Amper omkamp om brannstasjon

Arne Skorstad (H) ble kjent inhabil i branntomt-saka i det ekstraordinære kommunestyremøtet torsdag. Men det ble ampert da kommunestyret tok omkamp om tomtevalget.

– Dette går på tillit. Å hevde at saken er dårlig utredet, er å gå langt over streken, sa teknisk sjef Hans Petter Haukø, etter at  Trond Strøm (Sp) hadde holdt et innlegg der han trakk fram flere momenter han mente var for dårlig utredet.

– Jeg vil ha meg frabedt å bli refset av teknisk sjef i kommunestyret, sa Trond Strøm.

– Når teknisk sjef snakker, er det på vegne av rådmannen. Og når rådmannen blir beskyldt for å gjette på tall, er det naturlig at rådmannen påpeker at det er mer enn gjetting som ligger til grunn, sa rådmann Rune Strøm.

Trond Strøm gikk til kraftig angrep på administrasjonen og mente det var mangler ved saksutredninga.

Replikkvekslingen kom mot slutten av det ekstraordinære kommunestyremøtet torsdag. Da var habilitetsspørsmålet unnagjort og Reidar Lindseth (V) hadde fremmet mindretallets forslag fra møtet før jul om å plassere den nye brannstasjonen i Kjærlighetsstien, ved siden av Kjeminor.

I desembermøtet fikk Lindseths forslag bare tre stemmer, og flertallet bestemte at brannstasjonen skal bygges på ei ny tomt ved samfunnshuset.

I dette møtet var det sterke uttalelser om prosessen. Møtet ble sendt direkte på Flatangernytt og debatten om brannstasjonen kan sees i opptak her.

Inhabil som styremedlem

Det viste seg i ettertid at varaordfører Arne Skorstad er styremedlem i Lauvsnes grendelag, som eier tomta ved samfunnshuset. Hans habilitet var ikke tema under møtet før jul, men det ble oppdaget da det skulle skrives opsjonsavtale på tomta.

Dermed måtte saken behandles på nytt i et ekstraordinært kommunestyremøte. Arne Skorstad hadde meldt forfall til møtet på grunn av sykdom, men etter råd fra Fylkesmannen innstilte rådmann Rune Strøm på at hele saken måtte tas opp til ny behandling.

Rådmann Rune Strøm redegjorde for forvaltningslovens paragraf 6, som fastslår at styremedlemmer i foreninger er inhabile, uavhengig av personlig gunst eller ugunst i saken.

– For meg virker saken veldig opplagt, men det er organet selv som skal ta stilling til habilitetsspørmålet, sa Rune Strøm.

 Lars Haagensen mente at Arne Skorstad ikke skulle kjennes inhabil, men ble stående alene under avstemninga.Trond Strøm var ikke med på å behandle saken før jul, men mente at det burde vært oppdaget tidligere at Arne Skorstad var inhabil

Strøm  sa at det kostet 20.000 kroner å kalle inn kommunestyret til et ekstra møte, og mente pengene kunne vært brukt bedre.

– Ikke inhabil

Lars Haagensen (Frp) oppfordret kommunestyret til ikke å stemme Skorstad inhabil, og viste til at han hadde tatt på seg ikke-betalt dugnadsarbeid.

Lars Haagensen mente at Arne Skorstad ikke skulle kjennes inhabil, men ble stående alene under avstemninga.

– Vi går for langt hvis vi stemmer folk inhabile som tar på seg å jobbe for fellesskapet, sa Haagensen.

Reidar Lindseth mente at rådmannens redegjørelse var klar – Skorstad er inhabil.

– Det er ikke nok å si at det er prisverdig at folk tar på seg frivillig arbeid. Vi er alle enige om at det er bra. Men habilitet vurderes uavhengig av det, sa Lindseth, som oppfordret ordfører og rådmann til å ha mer fokus på habilitet i forkant av møter.

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås (Sp) tok sjølkritikk på at habiliteten ikke var vurdert tidligere, og sa det var beklagelig at kommunestyret måtte innkalles til ekstra møte. Han foreslo at Skorstad ble kjent inhabil og at saken ble behandlet på nytt, i tråd med anbefalingen fra rådmannen.

