Pris som beste smoltprodusent

Flatanger Settefisk er kåret til beste smoltprodusent i Midt-Norge, basert på høy overlevelse og hurtig vekst. Prisen ble feiret med bløtkake til de ansatte på Lauvsnes.

– Dette betyr at vi gjør mye rett. Vi har fokus på detaljer, og følger med på det som skjer med fisken. Det er viktig at fisken har det bra for å vokse bra, sier Nils Strand.

Han er en av dem som har ansvaret for fôring og stell, men han understreker at dette er en lagseier. Hele teamet står bak, og det tekniske må også fungere optimalt for å oppnå så gode resultater.

Prisen som beste smoltprodusent ble feiret med bløtkake. Fra venstre: Morten Strøm, Nils Strand, Hedda Charlotte Haugland, Harald Bakken, Arve Olsen, Maria Cassandra Strand, Svein G. Halmøy og Jonas Wiik.

De ansatte feiret med kake.

Nytt avlsmateriale

Flatanger Settefisk AS bruker rogn fra AquaGen, og fra 2016 ble en ny type rogn lansert – «Gain».

– Nye muligheter innen avl gjør at vi klarer å selektere på gensammensetninga, sier driftsleder Morten Strøm i Flatanger Settefisk.

Det gjør at avlen kan bli mye mer spesifikk enn før. I stedet for å avle på familiegrupper, blir det avlet på enkeltfisker.

– Det viser seg at søsken ikke er så mye i slekt som vi tror, sier Morten Strøm.

Bedre resistens mot lus

Målet har vært å få fram fisk som har bedre resistens mot lus, bedre vekst i sjøen og bedre gjelle-helse.

For det viser seg at lusa fester seg raskere på noen fisk enn andre. Ved å velge ut de rette individene, kan det bli mindre lus i norske oppdrettsanlegg.

– AquaGen er opptatt av luseresistens, og av å få bort fisk som står og samler lus. Det var starten på «Gain», sier Morten Strøm.

Nå blir hver enkelt fiskegruppe fulgt nøye gjennom hele livssyklusen, fra rogn til slaktet laks.

– Vi var blant de første som bestilte rogn av denne typen, og det var med utgangspunkt i lusesituasjonen i vårt område i 2015 og 2016, sier han.

Denne rogna er dyrere enn annen rogn. Men eierne ville satse for å bidra til å bedre lusesituasjonen i sjøen.

Best i Midt-Norge

AquaGen har fulgt med og sjekket hvordan det har gått med denne rogna, og de utlovet en premie til de som fikk til de beste resultatene.

Flatanger Settefisk ble best i Midt-Norge på vekst i settefiskanlegget, overlevelse og utnyttelsesgrad av rognpuljen.

Den første årsklassen med «Gain»-rogn står nå i sjøen hos eierne. Andre klekkepulje ble tatt inn i 2017, og er den som ble vurdert av AquaGen til å kvalifisere for pris.

Morten Strøm sier at fisken vokser slik AquaGen har sagt den skal gjøre, så fremt den gis mulighet til det i anlegget.

– Vi måtte gjøre om litt, sier han, og forklarer at mer vatn måtte gå gjennom karene, fôrtabellene måtte revideres og fisken flyttes tidligere.

Tida fra 0,2 gram til 1 grams vekt på yngelen er kortet ned med fire dager.

Slik ser yngelen på 0,2 gram ut, etter at rognposen er oppbrukt.

Smolt som leveres til oppdretterne, er nå på 123 gram i snitt – en økning på 20 gram i forhold til før – med samme antall døgn i anlegget.

– Hva betyr dette for oppdretterne?
– For oppdretterne betyr det én måned kortere oppholdstid i sjøen. De får større spillerom, og kan få frigjort lokalitetene mer synkront. De kan ta ut fisk over en lengre periode, sier Morten Strøm.

Dette gir mer fleksibilitet for oppdretterne og jevnere tilgang av fisk til slakteriene. Kortere tid i sjøen er også viktig for å unngå påslag av lus.

Morten Strøm skryter av de ansatte, og sier det er gjort en utrolig god jobb i settefiskanlegget.

– Det kreves stor nøyaktighet og innsikt, og forståelse av fôring, for å lykkes. Mange har gjort en god jobb. Dette er en «teamwork»pris, sier han.

Jonas Wiik passer den topp moderne vaksinemaskinen, der fisken får de vaksinene den trenger.

Fisken blir bedøvd før den går inn i vaksinemaskinen, der en blir scannet og veid – slik at rett punkt for å sette vaksinen blir funnet. Etterpå blir fisken sortert etter størrelse.

Fødestue for laksen

Flatanger Settefisk har 13 ansatte pluss vikarer og daglig leder, som deles med Åsen Settefisk. Totalt er det 17-18 årsverk.

Anlegget på Lauvsnes produserer årlig 7,5 millioner smolt, og er dermed fødestue for enorme mengder laks.

Hvis laksen har ei slaktevekt på 5 kilo, bidrar anlegget i Flatanger til 7,5 kilo laks til hver nordmann – årlig. Sluttverdien av laksen i markedet er på rundt 1,9 milliarder kroner.

Eller sagt på en annen måte:

– Vi kan si at hver nordmann kan spise 25 middager med laks pr år, fra dette settefiskanlegget, sier Morten Strøm.

Veteranen Jack Leinan styrer og overvåker vaksineringa av fisken.

Flatanger Settefisk AS eies av Sinkaberg Hansen, Emilsen Fisk og Midt-Norsk Havbruk, som driver i samdrift med Bjørøya.

Eierne får halvparten av all smolt de setter ut, fra Flatanger Settefisk. Den andre halvparten kommer fra tre andre anlegg.

Produksjonen i settefiskanlegget på Lauvsnes har således stor betydning for næringslivet i Flatanger og Ytre Namdal.

– Vi er fødestue for mye av laksen i dette området. Det er artig, og litt skremmende. Vi er avhengig av at alt går godt, sier Morten Strøm.