Planlegger kunstgressbane på Lauvsnes

Ei prosjektgruppe i idrettslaget skal arbeide videre med planene om å bygge en ny kunstgressbane på Lauvsnes til rundt 8 millioner kroner.

Ei arbeidsgruppe har vært i arbeid siden i fjor høst, og Håvard Haarstadstrand la fram det gruppa hadde kommet fram til på et ekstraordinært årsmøtet tirsdag kveld.

Gruppa har konkludert med at det bør bygges en kunstgressbane i full størrelse, med flomlys og løpebane, ved Lauvsnes skole.

– Et slik bane vil være et fantastisk løft for Flatanger, sa Haarstadstrand.

Dette er tomta hvor idrettslaget ønsker å bygge en kunstgressbane: Jordet nord for Lauvsnes skole.

Dette er tomta hvor idrettslaget ønsker å bygge en kunstgressbane: Jordet nord for Lauvsnes skole.

– Trenger ny bane

Han påpekte at Flatanger snart er den eneste kommunen i Nord-Trøndelag uten kunstgress. For å sikre gode treningsforhold gjennom hele året, trengs en ny bane. Han mente det er naturlig at den legges til Lauvsnes.

På spørsmål i møtet understreket han at det ikke er snakk om å bygge en ny kunstgressbane som erstatning for gressbanen på Vik. Det er snakk om et supplement, slik at Flatanger kan ha to baner.

Siden grusbanen i Mælen ble tatt av flommen i 2006, har hallen og ballbingen vært eneste treningstilbud for fotballspillerne på Lauvsnes.

Gressbanen på Vik er åpen i sommersesongen, fra midten av mai. Men det ble påpekt av flere på møtet at den er i svært dårlig stand, og trenger oppgradering.

Håvard Haarstadstrand sa at det uansett trengs en avlastningsbane. Det gis ikke spillemidler til oppgradering, uten at det finnes en annen bane som kan brukes.

– Noen mente tidlig i prosessen at vi måtte bygge kunstgressbane på Vik. Men vi så tidlig at det ikke var tema. Spillemidler-kriteriene gir sterke føringer for hvor slike anlegg kan bygges, sa Haarstadstrand.

Inn i planene

Arbeidsgruppa har fått kunstgressbanen inn i anleggsplanen for Nord-Trøndelag Idrettskrets, og inn i arealplanen som er til behandling i kommunen.

Tomta ligger på dyrkamarka ved Lauvsnes skole, mot Vetlehagen og Lauvsneselva. En rapport konkluderer med at grunnen må undersøkes nærmere før det gis tillatelse til å anlegge en bane i dette området.

Håvard Haarstadstrand redegjorde for arbeidsgruppas arbeid i det ekstraordinære årsmøtet.

Håvard Haarstadstrand redegjorde for arbeidsgruppas arbeid i det ekstraordinære årsmøtet.

I årsmøtet ble det spurt om hvordan arbeidsgruppa ser for seg å finansiere en kunstgressbane.

– Det må til en betydelig andel rike onkler. Kommunen har ikke råd, og idrettslaget har ikke sterk nok rygg. Banen må bygges i kommunal regi, finansiert med spillemidler og bidrag fra næringslivet, sa Arne Skorstad, som satt i arbeidsgruppa.

Beregninger viser at det er mulig å få 4,5-5 millioner kroner i spillemidler. Da er det behov for 3-4 millioner fra næringslivet, og 1 million fra kommunen.

Men den ene millionen kommunen legger ut, får den igjen og vel så det på grunn av momskompensasjonsordninga, påpekte Skorstad.

Håvard Haarstadstrand sa at det haster med å søke spillemidler. Pr i dag er det mulig å få et namdalstillegg på 20 prosent. Men dette er foreslått fjernet.

Bolyst

– For meg handler dette om hva vi kan tilby, hva som kan gi bolyst, sa Morten Strøm, som tok på seg næringslivshatten i møtet.

– For oss som driver ei bedrift, ser vi store utfordringer i å skaffe arbeidsfolk. Skal vi ha ei framtid i Flatanger, og skal vi lykkes, er dette en ting vi må si ja til, sa Strøm.

Det ekstraordinære årsmøtet i idrettslaget samlet 35 personer.

Det ekstraordinære årsmøtet i idrettslaget samlet 35 personer.

I årsmøtet ble det reist spørsmål om prosessen og måten ting er gjort på, og det var til dels heftig ordveksling om dette. Men årsmøtet samlet seg enstemmig bak et vedtak om å gi prosjektgruppa fullmakt til å fortsette med et forprosjekt.

Prosjektgruppe valgt

Årsmøtet ga også gruppa fullmakt til å forhandle med eventuelle investorer under veis. Styret skal holdes løpende orientert om framdrift og kan bistå ved forhandlinger, heter det i vedtaket.

Eventuelle kostnader skal behandles i styret, og skal være innenfor en økonomisk ramme som tilsvarer erstatningen idrettslaget mottok fra NVE da Mælen gikk tapt i flommen.

Arbeidsgruppa som har jobbet fram til nå, har bestått av Håvard Haarstadstrand, Arne Skorstad og Egil Steffensen. Skorstad gikk ut av gruppa, og årsmøtet valgte Benjamin Lein Fuglår som nytt medlem. I tillegg ble Roger Havstein valgt inn i gruppa fra styret.