Skogeiere må lage nye planer

Skogeiere vil ikke lenger få levere tømmer uten en ressursoversikt der miljøsertifisering inngår. Nå får skogeiere i Flatanger tilbud om bistand og støtte til å lage en slik plan.

– Det gis et tilskudd på 50 prosent av det det koster å få utarbeidet en slik plan. Men det haster med å melde seg på, sier landbruksveileder Øivind Strøm i Flatanger kommune.

Fristen er satt til 7. april. Alle skogeiere skal ha fått brev om dette, og onsdag ble det arrangert et informasjonsmøte på Lauvsnes der 17 skogeiere deltok.

– Det går et tog nå. Skogeiere kan lage en slik plan også senere, men da vil de ikke få tilskudd fra Fylkesmannen, sier Øivind Strøm.

Infomøte

Han har sammen med en arbeidsgruppe bestående av Magnar Sivertsen, Stian Jøssund og Åge Morken innhentet anbud på å lage ressursoversikt eller fullverdige skogbruksplaner for skogeierne i Flatanger. Bare Allskog sendte tilbud, og de vil nå utføre arbeidet.

Vegard Aune og Bente Husby i Allskog deltok på informasjonsmøtet, og Husby blir den som skal utføre det praktiske arbeidet for skogeierne.

Behov for nye planer

De fleste skogbruksplanene i Flatanger er fra 90-tallet, og for mange vil det være behov for nye planer.

– En ressursoversikt er en varetelling i skogen. Den vil gi et godt beslutningsgrunnlag for økt avkastning, sa Vegard Aune, plansjef i Allskog.

Miljø i skog, MiS, er en miljøsertifisering som inngår i en ressursoversikt.

– Samfunnet stiller krav om at vi skal drive skogbruk i tråd med visse miljøkrav, og disse er kommet for å bli, sa Aune.

Rent praktisk vil eldre skog, hogstklasse 4 og 5, bli kartlagt. Folk vil gå gjennom skogen og se etter spesielle miljøverdier, gruppert i 12 livsmiljøer.

– Vi er svært fornøyde med metodikken MiS. Den er tilpasset norske forhold, sa Aune, som påpekte at folk ikke vil gå med lupe. Det er de godt synlige miljøverdier som vil bli avmerket.

– Vi vil ha en viss dialog med skogeieren om en fornuftig utvelgelse, sa Aune.

En ressursoversikt med MiS tilfredsstiller kravene til å levere tømmer til sagbruk og som massevirke. Men mange vil ha glede av en skogbruksplan der det også foreslås hvilke tiltak som bør settes inn i skogen. Halvparten av kostnadene også til en skogbruksplan vil bli dekket.

Flatanger har få skogeiere, rundt 80, og det er mange små og middels store skogeiendommer. Unntaket er eiendommen på 72.000 dekar i Morka og Beingården som investor Johan Kristoffer C. Stensrud kjøpte av Ola Mæle i fjor.

Plikt til å kjenne miljøverdiene

Vegard Aune sier at skogeiere kan levere til lokale bygdesager, og sage tømmer til eget bruk.

– Men ifølge skogbruksloven har skogeierne uansett plikt til å gjøre seg kjent med miljøverdiene i skogen, sier han.

For mange vil det være fornuftig å få en oversikt over hvor skogen står og hvor stort volum som finnes.

– Andre steder vi har laget nye planer, har vi funnet lommer av skog som skogeierne ikke visste om, sier Aune.