Barnehagen må bygges ut

Babyboomen gjør at Vangan barnehage på Lauvsnes må utvides med ei ny avdeling med om lag 20 plasser.

Minst 19 barn under 2,5 år vil ha rett til plass i barnehagen i august neste år. Da er seks barn født i 2017 og forventede fødsler i første halvår i år medregnet.

Men det kan bli flere fødsler i år – og det kan bli tilflytting. Alle vil ha rett på plass fra 1. august 2019.

Dagens småbarnsavdeling Spire har 12 plasser, men er godkjent for inntil 14 barn. I dag er det 13 barn i Spire og 21 barn over tre år i avdeling Sprett. Denne avdelinga har 21 plasser, men godkjent for inntil 26 barn.

Kapasiteten sprengt

Med andre ord er kapasiteten allerede sprengt. For å møte behovet i august neste år, foreslår rådmannen å utrede å utvide Vangan barnehage med en tredje avdeling med om lag 20 plasser.

Saken skal behandles i formannskapet torsdag.

Rådmannen foreslår at det samtidig skal utredes om utvidelsen kan sikres ved at det etableres en naturbarnehageavdeling med utegruppe med egen varmestue for de eldste barna i Vangan.

Men foresatte bør spørres til råds før dette spørsmålet avgjøres.

Rådmannen foreslår å nedsette ei arbeidsgruppe som skal se på de to alternativene. Den bør bestå av oppvekstsjef, styrer i Vangan barnehage, en pedagogisk leder oppnevnt av styrer og en representant oppnevnt av Utdanningsforbundet, ifølge innstillinga til formannskapet.

Småbarn flyttes

Allerede i dag er det trangt om plassen i Vangan barnehage. I saksframlegget står det at barn helt ned til 2 1/2 års alder har vært flyttet over til storbarnavdelinga Sprett.

«Det må imidlertid ligge faglig forsvarlighetsvurdering til grunn. For barn som er forsiktige og litt engstelige kan møte med gruppen av «tøffe» 5-åringer i verste fall skape utrygghet. Om overflytting er forsvarlig, avhenger derfor både av det enkelte barnet og sammensetninga av de to gruppene det flyttes mellom», heter det i saksframlegget.

Selv om praksisen med overflytting fortsetter, vil det neste år ikke være nok plasser til å dekke behovet.

Oppvekstsjefen, som er saksbehandler, anbefaler at Vangan barnehage utvides ved at det bygges en ny avdeling som tilbygg til eksisterende bygningsmasse. Selv uten ny tilflytting, må det stå  minst fem nye plasser klare ved Vangan fra 1. august 2019.

Samtidig anbefaler hun at det utredes om utvidelsen kan sikres ved å etablere en naturbarnehageavdeling som utegruppe med egen varmestue for de eldste barna.