Forslaget ble tatt opp til avstemning, og Arne Skorstad ble kjent inhabil mot én stemme. Lars Haagensen ble stående alene om å ville kjenne Skorstad habil.

Omkamp på plassering

Reidar Lindseth fremmet deretter samme forslag som før jul, nemlig at brannstasjonen skal plasseres på tomta i Kjærlighetsstien.

Øivind Strøm (Sp) støttet forslaget og sa at tomta i Kjærlighetsstien er et bedre alternativ.

Lars Haagensen (Frp) var bekymret for framdrifta i saken hvis vedtaket før jul ble omgjort. Han viste til brevet fra brannmannskapene som går inn for tomtealternativet ved samfunnshuset. Hvis de ikke blir hørt, og prosessen stopper opp, fryktet han at mange ville slutte i brannvesenet.

Reidar Lindseth mente at valg av tomt ikke ville ha noe å si for framdriften. Bygget kan reises på begge tomtene.

Øivind Strøm mente heller ikke at framdriften kan vektlegges. – Tomta i Kjærlighetsstien er ferdig innregulert, og arbeidet kan starte i kveld i forhold til framdrifta, sa Strøm.

Trond Strøm (Sp) syntes ikke saksutredninga var tydelig og klar, og savnet opplysninger om hva som kommer av ekstrakostnader for tomta ved samfunnshuset. Han påpekte at det må bygges ny vei, og han mente også at det må investeres i ny transformator.

Deretter kom han med påstanden om dårlig saksbehandling som er referert i starten av artikkelen, med tilsvar fra rådmann og teknisk sjef.

Nils Myren (Ap) støttet også Reidar Lindseth og mente at tomta i Kjærlighetsstien var mer forutsigbart. Denne tomta har vært førstevalget gjennom hele prosessen, og var det beste valget. Han mente også argumentet med behovet for areal rundt brannstasjonen for øving, var lite relevant, siden dette ikke er vanlig verken i Trondheim, Steinkjer eller Namsos.

– Hva er drivkrafta

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås sa at det gikk an å spekulere på hvor drivkrafta for engasjementet i denne saken ligger hen. Han mente det var verdt å ta med seg det sterke brevet fra brannmannskapene, og avviste at det ikke var kontroll på kostnadene med tomta ved samfunnshuset.

– Det har vært veldig vanskelig å finne tomt, og vi havnet til slutt ved samfunnshuset, sa Bjørkås, som håpet kommunestyret sluttet seg til det tidligere vedtaket.

Rådmann Rune Strøm sa at han hadde innstilt utfra det administrasjonen mente var det beste alternativet, men hadde respekt for at det var to ulike syn.

Han overlot til teknisk sjef Hans Petter Haukø å redegjøre for framdrifta. Haukø opplyste at nabovarsel for tomta ved samfunnshuset er sendt ut og det har ikke kommet noen merknader. Saken vil bli behandlet i hovedutvalget 1. februar, og i samråd med entreprenør var mandag 5. februar satt som aktuell oppstartdato.

Under avstemningen fikk Reidar Lindseths forslag om Kjærlighetsstien fem stemmer og falt. Dermed ble vedtaket fra før jul stående og den nye brannstasjonen til knappe 10 millioner blir bygd ved samfunnshuset.

Ordføreren rakk også å heve møtet ett minutt før det hadde vart én time. Dermed har representantene ikke krav på møtegodtgjørelse på 500 kroner, og de pengene ble spart…

Fornøyd

Marius Olsen er fornøyd med vedtaket. Her i samtale med ordfører Olav Jørgen Bjørkås og Lars Haagensen, som begge stemte i tråd med ønsket fra brannmannskapet.

Utrykningsleder Marius Olsen, som undertegnet brevet til kommunestyret på vegne av et samlet brannmannskap, overvar siste del av kommunestyremøtet.

– Vi har vurdert alternativet ved samfunnshuset som det beste, og det blir ikke dyrere å bygge der, sier Olsen, som er fornøyd med det endelige resultatet.

– Jeg er veldig glad for at vedtaket ble som det ble, men det er litt synd at det ikke er enstemmig. Dette er den sjansen vi hadde for å få til en brannstasjon i Flatanger, sier han.