Storbrannen kostet 126 millioner

Storbrannen i Flatanger kostet 126 millioner kroner. Det er klart etter at forsikringsbransjen og kommunen har gjort opp status.

Det yrer av liv i Småværet, Hasvåg og Gammelgården. Der det for ett år siden så ut som ei slagmark, reiser nybyggene seg i rekordfart.

Men brannen har kostet. Totalsummen på 126 millioner kroner, fordeler seg med 116 millioner kroner på forsikringsselskapene og 10,1 millioner kroner på kommunen. Av dette beløpet gikk vel 8,8 millioner kroner til innsatsstyrkene som sloss mot brannen.

Stine Neverdal i Finans Norge opplyser at 168 skader er registrert etter brannen i Flatanger.

Stine Neverdal i Finans Norge opplyser at 168 skader er registrert etter brannen i Flatanger. (Foto: CF Wesenberg)

– Erstatningsbeløpet kan fortsatt endre seg noe etter hvert som husene blir gjenoppbygd, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge, hovedorganisasjonen for finansnæringen.

Større enn Lærdal

Slik det ser ut nå, er erstatningsbeløpene større i Flatanger enn i Lærdal, ifølge foreløpige tall fra Finans Norge:

 • Flatanger: 116 millioner i erstatningsbeløp og 168 skader registret til nå
 • Lærdal: Ca 112 millioner kroner i erstatningsbeløp og 200 brannskader registrert til nå.

– Både Lærdal- og Flatanger-brannen er storbranner som rammet mange beboere hardt. Det er spesielt at så mange bygninger går tapt samtidig, sier Neverdal.

Finans Norges tall omfatter bygninger og innbo, både privat, landbruk og annen næring. Kjøretøy er ikke inkludert og kommer dermed i tillegg.

I tillegg kommer betydelige skader på infrastruktur, særlig i Lærdal.

Imponert

Forsikringsselskapet If hadde en stor andel av skadene i Flatanger, og kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz er full av lovord om den jobben som er gjort.

– Vi er imponert over innsatsen, både under brannen og etterpå, sier Clementz, som spesielt trekker fra brannvesenet, Sivilforsvaret og kommunen.

Sigmund Clementz i If Forsikring var nylig på besøk hos Sylva og Sturla Ofstad, som tirsdag flytter inn i nytt hus.

Sigmund Clementz i If Forsikring var nylig på besøk hos Sylva og Sturla Ofstad, som tirsdag flytter inn i nytt hus. (Foto: If)

Han var selv en av representantene fra forsikringsselskapene som dro til Flatanger og deltok på informasjonsmøtene med de berørte rett etter brannen for ett år siden.

Clementz berømmer kommunen for god informasjonsflyt og for å ha ledet arbeidet på en god måte. Han tror nøkkelen er at Flatanger kommune har god oversikt, og det er kort vei fra innbyggerne til kommuneadministrasjonen.

– Når brannsjef og teknisk sjef Hans Petter Haukø ett døgn etter brannen, kan stå på et informasjonsmøte og si til hver enkelt – i minste detalj – hvilke hus som står og ikke står, er det imponerende, sier Sigmund Clementz.

Etter brannen har kommunen vist stor smidighet og gjort det enklest mulig for dem som ville bygge opp igjen, påpeker han.

– Kommuneadministrasjonen skal ha stor ære for den jobben som er gjort, sier Clementz.

40 byggetillatelser

Byggesaksbehandler Gunnar Kvaløsæter i Flatanger kommune har fått svært mange gode tilbakemeldinger fra både berørte og de som har jobbet med gjenoppbygginga.

– Det er jo positivt, sier han, og forteller at det allerede er gitt fem ferdigattester.

Hasvåg fra lufta rett etter brannen. (Foto: Johan Arnt Nesgård, fotopool)

Hasvåg fra lufta rett etter brannen. Alle husene er nå gjenoppbygd. (Foto: Johan Arnt Nesgård, fotopool)

Husrekka på Hasvåg så ut som en tannlaus tanngard. Nå er hullene i husrekka tettet med nybygg.

Husrekka på Hasvåg så ut som en tannlaus tanngard. Nå er hullene i husrekka tettet med nybygg.

Status ett år etter brannen er følgende:

 • 64 bygninger brant ned
 • 40 har fått byggetillatelse
  • 20 boliger/fritidsboliger
  • 20 uthus/naust/garasjer/redskapshus og lignende
 • 17 av de 20 boligene og fritidsboligene er påstartet.
 • 5 har fått ferdigattest
 • 2 større redskapshus/næringsbygg er bygd
 • Turistanlegget i Småværet er påstartet.

To boliger/fritidsboliger er det ennå ikke søkt byggetillatelse for, men disse er under prosjektering.

– Etter de tilbakemeldinger vi har og våre antagelser, vil det sannsynligvis bli søkt om gjenoppbygging av ca. 50-55 bygg til slutt, sier Gunnar Kvaløsæter.

Byggesaker prioritert

I Flatanger ble det tidlig sagt at saker som gjaldt gjenoppbygging skulle prioriteres, og det ble satt av ressurser til dette. Rådmann Rune Strøm mener at godt samarbeid med Fylkesmannen og fylkeskommunen også var en nøkkel for å lykkes.

Kartet viser antall uskadde (grønn farge) og skadde bygninger (rød farge).

Kartet viser antall uskadde (grønn farge) og skadde bygninger (rød farge).

– Vi ble enige om hvordan sakene skulle håndteres. De skulle kjøres som dispensasjonssaker, og sakene fra Flatanger skulle prioriteres, sier Strøm, som gir ros til Fylkesmannen for en god prosess.

Kommunen er også godt forøyd med oppgjøret med staten, og for samarbeidet med Fylkesmannen om å få refundert kommunens ekstraordinære kostnader.

Fornøyd med staten

Flatanger kommunes kostnader kom på 10.150.000 kroner. Dette fordeler seg på følgende måte:

 • 8.805.000 kroner til innsatsstyrkene, brann og redning
 • 670.000 kroner til infrastruktur, opprydding
 • 500.000 kroner til planlegging, saksbehandling, konsulentbistand til vann og avløp
 • 175.000 kroner til kriseledelse, kriseteam, evakuering ut over vanlig arbeidstid.

Med unntak av kommunens egenandel på 280.000 kroner, har kommunen fått dekket hele beløpet.

– Vi er svært godt fornøyd med oppgjøret fra staten. Vi fikk tidlig signal fra Fylkesmannen om hva som kunne dekkes, og det har vi fått. Det som ikke dekkes, er kostnader knyttet til at vi har vært nødt til å nedprioritere enkelte oppgaver. Men det øvrige har vi fått dekket 100 prosent i forhold til søknadene, sier Rune Strøm.