Skolegang er livsviktig!

KRONIKK: Gjennom TV-aksjonen søndag skal vi gi 470.000 barn skolegang, skriver fylkesmann Brit Skjelbred og fylkesaksjonsleder Gunnhild Gravaas i denne kronikken.

Skolegang legger grunnlaget for fremtiden vår. Mulighetene øker  for  barn  med  verdier som  bygger på nestekjærlighet, likeverd, solidaritet og respekt for menneskeverdet.

«Skolen skal åpne dører mot verden,  framtiden  og  gi  elevene  (…)  innsikt  og  forankring»,  står  det  i  formålsparagrafen  i opplæringsloven.  Årets  TV-aksjon  heter  «Hvert  barn  er  en  mulighet».  Hvilke  muligheter  har  barn uten skolegang?

Varer i generasjoner

Krig er den største trusselen mot fremskritt. Frem mot 2011 falt antall kriger. Antallet er nå økende.

  • I Syria  står  2 millioner barn helt uten skolegang. Landet er  i ferd med å miste to tiår med fremgang innen skolesektoren.
  • Sør-Sudan har vært herjet av borgerkrig siden 2013. Over halvparten av barna i skolealder  får  ikke  utdanning.  Klasserommene  er  overfylte  og  det  er  mangel  på undervisningsmateriell.
  • Colombia har vært preget av krig og konflikter i mer enn 50 år. Barn og unge har betalt den høyeste prisen. I dag har en av fem unge hverken jobb eller skoletilbud. De  står lett i fare  for  å  bli  med  i  væpnede  grupper  og  kriminelle  gjenger,  og  for  å  bli  utnyttet  og  utsatt  for overgrep.

Desember 2016: Barn i Aleppo får undervisning i 20 midlertidige klasserom etablert av Unicef. De får spesiell hjelp til å ta igjen for tapt skolegang. (Foto: Unicef)

På mangel av muligheter vil denne utviklingen fortsette. Hvilken fremtid ønsker vi?

I  Norge  tar  vi  skolegang  som  en  selvfølge,  men  vi  har  store  forventninger  til  skolen. Formålsparagrafen  i  opplæringsloven  sier  at  elevene  skal  «utvikle  kunnskap  og  holdninger  for  å kunne mestre sine liv, og delta i fellesskap i samfunnet.» Hva forventer vi av barn uten skolegang når vi mener at dette skal oppfylles av skolen?

I opplæringsloven står det at «elevene skal ha medansvar og rett til  medvirkning».  Skolen har  lært oss  at  vi  har  et  ansvar.

En elev skriver i øvingsboka i Lich Primary School, i Bentiu i Sør-Sudan. Skolen drives av Unicef. (Foto: Unicef)

22.  oktober  går  årets  TV-aksjon  av  stabelen.  TV-aksjonen  går  til  UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt.  Et bidrag til et barns utdanning er en gave som varer i generasjoner. Et barn som har gått på skole er i bedre stand til å ta vare på sine barn,  bidra  til  familien  og  dermed  også  lokalsamfunnet.  Å  investere  i  utdanning  er  å  investere  i fremtiden.  Utdanning  er fundamentet barna og samfunnet skal bygge på.  Utdanning er en ressurs, og vår fremtidige valuta.

Er skolegang en oppnåelig valuta?

Barnekonvensjonens artikkel 28 sier at alle barn har rett til utdanning. Allikevel står ett av fem barn i krigs-  og konfliktområder i dag uten skolegang. Dette tilsvarer  over 27 millioner barn.

Mali  har en befolkning på 11 millioner. Gjennomsnittsalderen er bare 16 år. Landet risikerer ikke bare å miste en generasjon, utviklingen stopper opp. Barn som nektes utdanning, nektes muligheten til å utvikle seg.

I  Pakistan  står  nesten  halvparten  av  alle  barn  i  skolealder  uten  utdanningstilbud.  For  jenter  er andelen 60 prosent.  Pakistanske Malala Yousafzai mottok  Nobels fredspris i 2014 for hennes arbeid for jenters rett til utdanning. Som 17-åring ble Malala Nobels fredspris yngste prisvinner.

I sin tale sier  Malala følgende: «Denne prisen går ikke bare til meg. Den går til de glemte barna som ønsker seg utdanning. Den går til de skremte barna som  ønsker seg fred. Den går til de stemmeløse barna som ønsker seg endring. Jeg er her for å forsvare deres rettigheter, heve deres stemme.  (…).  Vi må handle  slik  at  dette  blir  den  siste  gangen,  den  siste  gangen,  vi  ser  at  et  barn  blir  fratatt  retten  til utdanning.»

For fire år siden ble Malala skutt i et forsøk på å hindre henne i å snakke for jenters rett på  utdanning.  12.  oktober  i  år  deltok  hun  på  sin  første  skoletime  på  Oxford.  Skolegang  er  en oppnåelig valuta. Hvert barn er en mulighet!

UNICEF ble stiftet av FN i 1946 for å hjelpe barn som var rammet av andre verdenskrig. Mandatet er senere  utvidet til å gjelde alle barn i verden. UNICEF er verdens største  hjelpeorganisasjon for barn og arbeider i over 190 land. De er tilstede før, under og etter katastrofer inntreffer. Dette gir dem en helt unik lokalkunnskap og gode forutsetninger for å nå sine mål.  Målet med årets TV-aksjon  er å  gi barn i Syria, Sør-Sudan, Mali, Pakistan og Colombia skolegang, og gjennom det en fremtid.

Et barn skriver i sin notatbok, i en skole i Dar’a i Syria. Rundt 1,7 millioner barn var i 2016 uten skolegang i det krigsherjede landet.

Gjennom TV-aksjonsmidlene skal vi gi 470 000 barn utdanning.  Dette er vårt oppdrag, sammen.  Vi skal utdanne lærere, heve kvaliteten på læringsprogrammene, bidra til tryggere skoleveier, bygge og rehabilitere skoler, bedre sanitære forhold og minimere konfliktnivået.  Årets TV-aksjon skal gi barn i
krig: håp, utdanning og en fremtid.

Bli med

Vi trøndere er engasjerte. Vi bryr oss om dugnad og om barns rettigheter.  Vi kan ikke forvente at barn uten skolegang skal opparbeide seg erfaringer og muligheter som sikrer  dem en god fremtid. Barnekonvensjonens sier at alle barn har rett til utdanning. Sammen må vi kjempe for at alle barn får tilgang til kunnskap. Kunnskap skaper verdier.

Søndag  22.  oktober  har  vi  satt  av  en  hel  dag  for  å  hjelpe  andre.  Engasjer  deg  i årets  TV-aksjon Mulighetene  er  uendelige.  Bli  bøssebærer,  benytt  deg  av  vårt  undervisningsopplegg,  gjennomfør skoleløp  eller  lag  en  tilstelning.  Gå  inn  på  www.blimed.no  for  å  se  hvordan  du  kan  bidra  i  årets største dugnad. Barna er vår felles fremtid. Hvert barn er en mulighet!

Av Gunnhild Gravaas, Fylkesaksjonsleder i Trøndelag, TV-aksjonen NRK UNICEF    
Brit Skjelbred, Fylkesmann i Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag