentet fra arealplanen, og viser det nye området som søkes fradelt. Hyttene ligger mellom det markerte området og havna.

Arealplan på høring

Mens hytteeierne sier at de ikke er orientert om endringen i arealplanen, viser kommunen til at arealplanen har vært ute til offentlig høring og er kunngjort i tråd med bestemmelsene.

– Kommunen sier at de ikke har opplysningsplikt, og at vi må følge med. Vi visste  at det var avsatt et lite område ved havna i reguleringsplanen fra 2013, men ikke at utsikten skal forvandles til et industriområde – og at det skal bli så stort, sier Børstad.

Dag Arthur Lunnan fra Malm har kjøpt den siste av de fem tomtene og skal starte bygging i mars.

– Jeg synes dette går over stokk og stein. Her lager de et hytteområde, og så gjør de det om til industriområde. Det er helt bak mål, sier Lunnan.

Han er godt kjent på Sitter, og har deltatt i pistolskyting i mange år. Det var derfor han ønsket å bygge hytte der, da han fikk tilbudet.

Nausthaugen og hyttefeltet innringet sett fra sjøsida.

Nå sier han at han ikke hadde kjøpt hyttetomta om han hadde visst at området like ved skal omgjøres til industriområde.

– Jeg håper det ikke blir noe av, og fortsetter byggingen som planlagt. Men jeg forstår at alle som har bygd der, er kjempeskuffet, sier han.

Lunnan synes det er merkelig at et område reguleres til fritidsboliger i 2013, og så fem år etter omgjøres til et industriområde.

– Jeg fikk tilsendt den gamle reguleringsplanen da jeg søkte om byggetillatelse i 2018. Jeg kontaktet teknisk etat, og fikk ikke vite noe om arealplanen, sier Dag Arthur Lunnan.

Vurderer erstatningskrav

I brevet fra hytteeierne til kommunen påpeker de at hyttene kan falle i verdi og bli vanselig å selge, om friområdet blir tatt i bruk til næringsformål.

«Vi har kjøpt oss hyttetomter og bygget her på bakgrunn av opprinnelig reguleringsplan. Den flotte utsikten og det urørte terrenget var en av hovedgrunnene for dette valget, sammen med nærhet til flott småbåthavn og uberørt skjærgård,» skriver de i brevet.

– Vi vil vurdere å ta kontakt med advokat for eventuell erstatning av verdifallet, sier Kjell Børstad.

Han skjønner at noen vil ha industriområde, men han mener at Flatanger har så lang kystlinje at det burde være mulig å unngå denne typen konflikter.

Nausthaugen sett fra en annen vinkel, med havna og hyttene midt i bildet. Området i rødt er søkt fradelt som næringsareal.

Hytteeierne viser i brevet til at formålet med fradelingen er å benytte arealet til industri/bergverk, noe de protesterer kraftig mot, siden det vil medføre store støy- og støvplager.

Rådmannen skriver i saksframlegget at kommunen i direkte brev til hytteeierne har presisert at dette er noe misvisende, da det faktisk er snakk om fradeling av et næringsareal uten nærmere detaljer. Hva det skal brukes til, vil først bli vurdert når det fremmes en ny reguleringsplan for området.

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås mener hytter og næring kan leve side om side. (Arkivfoto)

Ordføreren er overrasket

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås (Sp) sier han er overrasket over utspillet fra hytteeierne.

– Grunnlaget for at det ble lagt et hyttefelt ved havna, var at det ble regulert inn et næringsareal der. Derfor er dette uforståelig, sier han.

– Men det er vel litt forskjell på størrelsen på næringsarealet?
– Ja, da arealplanen ble behandlet etterpå, ble næringsarealet utvidet. Kommunen fikk en avtale med grunneieren om å kjøpe arealet. Men det er ikke regulert. Når det skal reguleres, blir hytteeierne part i saken. De blir ikke overkjørt, men får uttale seg og blir ivaretatt, sier Bjørkås.

Det opprinnelige næringsarealet var på 8 dekar. Det nye arealet som kommunen ønsker å kjøpe, er på 26 dekar.

Side om side

Ordføreren mener at det går an å ha næringsaktivitet og hytter i det samme området.

– Når de etablerer seg i et område med næringsaktivitet, nært vei og havna, er det ikke en stor overraskelse at det blir aktivitet der, sier Bjørkås.

– Hva skal området brukes til?
– I arealplanen er det avsatt til havbruksrelatert næringsvirksomhet. Det er ingen konkrete planer.

– Er det aktuelt å ta i land vindmøllene til Innvordfjellet der?
– Nei, det har aldri vært diskutert. Ifølge Zephyr er det ikke planer om det.

Bjørkås sier at grunneieren ønsker å selge gården, og derfor så kommunen det som et fornuftig tidspunkt å erverve næringsarealet.

Han påpeker at det er satt igjen en fjellterskel mot nord, slik at hytteeierne ikke vil se aktivitet fra hytta.

Kunne tatt fradelinga administrativt

Siden næringsarealet er tatt inn i arealplanen, kunne fradelinga ha skjedd administrativt, opplyser ordføreren. Men siden det kom naboprotest fra hytteeierne, blir den lagt fram for politisk behandling.

Rådmannens innstilling til hovedutvalget er å godkjenne fradelinga av 26 dekar næringsareal, og å avvise nabomerknadene fordi «hyttetomtene i liten grad vil bli berørt av industriområdet».