Kommunen vil ekspropriere

Flatanger kommune har nå satt i gang arbeidet med å ekspropriere arealet til det nye boligfeltet Lauvsneshaugen Nord. Grunneieren vil ifølge kommunen ikke selge, og en annen aktør har forkjøpsrett til arealet.

Fakta:

Ekspropriasjon

 • Betyr at noen, om
  nødvendig med tvang,
  blir fratatt eiendom
  eller rettigheter mot
  erstatning.
 • Det vanligste er
  ekspropriasjon av
  fast eiendom.
 • Som regel eksproprieres
  det til offentlige formål,
  men også private kan
  ekspropriere.

(Kilde: Justorget.no)

 

Spørsmålet om å ekspropriere området, skal behandles av hovedutvalget for næring, miljø og teknisk torsdag. Saken må endelig avgjøres av kommunestyret.

Rådmannens innstilling er at arealet eksproprieres, slik at den stadfestede reguleringsplanen kan gjennomføres.

Omstridt boligfelt

Historien om det omstridte boligfeltet på Lauvsneshaugen var altså ikke over med fylkeskommunens helomvending i saken om gravminnene i området.

Både ordfører og boligbyggere jublet 8. mars i år, da det var klart at fylkeskommunen trakk innsigelsen mot planene.

Boligutbyggerne hadde opsjon på å kjøpe område C innenfor det planlagte boligfeltet. Kommunen hadde fra før ervervet felt A, og ønsket å inngå avtale om tilknytning og refusjon for felles infrastruktur for felt C.

Flyfoto over Lauvsneset og Lauvsneshaugen. Det blåe feltet er det foreslåtte, nye boligfeltet.

Ifølge saksframlegget orienterte kommunen grunneieren Karl Anton Høstland om utbyggingsplanene og ønsket å inngå avtale om tilknytning og refusjon for felles infrastruktur for felt C. I dette møtet møtte også Lillebjørn Frisendal, og det kom da fram at han hadde forkjøpsrett på hele eller deler av eiendommen til Høstland.

Et nytt formelt møte ble holdt 12. juli, og der fastholdt Frisendal at han ville benytte forkjøpsretten, ifølge saksdokumentet.

Boligutbyggerne, som hadde en opsjonsavtale, orienterte kommunen om at de ikke fikk gjennomført kjøpet fordi grunneieren ikke ville inngå kjøpsavtale. De ba kommunen om hjelp slik at de kunne realisere sine utbyggingsplaner, heter det i saksframlegget.

Kommunen fremmet så et skriftlig tilbud til grunneier om å erverve hele det regulerte området som tidligere ikke var ervervet av kommunen.

– Grunneieren er ikke villig til å inngå kjøpsavtale med kommunen og det er da ikke mulig å få gjennomført utbygging av boligfeltet, skriver saksbehandler, teknisk sjef Hans Petter Haukø.

Kommunen startet da arbeidet med å ekspropriere arealet, og forhåndsvarsel ble sendt ut til partene.

Vil benytte forkjøpsrett

Innen høringsfristen svarer advokatfirmaet Nidaros DA på vegne av grunneier og forkjøpsrettshavere. Der framgår det at Lillebjørn Frisendal har en tinglyst forkjøpsrett ved salg av hele eller deler av gnr 13, bnr 8, og at forkjøpsretten kommer til å bli benyttet. Frisendal ønsker en privat utbygging av boligfeltet med en utbyggingsavtale.

Advokat Sigve Selme Stokka skriver i brevet til kommunen:

«All den tid de er på det rene at forkjøpsrettshaver er villig til å inngå en utbyggingsavtale for utvikling av området til boliger, mener man det ikke er grunnlag for kommunen til å gå til ekspropriasjon for å oppnå det samme. Reguleringsplanen vil bli gjennomført, uten at kommunen trenger å gå til det skritt å ekspropriere.»

Advokaten bestrider kommunens rett til å gå til ekspropriasjon.

– Allment kjent

Kommunen har ifølge saksframlegget ikke fått noen formell henvendelse fra Frisendal om at han ønsker å tiltre reguleringsplanarbeidet eller plan for privat utbygging av boligfeltet med utbyggingsavtale.

– Det er allment kjent både at kommunen har ervervet felt A og at Flatanger kommune har regulert hele området med plan om kommunal utbygging av boligfeltet, heter det i saksframlegget til hovedutvalget.

Der påpekes det også at det er avsatt midler til kommunal utbygging, og at flere er klare til å realisere boligbygging – og de har kommet langt i forberedelsene.

– Grunneieren har i hele planleggingsprosessen vært orientert om planene og har solgt felt A til kommunen og inngått opsjonsavtale om salg av felt B med felles intensjon om kommunal utbygging av boligfeltet. Det er derfor meget beklagelig at det nå ikke er mulig å få til frivillig erverv og at kommunen må gå til ekspropriasjon for å få gjennomført utbygning av boligfeltet, heter det i saksframlegget signert rådmann Rune Strøm og teknisk sjef Hans Petter Haukø.

– Dette området er sentrumsnært og godt egnet til boliger, sa ordfører Olav Jørgen Bjørkås i februar i år, da striden med fylkeskommunen sto på som verst.

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås (Sp) redegjorde kort for saken under referatsaker i det siste kommunestyret.

– Det er en fastlåst situasjon, og vi har prøvd såpass mye at det ser vanskelig ut å finne en løsning. Da har kommunen en rett til å ekspropriere. I denne sammenhengen ser det ut til at vi er nødt til å ty til det middelet, sa Bjørkås.

– Merkverdig

Lillebjørn Frisendal reagerer slik på at kommunen ønsker å ekspropriere:

– Jeg synes det er merkverdig. Vi har signalisert at vi mer enn gjerne vil være med sammen med kommunen og bygge ut boligområdet, sier Frisendal.

Han sier at han ikke har fått noen positive signaler fra kommunen på dette.

– Det har jeg vanskelig for å forstå.

– Saksfremlegget er feil fremstilt i forhold til sakens faktum, og det er ufullstendig med hensyn til realiteter og manglende dokumenter som skulle vært lagt ved saken. Grunneier har for eksempel aldri nektet å selge. Å fremstille dette slik ovenfor politikerne mener jeg er svært uheldig for alle parter, sier Lillebjørn Frisendal, og viser ellers til brevet fra advokaten som er referert over.