Foreslår å ta dyrkajord til bolig

Kommunen kjøpte 11 dekar dyrkajord for å sikre areal til utbygginga av pleie- og omsorgstunet. Nå kan restarealet bli solgt til utbyggere som vil bygge leiligheter.

Formannskapet skal tirsdag behandle spørsmålet om boligutbyggere skal få tilgang på 4-5 dekar dyrkajord midt i sentrum på Lauvsnes.

Det har allerede meldt seg to interessenter, og både rådmann og hovedutvalget for næring, miljø og teknisk går inn for at området skal tas i bruk til boligformål.

I arealplanen ble den øverste delen av dyrkajorda på 11,5 dekar regulert til offentlig tjenesteyting. Den nederste delen ble avsatt til kombinert bolig og forretning.

Utbygger interessert

Rådmannen skriver i saksframlegget at kommunen ha fått to henvendelser om å kjøpe arealene som ikke vil bli brukt til utbygging av pleie- og omsorgstunet.

Den ene henvendelsen er fra Sameiet Doktorgården, som vil kjøpe et areal til parkering og garasjer.

Den andre henvendelsen er kommet fra Kjærlighetsstien Utvikling AS ved Jan Ivan Bengtsen som ønsker opsjon på restarealet for å bygge leiligheter. Rådmannen skriver at det må søkes om dispensasjon hvis arealet skal brukes til leilighetsbygg.

Restarealet mot Doktorgården og Vanganveien antas å utgjøre 4-5 dekar.

Anbefaler salg

Rådmannen skriver at kommunen må ta stilling til om hele eller deler av restarealet skal selges, og eventuelt til hvilket formål.

– I forhold til samfunnsutviklinga ser man en tydelig dreining mot en økende interesse for leiligheter kontra eneboliger, og kommunen ser positivt på at private aktører er på banen og får realisert denne typen prosjekter lokalt, skriver rådmann Rune Strøm i sin vurdering.

Han konkluderer med å anbefale at det arbeides videre med å se på muligheter for å selge hele eller deler av restarealet, og at administrasjonen får fullmakt til å inngå opsjonsavtaler med aktuelle kjøpere/utbyggere med formål framtidig tomtesalg.

Hovedutvalget for næring, miljø og teknisk behandlet saken 1. februar. Utvalget vedtok rådmannens innstilling, som dermed blir utvalgets innstilling til formannskapet:

«Flatanger kommune åpner for at nedre deler av parsell gnr 13 bnr 355 kan utvikles til bolig/leilighetsformål, og starter arbeidet med å få godkjent arealbruken til dette formålet. Etter nødvendige avklaringer kan tomtearealet legges ut for salg, samt at det i den sammenheng kan inngås tidsavgrensede opsjonsavtaler.»