Kunstgressbanen i boks

Nå får også Flatanger kunstgressbane – som en av de siste kommuner i Trøndelag. Det vedtok kommunestyret torsdag kveld.

Under debatten kom det fram flere forslag om å velge det beste banedekket i forhold til miljøet, og å gjøre anlegget til et flerbruksanlegg.

Etter en pause der forslagene ble sammenstilt, vedtok kommunestyret enstemmig innstillinga fra formannskapet med følgende tillegg:

«Miljøutfordringen med kunstgressbane må ha en tilfredsstillende løsning. Det må tas med løpebane som skissert i utredninga for i størst mulig grad få til et flerbruksanlegg.»

Uenighet i idrettslaget

Før møtet kom det innspill som tydet på uenighet innad i idrettslaget om den løsningen som var lagt fram for kommunen, og som var til behandling.

Otto Sandnes (SV) sa at det var uttrykt bekymring for at andre idretter enn fotball var for lite tilgodesett. Men han kunne ikke si om hva som var rett av påstandene som var framsatt.

– Flatanger kommune må bygge. At idrettslaget har interne problemer, må de styre med sjøl, sa Lars Haagensen (Frp).

Han påpekte at det er lagt inn løpebane for 100-meteren. Hvis det ønskes mer, må det tas i neste runde. Haagensen minnet om at det er et idrettsanlegg på Vik som også brukes til friidrett.

Uten gummigranulat

Otto Sandnes ønsket at en ny bane måtte bygges uten bruk av gummigranulat. I skisseprosjektet er to alternativer tatt inn – gummigranulat og et mer miljøvennlig alternativ med sand. Slike baner er under bygging i Råde og som treningsbane hos Ajax i Nederland.

– Jeg ønsker å få inn et punkt i starten om at banen må bygges uten gummigranulat, sa Sandnes, som påpekte at gummikulene følger med klærne og er noe svineri å få i hus.

Lars Haagensen var ikke uenig, men mente det var litt tidlig å bestemme hvilken type bane som bør bygges. Til det er erfaringene for dårlige og rådene for sprikende.

Øivind Strøm (Sp) sa at det kan se ut som at Flatanger IL har en jobb å gjøre internt. – Men engasjement er bra, sa han.

Kunstgressbanen på Lauvsnes vil legge beslag på cirka 8 dekar dyrkajord. Men jordvern-toget gikk da arealplanen ble vedtatt, påpekte Øivind Strøm (Sp) i kommunestyret. (Montasje: Lindseth/Kim Aakervik)

Jordvern-toget har gått

Etter at Flatangernytt la ut artikkelen om planene for kunstgressbanen ved skolen, har det vært en liten debatt på Facebook om jordvern og at det her tas dyrkajord til fotballbane.

– Mitt parti har en streng holdning til jordvern, men den kampen gikk egentlig da arealplanen ble vedtatt. Dette er den eneste fornuftige plasseringa – ved siden av skolen og idrettshallen, sa Øivind Strøm.

Han foreslo et tilleggspunkt om flerbruk og om at det må velges et banedekke som er mest mulig miljøvennlig.

Reidar Lindseth (V) ville ikke ha med i overskrifta at banen skulle bygges på en bestemt måte, men at miljøet måtte være tilfredsstillende. Han støttet Øivind Strøms forslag.

2 millioner på kommunen

Nils Myren (Ap) minnet om at denne var et stort prosjekt, men at det ville fremme bolysten og var positivt. Han spurte hva dette ville koste for kommunen.

Det ble muntert i salen da rådmann Rune Strøm tok ordet, og sa at han hadde glemt å si en ting under gjennomgangen av tertialrapporten tidligere i møtet:

– Investeringene må ned!

Kommunens netto investering for å realisere kunstgressbanen, vil bli på 2 millioner kroner etter momsrefusjon. I tillegg kommer årlige driftsutgifter, stipulert til 280.000 kroner.

På toppen av en kunstgressbane til 11-12 millioner kroner, hadde kommunestyret også utbygging av barnehagen til 17 millioner kroner på sitt bord torsdag.

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås (Sp) ba om en pause i møtet for se om de ulike forslagene til tilleggsvedtak kunne samordnes. Og forslagsstillerne satte hodene sammen og kom fram til en formulering hele kommunestyret kunne enes om.

Dermed kan arbeidet med å realisere en kunstgressbane ta til, og første punkt er å søke spillemidler, innhente privat kapital og ordne avtale om kjøp av grunn.