Formannskapet bremser farten

Utbyggere som ønsker opsjon på tomt til leilighetsbygg på Lauvsnes, må finne seg i å vente. Formannskapet vedtok tirsdag å ta et skritt tilbake og avklare arealbruken.

Før møtet lå det en annen innstilling på formannskapets bord. Den ville åpne for å utvikle nedre deler av den 11 dekar store dyrkajorda – i debatten omtalt som indrefileten på Lauvsnes – til boligformål.

Etter nødvendige avklaringer kunne tomtearealet legges ut for salg, og det kunne inngås tidsavgrensede opsjonsavtaler, het det i innstillinga fra hovedutvalget.

Formannskapet syntes dette var å gå for fort fram. Hele innstillinga ble strøket, og i stedet ble ei ny innstilling enstemmig vedtatt etter forslag fra Liv Unni Fløan (SV):

«Flatanger kommune igangsetter en prosess for å avklare framtidig arealbruk på parsellen gnr. 13, bnr. 355.»

Dette 11 dekar store arealet er kjøpt av kommunen, som ikke trenger alt selv. Spørsmålet nå er hva resten kan brukes til.

Flere interessenter

Saken kom opp fordi to interessenter hadde tatt kontakt med kommunen. Kjærlighetsstien Utvikling AS ønsket opsjon – altså en rett til å inngå avtale – på den delen av arealet som ikke skulle benyttes til utbygging i av pleie- og omsorgstunet. Formålet var å bygge leiligheter. Sameiet Doktorgården ville kjøpe tilleggstomt for garasjer og parkering.

Da saken skulle behandles i formannskapet tirsdag, kunne rådmann Rune Strøm opplyse at en annen interessent hadde sendt mail samme dag og meldt interesse for opsjon på det samme arealet.

Uavklart behov

– Jeg mener at dette er fase to. Før vi kan behandle disse henvendelsene, må vi si noe om vårt behov, sa Strøm.

Teknisk sjef Hans Petter Haukø viste på kart hva som er kommunens behov i dag for areal til utbygging, veier og uteområde ved pleie- og omsorgstunet.

– Trenger vi mer areal der? Bør vi for eksempel sikre areal til omsorgsleiligheter? Hvordan skal vi avhende areal vi ikke trenger? Skal vi åpne for konkurranse om utnyttelse av arealet? spurte Haukø.

Litt ukurrant

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås (Sp) sa at prinsippet har vært følgende: – Er det kjent at det finnes ledige tomteareal, har den som har henvendt seg, normalt fått opsjonsavtale.

– Det spesielle her er at det ikke har vært så kjent at arealet er tilgjengelig. Å gi opsjonsavtale er litt ukurant i denne saken, sa Bjørkås.

Arne Skorstad (H) sa at da kommunen kjøpte arealet, var den klar over at dette var mer enn nødvendig for behovet ved pleie- og omsorgstunet. Men det ble ikke ansett som naturlig å dele arealet. Nå var det naturlig å se på hvordan arealet mot sentrum kan utnyttes, mente han.

– Her må utbyggerne komme med prosjektene sine, så får vi velge. Vi kan ikke gi en utbygger opsjon i forkant, sa Skorstad.

Indrefileten

Lars Haagensen (Frp) etterlyste en sentrumsplan. Han ville ikke la den første som meldte seg, få tomtearealet.

– Tomta er en av indrefiletene som er igjen i sentrum, og den må forvaltes godt, sa Haagensen.

Liv Unni Fløan (SV) sa at hele arealet skulle vært regulert. Hun advarte mot at det ble mangel på næringsareal i sentrum hvis kommunen ikke holdt unna dette arealet.

Hun påpekte at det ikke er kjent hvordan behovet for omsorgsboliger ved pleie- og omsorgstunet vil bli i framtida.

– Jeg vet ikke om det er rett med et salg til boligformål, når vi har områder i Kjærlighetsstien som ikke er bebygd, sa Fløan.

Lite å regulere

Ordføreren mente det var bare småbiter igjen som kunne reguleres, og at det meste av arealet i sentrum er bebygd. Han var skeptisk til å sette i gang med et slikt prosjekt.

– Vi må finne løsninger for dette arealet, og avklare kommunens behov, sa Bjørkås, som mente at det nederste arealet kunne frigis.

– Å åpne for å bygge leiligheter nederst, er en god løsning. Så kan vi holde igjen øverst, sa ordføreren.

Haukø opplyste at et reguleringsforslag for sentrum hadde kommet langt, men ble stoppet fordi det ikke ga noe utvikling. Det bare stadfestet dagens situasjon.

Teknisk sjef Hans Petter Haukø redegjorde for formannskapet om hva kommunen trenger av areal.

Bjørkås sa at kommunens behov må avklares, og at det så legges ut en konkurranse for næringslivet om hvordan arealet kan utnyttes.

Rådmann Rune Strøm oppsummerte med at prosessen videre må deles i to trinn. – De som har henvendt seg om areal, må få nei til arealbruken er nærmere avklart. Så kan de melde seg på nytt senere, sa Strøm.

Deretter ble det nye forslaget til innstilling lagt fram og enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret 15. februar.

– Nå må ikke dette legges i en skuff. Det må skje fort, sa Arne Skorstad.

– Vi kan ikke love snarlig behandling, sa rådmannen, med henvisning til de mange store prosjektene som pågår for tida – blant annet utbygging av pleie- og omsorgstunet og ny brannstasjon.

LES MER: Foreslår å ta dyrkajord til bolig