Oppdrettspenger til gode formål

Nå skal 330.000 kroner fordeles til gode formål i Flatanger. Kultursjef Julie Elisabeth Haugum oppfordrer lag, foreninger og andre til å søke.

Pengene kommer fra oppdrettsselskapet Salmar, som har gitt 990.000 kroner til et fond som kommunen skal forvalte over tre år.

– Salmar-midlene skal gå til alle typer ideelle formål, sier Julie Elisabeth Haugum, som har ansvaret for å behandle søknadene.

Endelig fordeling foretas av formannskapet, etter at Salmar har sett på søknadene.

Ifølge retningslinjene kan følgende formål støttes:

  • Lokale idrettslag og foreninger
  • Grendeutvikling rettet mot barn og unge
  • Kompetanseutvikling for ledere innen lag og organisasjoner
  • Forebyggende ungdomsarbeid
  • Videreutvikling av eksisterende allment kulturtilbud
  • Etablering og stimulering av gründervirksomhet for unge

Det gis ikke støtte til organisasjoner som ivaretar medlemmenes yrkesinteresser eller organisasjoner som primært driver innsamling til veldedige formål. Det gis heller ikke støtte til ordinær drift.

– Kan enkeltpersoner søke, eller bare lag og foreninger?
– Primært er det lag og foreninger som kan søke, men hvis noen for eksempel ønsker å ta utdanning som trener, går det an å søke om støtte til det, sier Julie Elisabeth Haugum.

Ifølge retningslinjene er følgende tiltak prioritert:

  • Tiltak/aktivitet rettet mot barn og unge
  • Tiltak/aktivitet rettet mot et bredt lag av kommunens befolkning
  • Oppstart av nye tiltak/aktivitet

Det kan gis tilskudd ti 50 prosent av totalkostnaden, og dugnadsarbeid legges inn som egenandel med 300 kroner pr time.

For tiltak for barn og ungdom under 20 år, kan det gis 100 prosent finansiering.

– Jeg oppfordrer folk til å søke, om de sitter med gode tanker og ideer, sier Julie Elisabeth Haugum.

Søknadsfrist er 30. juni, og søknad må sendes på eget skjema, som du kan laste ned her:

Søknadsskjema
Retningslinjer
Rapporteringsskjema